Redovnice in redovniki v Sloveniji v letu 2021

2.2.2023 Cerkev v Sloveniji Cerkev v Sloveniji, Redovništvo

Predstavljamo statistični pregled podatkov redovnih skupnosti in novih oblik Bogu posvečenega življenja v Cerkvi v Sloveniji za obdobje 2011–2021.

V Sloveniji deluje 12 moških[1] in 15 ženskih redovnih skupnosti, 3 svetne ustanove ter 6 novih oblik Bogu posvečenega življenja. Redovne skupnosti so v svojem delovanju samostojne, sodelujejo pa v Konferenci redovnih ustanov Slovenije (Korus). Korus je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Člani so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja ter družb apostolskega življenja, ki delujejo v Sloveniji. Glavna naloga Korusa je zagotavljanje skupnega predstavništva redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih oblasteh.

Kratek zgodovinski pregled

Samostani in redovne skupnosti na slovenskem etničnem ozemlju so v preteklosti dali svoji okolici poleg velikega versko-dušnopastirskega prispevka tudi močan kulturni, znanstveni, gospodarski in karitativni pečat. Prvi stiki Slovencev z redovniki sežejo v 8. in 9. stoletje v povezavi z misijonsko dejavnostjo benediktincev iz samostanov Innichen in Kremsmünster, ki pa pozneje pri pokristjanjevanju alpskih Slovanov oziroma Slovencev nista bila tako pomembna kot samostan sv. Pavla v Salzburgu in samostan Molzbüchel na Koroškem.[2] Plodna tla so pri nas našli vsi redovi: od benediktinskega reda, ki se je dejavno vključil v misijonarsko dejavnost, do redov, ki so izšli iz reformnega gibanja 11. in 12. stoletja, cistercijanov in kartuzijanov ter viteških in uboštvenih redov, ki so našli področje svojega delovanja v karitativni, dušnopastirski in gospodarski dejavnosti.[3]

Samostani so bili v poznem srednjem veku naša kulturna središča, ki so razvila živahno literarno dejavnost in so skrbela ne le za izobrazbo svojih članov, temveč so znanje in vednost posredovala svoji okolici, kar dokazujejo mnoge knjižnice, šole in druge ustanove.[4] V Sloveniji lahko še danes občudujemo umetnostne in arhitekturne sloge, ki so od romanike dalje pustili svoj pečat na sakralnih spomenikih ter na številnih samostanskih stavbah.[5]

Najstarejša redovna skupnost na slovenskem ozemlju so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo benediktinci (1140), kartuzijani (1160), križniki (1198), frančiškani (1229), minoriti (1239), klarise (1300), jezuiti (1597), kapucini (1606), karmeličanke (1650) in uršulinke (1702).

 

Splošno o redovnih skupnostih

V šestih škofijah Katoliške cerkve v Sloveniji deluje 30 redovnih skupnosti ali ustanov z novo obliko Bogu posvečenega življenja. V letu 2021 je bilo v Sloveniji 737 redovnic in redovnikov. Nekateri pripadajo drugim provincam ali pa slovenske province vključujejo osebe na ozemlju drugih držav.

Osebe

Najštevilčnejši redovni skupnosti sta redovna skupnost sester usmiljenk (HKL) z 72 članicami in don Boskovi salezijanci (SDB) z 71 člani, sledijo šolske sestre (ŠSFKK) s 66 članicami, Marijine sestre čudodelne svetinje (MS) z 61 članicami, bratje frančiškani (OFM) s 56 člani ter uršulinke (OSU) s 46 članicami. Po članstvu najmanjše skupnosti z dvema članoma so redovne skupnosti dominikancev (OP), benediktincev (OSB) in klaretincev (CMF).

Leta 2011 je bilo v Katoliški cerkvi v Sloveniji 888 redovnic in redovnikov, leta 2021 pa 737 (664 z večnimi zaobljubami); zabeležili smo 17,01% upad oziroma 151 oseb manj. Redovne skupnosti, ki so v tem obdobju doživele največji upad članstva, so usmiljenke (–38), sledijo šolske sestre (–26) in frančiškani (–26), Marijine sestre (–15) in salezijanci (–12). Redovne skupnosti, ki v analiziranem desetletnem obdobju beležijo pozitivno rast članstva, so klarise (+9), karmeličanke v Sori (+4), kartuzijani (+2) in skupnost Loyola (+2) ter frančiškanke Marijine misijonarke (+1). 

Člani reda

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OSB

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

OCist

14

14

14

14

14

14

14

13

10

10

11

OP

3

3

3

3

4

4

3

3

3

2

2

DJ

39

36

39

39

36

38

40

38

36

40

39

OFM

82

80

78

75

71

68

69

71

64

57

56

OFMCap

/

/

/

/

/

34

33

33

29

30

31

OChart

9

9

9

9

10

9

9

11

8

8

11

CMF

/

/

/

/

/

/

2

2

2

2

2

KR

/

/

/

/

/

/

4

4

4

4

4

CM

45

43

42

40

40

38

37

37

37

24

23

OFMConv

47

47

46

47

48

47

45

43

37

37

38

SDB

83

83

76

77

77

79

78

95

77

77

71

OP – ž

/

/

/

/

/

/

 

4

3

3

ni več v SLO

FBS

27

25

23

22

21

20

19

18

18

17

17

HKL

110

102

99

93

94

90

88

86

82

77

72

FMA

41

40

39

38

36

36

38

37

37

37

36

FMM

11

11

11

11

10

10

12

10

3

12

12

OCD Mirna Peč

9

9

8

8

9

8

8

7

7

8

8

OCD Sora

15

15

17

17

18

18

18

17

18

18

19

OSC

21

22

23

23

26

27

28

27

27

28

30

MS

76

72

70

69

54

56

53

50

52

52

61

MC

/

/

/

/

/

/

4

4

4

4

4

SKR

7

6

5

5

4

4

4

4

4

4

3

SSK

19

18

17

15

15

15

11

11

10

10

9

SL

14

12

13

13

12

13

14

14

13

14

16

ND

43

41

41

41

39

39

36

36

33

33

33

ŠSFKK

92

93

90

86

79

76

74

72

71

68

66

DKO

16

15

12

12

13

12

11

11

11

10

9

OSU

57

57

58

55

55

53

51

51

49

49

46

FSO

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

MFD

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Skupaj

888

861

841

820

793

816

806

817

757

743

737

Indeks rasti glede na prejšnje leto (v %)

–43

–27

–20

–21

–27

23

–10

11

–60

–14

–6

–4,62

–3,04

–2,32

–2,50

–3,29

2,90

–1,23

1,36

–7,34

–1,85

–0,81

 
V obdobju 2011–2021 je slovenske redovne družine zapustilo 307 članov: 258 jih je umrlo, 49 jih je izstopilo iz reda. Največ umrlih članov reda je bilo pri sestrah usmiljenkah (51), šolskih sestrah (45) ter Marijinih sestrah (17).

V podatkih, ki so jih posredovale redovne skupnosti, smo analizirali tudi gibanje novih članov. Leta 2011 je bilo v Sloveniji 84 mladih redovnic in redovnikov, leta 2021 pa 43, kar pomeni 48,31% upad. 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kandidati

8

6

6

4

9

8

4

6

2

7

8

Postulanti

7

5

13

11

9

8

8

1

2

3

5

Novinci

18

15

12

13

13

16

12

15

8

3

6

Ponovinci

42

43

35

34

33

32

33

35

27

25

22

Novi člani

9

10

10

10

11

11

5

3

1

3

2

Skupaj

84

79

76

72

75

75

62

60

40

41

43

 

Iz pridobljenih podatkov opazimo, da se je število zaposlenih zunanjih sodelavcev laikov v samostanih povečalo z 208 leta 2011 na 295 v letu 2021. Število redovnic in redovnikov, ki so zaposleni v službah za nedoločen čas, se je s 70 leta 2011 znižalo na 53 v letu 2021. S tem je povezano tudi vprašanje gmotnega položaja redovnih družin, saj zniževanje tega števila vpliva na prihodke redovnih skupnosti in niža prihodke samostana.

Število redovnikov in redovnic, ki delujejo v tujini ali v misijonih, se je v obdobju 2011–2021 znižalo s 404 na 357, kar predstavlja 7,18% upad. V petnajsteletnem obdobju 2006–2021 je upad na tem področju 17,76%.

Stavbe

Z zmanjševanjem števila redovnic in redovnikov se zmanjšuje tudi število samostanov, ki jih potrebujejo za svoje bivanje in delovanje. V obdobju 2011–2021 se je število stavb v lasti slovenskih redovnih družin znižalo s 116 na 81, povečalo pa se je število vzgojnih ustanov z 12 na 14. Redovne skupnosti so vzpostavile celovito mrežo domov za duhovne vaje in druga srečanja, ki na nacionalnem ozemlju ponujajo več kot 1.200 ležišč in so v letu 2021 beležili 4.477 udeležencev duhovnih vaj.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Št. samostanov/redovnih hiš v Sloveniji

116

114

115

112

106

105

100

110

109

107

81

Št. vzgojnih ustanov v Sloveniji (vrtci, šole, glasbene šole ...)

12

12

12

12

13

13

10

14

13

13

14

Št. drugih ustanov (domovi za ostarele ipd.)

7

8

8

8

8

8

7

7

7

8

4

Št. domov za duhovne vaje

24

24

25

25

25

25

21

25

24

23

23

Št. ležišč v domovih za duhovne vaje (vsa razpoložljiva kapaciteta)

1.277

1.287

1.287

1.287

1.235

1.201

1.171

1.351

1.315

1.265

1.265

Št. udeležencev duhovnih vaj

1.2336

1.2371

1.2605

1.3115

1.7499

1.7710

1.7980

2.201

2.317

2.056

4.477

Kulturna dediščina

Po dostopnih podatkih imajo slovenski redovi v lasti 77 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani (35), sledijo minoriti (24), uršulinke (4) in benediktinci (3). Večinoma gre za samostane ali cerkve, pa tudi muzeje in knjižnice. Iz odgovorov na vprašanja za zbiranje podatkov je razvidno, da imajo trije redovi osebo, ki se posebej ukvarja s kulturno dediščino, kot je npr. arhivar, knjižničar ali kustos. Številni slovenski samostani omogočajo obiske ali vodene oglede svojih kultirnih spomenikov.

Vir je Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2021, kjer so dostopni tudi drugi podatki in grafični prikazi.


[1] V seštevek ni vključen član redovne skupnosti maristov, Slovenec, ki živi in deluje v Argentini.
[2] Prim. D. Hančič, Klarise na Kranjskem, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2005, 11.
[3] Prim. M. Benedik ur., Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Mohorjeva družba, Celje, 1991, 75.
[4] Prim. M. Benedik ur., Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Mohorjeva družba, Celje, 1991, 75.
[5] Prim. M. Benedik ur., Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Mohorjeva družba, Celje, 1991, 76.