850-letnica župnije Velesovo

Foto Janez Ribnikar Foto Janez Ribnikar

V nedeljo, 8. septembra 2013, bo župnija Velesovo praznovala 850-letnico ustanovitve. Ob 15.00 bo kardinal Franc Rode daroval slovesno romarsko mašo ob kipu milostne podobe Velesovske Matere Božje, po maši pa bo sledila procesija z Marijinim kipom, ki ga po tradiciji nosijo domači fantje. Ta dan bodo svete maše tudi ob 8.00 in ob 10.00.

Ustanovitev prvotne župnije sv. Marjete v Velesovem

Sočasno s pražupnijami so tudi na Slovenskem nastajale t.i. lastniške cerkve, ki so jih gradili posamezni zemljiški gospodje za potrebe podložnikov in prebivalcev svojih dvorov. Te so praviloma zajemale manjše ozemlje in tudi niso izvrševale vseh župnijskih funkcij, tako da so bile v marsičem odvisne od (patriarhovih) pražupnij. Sčasoma pa so tudi te cerkve s soglasjem patriarha in za določeno odkupnino pridobile status pravih župnij ter tako pospeševale razpad prvotnih pražupnij na manjše cerkvenoupravne enote. O tem se je ohranila listina iz leta 1163, izdana v Šentrupertu (Škrljevo) na Dolenjskem, ki govori o ustanovitvi župnije sv. Marjete v Velesovem. Cerkev v Velesovem, ki jo je dal na svoji zemlji zgraditi ministerial Gerloh Velesovski in je bila dotlej podrejena župniji v Cerkljah na Gorenjskem, je oglejski patriarh z omenjeno listino na lastnikovo prošnjo izločil iz cerkljanske župnije, ji podelil župnijske pravice, krstne in pogrebne in ji določil obseg na ozemlju petdesetih kmetij z desetinami, ki jih je imel Gerloh Velesovski kot oglejski fevd.

Prvotno je bil sedež župnije pri sv. Marjeti na Trati, ki je sedaj podružnica. Po ukinitvi samostana dominikank leta 1782, je bil sedež župnije prenešen v nekdanjo samostansko cerkev Marijinega oznanjenja v Velesovem.


Dodatne informacije dobite pri župniku Slavku Kalanu po e-pošti na naslovu [email protected] ali na spletni strani župnije.