Odziv Nadškofije Ljubljane na neresnične navedbe na RTV Slovenija

Objavljamo celotno besedilo zahteve po popravku, ki je bila posredovana Javnemu zavodu RTV Slovenija zaradi prispevka v Slovenski kroniki, ki zadeva Nadškofijo Ljubljana in Gozdno gospodarstvo (GG) Bled. Popravek na neresničine trditve je pisan odebeljeno.

Javni zavod RTV Slovenija
Televizija Slovenija
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Odgovorna urednica UPE Informativni program
Jadranka Rebernik
E-pošta: [email protected]

Zadeva: ZAHTEVA PO POPRAVKU

Spoštovana gospa Rebernik,

Pišem po pooblastilu družbe Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o., Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled. Pooblastilo je v prilogi predmetnega pisma.

V oddaji Slovenska kronika - dnevnik RTV SLO ob 19.00 uri (katere odgovorna urednica ste), je bil dne 10.07.20017 objavljen prispevek novinarke Marjete Klemenc »Ljubljanski Nadškofiji vrnjenih še 800 ha gozdov«.  

V prispevku so objavljene napačne, zlonamerne in žaljive informacije, ki kršijo ugled Nadškofije Ljubljana in Gozdnega gospodarstva Bled d.o.o..  

Napačen je že uvodnik v navedenem televizijskem prispevku: »odločba sicer še ni pravnomočna, saj se je Cerkev nanjo pritožila«. Trditev je napačna. Odločba je bila pravnomočna z dnem 10. 6. 2017 (kot izhaja iz priloge - potrdilo Upravne enote Radovljica o pravnomočnosti odločbe).

V nadaljevanju navajam napačne informacije v prispevku po sklopih:
1. » četudi odločba Upravne enote še ni pravnomočna, tovornjaki blejskega gozdnega gospodarstva, ki upravlja s cerkvenimi gozdovi, tudi iz tega dela Pokljuke odvažajo les«

Odločba o denacionalizaciji je bila pravnomočna dne 10. 6. 2017. Les se je iz kamionske ceste odvažal po tem datumu.

2. »sekajo torej tam, kjer uradno še niso lastniki«

Sečnja lesa se je izvajala na osnovi sanitarne odločbe Zavoda za gozdove Slovenije z dne 16.05.2017. Po odločbi je bilo potrebno posekati 59 poškodovanih dreves v bruto količini 155,32 m3. Rok izvedbe del na odločbi je bil kratek - do 30.06.2017. V kolikor ne bi bila odločba izvršena do 30.06.2017, bi bil proti Nadškofiji Ljubljana in Gozdnemu gospodarstvu Bled d.o.o. uveden prekrškovni postopek ali upravni postopek z denarno prisilitvijo.

Predhodni lastnik pravnomočno vrnjene parcele SiDG d.o.o. (upravljavec državnih gozdov), je dne 18.05.2017 objavil javni razpis za izvedbo del po navedeni odločbi Zavoda za gozdove. Zaradi odločbe o denacionalizaciji z dne 30.03.2017 je javni razpis naknadno preklical. Sečnja s strani Gozdnega gospodarstva Bled d.o.o. je bila torej zakonita, saj se je izvajala na osnovi odločbe Zavoda za gozdove. 

3. »tudi sicer velja, da je Nadškofija Ljubljana slab gospodar gozdov, v gozdove ne vlagajo, iz njih zgolj dnevno vozijo polno naložene tovornjake hlodovine, naravnost v Avstrijo«

Trditev je napačna in neresnična. Iz uradnih podatkov Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016 lahko razberemo, da je Nadškofija Ljubljana na območju svojih gozdov na Gorenjskem (preko GG Bled d.o.o.) izvedla 41% vseh planiranih gozdno-gojitvenih del, medtem ko je povprečje izvedenih gozdno-gojitvenih del na nivoju cele Slovenije 22%. Torej Nadškofija Ljubljana vlaga cca. 100% večkot povprečen slovenski lastnik gozda! Splošno znano je, da Nadškofija Ljubljana dobro gospodari s svojimi gozdovi, kar lahko potrdijo številne domače in tuje strokovne ustanove. Vsa dela v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi. Nadškofija Ljubljana je kot zasebni lastnik gozdov tudi prva v Sloveniji prejela mednarodno priznani certifikat FSC, ki kaže na odličnost pri gospodarjenju z gozdom. Nadškofija Ljubljana svoje gozdove na Gorenjskem upravlja preko lastnega podjetja Gozdno gospodarstvo Bled d. o. o., kjer so zaposleni številni gozdarski strokovnjaki, ki večinoma izhajajo iz lokalnega okolja in imajo še poseben čut do gozdov v Triglavskem narodnem parku.

Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. je največji zasebni dobavitelj lesa slovenski lesni industriji. Dnevno oskrbuje številne žage po Sloveniji. Ker ima slovenska lesna industrija omejene možnosti predelave lesa oziroma ni zainteresirana za določene vrste sortimentov, se del lesa proda tudi čez mejo, saj doma ni kupcev. 

Prispevek ga. Marjete Klemenc je Gozdnemu gospodarstvu Bled d.o.o. prizadejal veliko poslovno škodo. Prispevek je zlonameren. V družbi GG Bled d.o.o. je zaposlenih 85 redno zaposlenih delavcev. Podjetje sodeluje z večkot 300 lokalnimi izvajalci. Letno odkupuje les od večkot 2.000 (!) slovenskih lastnikov gozdov. Prodaja lesa iz manjših zasebnih gozdov po celi Sloveniji predstavlja večkot 80% celotnega prometa družbe.

Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. je največja zasebna gozdarska družba v Sloveniji, obravnavani prispevek je zelo odmeval pri kupcih, dobaviteljih, gozdnih posestnikih, lokalnem okolju, strokovnih ustanovah moje stranke

Ker sta bila - z navajanjem zgoraj navedenih in demantiranih neresničnih podatkov, prizadeta pravica in interes družbe GG Bled d.o.o., s predmetno zahtevo, na podlagi 26. člena zakona o medijih, uveljavljam pravico do popravka objavljenega obvestila oz. prispevka tudi z navajanjem oziroma prikazom nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeta družba GG Bled d.o.o. spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.

Pravno nedopustno in zakonsko sankcionirano je navajanje neresničnih in nepreverjenih podatkov v kontekstu črnitve statusa in ugleda družbe GG Bled d.o.o.

Vaša dolžnost - kot tudi dolžnost avtorice članka, je bila ne samo preveriti resničnost danih navedb, temvečtudi in predvsem preveriti ali se z takšno objavo ne posega v pravno zavarovane pravice osebe na katero se objava nanaša. Najbrž je odvečpripomniti, da svoje dolžnosti niste opravili po pravilih novinarskega in uredniškega dela.

Na osnovi 27. člena Zakona o medijih zahtevam, da objavite predmetni demanti - zahtevo po popravku na enakem oziroma enakovrednem mestu in na enak način kot je bilo objavljeno obvestilo na katerega se zahteva po popravku oziroma odgovoru nanaša[i], v naslednji oddaji Slovenska kronika - večerni Dnevnik RTV SLO ob 19.00 uri dne 11.07.2017. 

Zahtevek je po pooblastilo oddal pravni zastopnik družbe GG Bled

Peter Zakrajšek