Poročilo o delovanju Nadškofijske karitas Maribor v letu 2012

9.3.2013 Maribor Karitas, Škofija Maribor
Naslovnica zbornika Naslovnica zbornika

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12. oktobra 1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po ZCP javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe in je sestavni del Katoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. Od 7. januarja 2005 ima status humanitarne organizacije po ZHO. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM ima dve področji, na katerih deluje in sicer področje humanitarne in področje socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno socialno dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni župnijskih Karitas. Na posameznika gledajo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Zbornik Nadškofijske karitas Maribor

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

 • pomoč družinam in posameznikom (materialna in psihosocialna pomoč družinam, letovanja, itd.),
 • pomoč otrokom (pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, botrstvo, letovanja, šola v naravi, prehrana),
 • pomoč starejšim, bolnim, invalidnim in obnemoglim (materialna in psihosocialna pomoč, letovanja starejših, itd.),
 • pomoč dijakom in študentom,
 • pomoč marginalnim skupinam (npr. Romi, brezdomci, itd.),
 • pomoč tujcem in migrantom,
 • pomoč tujini (BiH, Srbija).

Socialno varstvena dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

Ob že uveljavljenih in utečenih socialnih in socialno varstvenih programih:

 • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
 • Mreža informacijsko svetovalnih pisarn za odvisnike in njihove svojce,
 • Sprejemališče za brezdomce,
 • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
 • Materinski dom – Mozirje in Žalec,
 • Zavetišče za brezdomce – odprti tip,
 • Ljudska kuhinja Betlehem.

Za področje izvajanja socialno varstvene dejavnosti NŠKM socialne programe, za katere je pridobila koncesijo, prenese pod okrilje svojega socialno-varstvenega zavoda Čebela dnevno varstvo Karitas. Zavod od leta 1996 opravlja v Slovenskih Konjicah storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Za NŠKM je pomemben tudi dom sv. Lenarta. Dom starostnikov v Lenartu, katerega ponudba obsega: institucionalno varstvo starejših – 150 koncesijskih mest, dodatna mesta – občasna namestitev/kratkotrajne namestitve 39 postelj, dnevno varstvo do 20 starejših oseb ter oskrbna stanovanja – 20 enosobnih in 20 dvosobnih oskrbovanih stanovanj, pomeni zaokrožitev strategije razvoja karitativnega dela na področju pomoči starejšim.

Poročilo o delu v letu 2012

V času od 1. januarja do 31. decembra 2012 so znotraj programov pomoči skupaj rešili kar 12.265 vlog družin, ki so se znašle v stiski oz. vlog posameznih prosilcev. Prošenj za denarno pomoč je bilo 840, prošenj v obliki informativne pomoči je bilo 856, navezovala se je na napotitev na ustrezne nevladne in vladne organizacije, kot tudi za pomoč pri izpolnjevanju posameznih vlog, zahtevkov in obrazcev. Pomoči v obliki oblačil in obutev je bilo deležnih 1.001 družina oz. posameznik, prav tako pa je bilo tudi 273 rešenih vlog za pohištvo. Pomoči v hrani je bilo deležnih 9.295 družin oz. posameznikov, tudi ob pomoči »hrane« iz intervencijskih zalog. Skupaj je bilo razdeljeno cca. 800 t humanitarne pomoči.

Socialno varstveni del – kratek prerez dela 2012

Zavetišče za brezdomce – odprti tip; skupno 6.595 nočitev/81 unikatnih uporabnikov, Sprejemališče za brezdomce – 89 unikatnih uporabnikov – zabeležili so 9.403 vstope uporabnikov v sam program – dnevno 30, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor – 379 pacientov, TPC – 38 unikatnih uporabnikov, MD – vključenih 19 uporabnic z 27 otroki in Ljudska kuhinja Betlehem – 20.221 razdeljenih kosil med 147 unikatnih uporabnikov – dnevno 50 do 70 obrokov.

Predstavitev in pomoč župnijskih Karitas na območju nadškofije Maribor v letu 2012

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 1.331 prostovoljcev, od tega je 869 rednih prostovoljcev, 427 občasnih. V letu 2012 se je Karitas pridružilo 97 novih prostovoljcev. V letu 2012 so skupaj opravili cca. 93.033 ur prostovoljnega dela. V razdeljevanju »EU hrane« je sodelovalo 67 ŽK. ŽK družinam in posameznikom najpogosteje pomagajo s hrano in higienskimi potrebščinami (12.644), sledi pomoč ob večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah, pomoč v informiranju, invalidskih pripomočkih in pomoč pri plačilu položnic oz. računov (565).

ŽK otrokom pomagajo s pomočjo družinam, posebej pa še s šolskimi potrebščinami (1.965), preventivnimi delavnicami, obdarovanji (4.574), plačilom šolske prehrane (255), omogočanjem šole v naravi in letovanja (tabori), s prevozi dijakov oz. plačilom dijaškega doma, s pomočjo ob večjih nesrečah in stiskah, z obiskom bolnih otrok, z učno pomočjo ter z drugimi oblikami pomoči.

ŽK so starejšim pomagale s hrano in higienskimi potrebščinami (2.361), plačilom položnic (67), rednimi oz. priložnostnimi obiski (2.599), družabnimi srečanji (2.760), z romanji in izleti za (762), pogovorom, svetovanjem in skupinami za starejše. Ostala pomoč starejšim se je nanašala na pomoč v obliki invalidskih pripomočkov, na pomoč ob večjih nesrečah in stiskah, pomoč v gospodinjstvu …

V letu 2012 je bilo razdeljene pomoči kar za 952.595,57 €. K temu znesku je potrebno prišteti še zbrano in razdeljeno pomoč v materialu, ki je ocenjena na 596.895,20 €.

Celotno vsebinsko in finančno poročilo NŠKM je predstavljeno v Plenumski knjigi 2013.


Poročilo je pripravil generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor Božidar Bračun.