Statuti

Na pričujoči podstrani najdete statute stanovskih organizacij, statute pastoralnih struktur in statute posebnih komisij v Cerkvi na Slovenskem. Večino izmed njih je obravnavala Statutarna komisija pri SŠK, dokončno pa so jih potrdili škofje. Statut SŠK in KORUS-a sta potrdili pristojni kongregaciji v Rimu.

V nadaljevanju so našteti statuti. Do posameznega statuta - shranjenega v PDF formatu - v okviru stanovskih organizacij, pastoralnih struktur oziroma posebnih komisij pridete s klikom v desnem meniju.

 
 1. Kratice
 2. Uvod nadškofa Stresa
 3. Uvod škofa Glavana

 1. Del – Stanovske organizacije
 1. Slovenska škofovska konferenca (SŠK)
 2. Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS)
 3. Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS)

 1. Del – Pastoralne strukture
 1. Slovenski pastoralni svet (SPS)
 1. Slovenska oznanjevalna komisija (SOK)
 1. Medškofijski odbor za družino (MOD)
 2. Medškofijski odbor za kulturo (MOK)
 3. Medškofijski odbor za mladino (MOM)
 4. Medškofijski odbor za turizem (MOT)
 5. Medškofijski odbor za pastoralo zdravja (MOPZ)
 6. Medškofijski odbor za univerzitetno pastoralo (MOUP)
 7. Medškofijski odbor za župnijske in dekanijske pastoralne svete (ŽPS, DPS)
 8. Misijonsko središče Slovenije (MSS)
 9. Slovensko biblično gibanje (SBG)
 10. Slovenski ekumenski svet (SES)
 11. Slovenski katehetski urad (SKU)
 1. Katehetsko pastoralna šola (KPŠ)
 1. Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK)
 2. Pravilnik o kanoničnem poslanstvu katehistinj in katehistov
 1. Slovenska liturgična komisija (SLK)
 1. Slovenska komisija za karitativne dejavnosti (SSKD)
 1. Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije (KBBI)
 2. Rafaelova družba (RD)
 3. Slovenska Karitas (SK)

 1. Posebne komisije
 1. Komisija Pravičnost in mir (KPM)
 2. Komisija za sredstva družbenega obveščanja (KSDO)
 3. Komisija za šolstvo (KŠ)
 4. Medškofijska komisija za duhovne poklice (MKDP)

Navodila in smernice SŠK

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop

Pravilnik o verski dejavnosti
Pravilnik opredeljuje pastoralno dejavnost Katoliške cerkve, verskega uslužbenca Katoliške cerkve, versko institucijo Katoliške cerkve in prispevke, ki ob tem nastajajo oziroma se zbirajo izven trga blaga in storitev. Pravilnik stopi v veljavo 9. maja 2018.

Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošna uredba EU o varstvu podatkov
Slovenski škofje so na svoji 106. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani potrdili dopolnjeni Pravilnik o verski dejavnosti, ki vključuje dodatna določila o varovanju osebnih podatkov. S 25. majem 2018 začne veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške Cerkve.

Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji
Slovenska škofovska konferenca je na svoji 52. redni seji, ki je bila 11. 1. 2010 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potrdila Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji. Z dopisom dne, 26. septembra 2014 prot. št. 20134374 pa jih je potrdila Kongregacija za kler.

Navodila Slovenske škofovske konference za službo izrednega delivca obhajila

Smernice za formalnopravni izstop iz Katoliške Cerkve

Navodilo o oskrbi starejših duhovnikov v Duhovniških domovih in drugih domovih za ostarele
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 1. julija 2015 dalje.

Bogoslužje Katoliške cerkve - Navodila glede liturgije

Izredno pastirsko pismo slovenskih škofov - Telesne drže pri sveti maši
Slovenski škofje so s pastirskim pismom določili poenotenje bogoslužnih telesnih drž pri sveti maši. Pismo velja od 9. februarja 2003.

Navodila fotografom pri bogoslužju
Navodila je pripravila Liturgična komisija pri SŠK

Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 10. maja 2017 dalje.

Prošnja za izdajo dovoljenja za opravljanje duhovnih predavanj in seminarjev na ozemlju SŠK
Slovenski škofje so na 102. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 2. oktobra 2017 sklenili, da morajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine pred izvajanjem duhovnih seminarjev ali predavanj pridobiti dovoljenje SŠK. Dovoljenje mora pridobiti organizator oz. odgovorna oseba, ki ima stalno bivališče oz. sedež v Republiki Sloveniji. Gostujoči predavatelj mora imeti dovoljenje SŠK za izvajanje vseh zasebnih ali javnih predavanj, duhovnih seminarjev, t. i. duhovnih ozdravljenj, molitev, vodenje duhovnih vaj in drugih oblik oznanjevanja katoliškega nauka. K prošnji je potrebno priložiti vsaj eno prilogo, ki dokazuje verodostnojst gostujočega predavatelja in iz katere je razvidna skladnost njegove vsebine s katoliškim naukom.

Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov
Pravilnik velja od objave dokumenta, 1. aprila 2018, do preklica.