Komisija Pravičnost in mir

Komisija Pravičnost in mir (KPM) je delovno telo Sloven­ske ško­fov­ske konference (SŠK) za področ­je družbene pravičnosti, miru in spo­štovanja človekovih pravic. Raziskuje odprta in pereča vpraša­nja, preis­kuje in obravnava vprašanja, ki zadevajo družbeno pravičnost, mir in spoštovanje človekovih pravic v Republiki Sloveniji in zunaj nje.

KPM sodeluje tudi s komisijami Pravičnost in mir evropskih in drugih škofovskih kon­ferenc ter vzdržuje redne stike s Papeškim svetom Pravičnost in mir v Rimu. V svojih prizade­va­njih sodeluje tudi z dru­gimi organizacijami, gibanji in u­stanova­mi, katerih nameni in duh so ji sorodni.