Skupna izjava za javnost družbenikov Betnave d.o.o. in Nadškofije Maribor ob stečaju podjetja Betnava

10.5.2012 Maribor Izjava, Škofija Maribor
Dvorec Betnava - vir - Wikipedija Dvorec Betnava - vir - Wikipedija

Družbeniki družbe Betnava d.o.o. so se seznanili, da je družba insolventna in da po mnenju poslovodstva ne obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna. Na podlagi teh dejstev so družbeniki tudi ugotovili, da možnost dokapitalizacije družbe ne obstaja, zato so poslovodstvo pooblastili, da postopa v skladu z določili ZFPPIPP in vloži predlog za začetek stečajnega postopka.

Po stečaju glavnega izvajalca Vegrad d.d., ki je s svojim ravnanjem družbi Betnava d.o.o. in samemu dvorcu Betnava povzročil veliko škodo, se je družba Betnava d.o.o. ves čas trudila rešiti nastalo situacijo, vendar žal to ni bilo mogoče.


Dodatne informacije dobite pri Matjažu Krambergerju v Uradu za odnose z javnostmi Nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19 v Mariboru, tel. 0590/80–309, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi www.nadskofija-maribor.si.