Plenum Nadškofijske Karitas Maribor 2012

10.3.2012 Maribor Karitas, Plenum, Škofija Maribor

Nadškofijska Karitas Maribor v soboto, 10. marca 2012, v Slomškovi dvorani na Slomškovem trgu 20 v Mariboru pripravlja plenum.

Besedilo zbornika Nadškofijske Karitas Maribor.

Nagovor nadškofa metropolita Marjana Turnška pri maši v okviru plenuma Nadškofijske Karitas Maribor

Povezava do slikovnega gradiva - foto: Ivan Vinovrški.


Predstavitev Nadškofijske Karitas Maribor

Nadškofijsko Karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12. oktobra 1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po ZCP javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe in je sestavni del Katoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7. januarja 2005 status humanitarne organizacije po ZHO. Nadškofijska Karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM ima dve področji, na katerih deluje in sicer področje humanitarne in področje socialno/socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno socialno dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni župnijskih Karitas. Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

 • pomoč družinam in posameznikom (materialna in psihosocialna pomoč družinam, letovanja, itd.),
 • pomoč otrokom (pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, botrstvo, letovanja, šola v naravi, prehrana, ….),
 • pomoč starejšim, bolnim, invalidnim in obnemoglim (materialna in psihosocialna pomoč, letovanja starejših, itd.),
 • pomoč dijakom in študentom,
 • pomoč marginalnim skupinam (npr. Romi, brezdomci, itd.),
 • pomoč tujcem in migrantom,
 • pomoč tujini (Bosna in Hercegovina, Srbija,…).

Socialna/socialno varstvena dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja (ob že uveljavljenih in utečenih socialnih in socialno varstvenih programih):

 • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
 • Mreža informacijsko svetovalnih pisarn za odvisnike in njihove svojce,
 • Sprejemališče za brezdomce,
 • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
 • Materinski dom – Mozirje in Žalec,
 • Zavetišče za brezdomce – odprti tip,
 • Ljudska kuhinja Betlehem.

Za področje izvajanja socialno varstvene dejavnosti, NŠKM socialne programe, za katere je pridobila koncesijo, prenese pod okrilje svojega socialno-varstvenega zavoda Čebela dnevno varstvo Karitas. Zavod od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 60 stanovalcev.

Za NŠKM je pomemben tudi Dom sv. Lenarta. Dom starostnikov v Lenartu, katerega ponudba obsega institucionalno varstvo starejših – 150 koncesijskih mest, dodatna mesta – občasna namestitev oz. kratkotrajne namestitve z 39 posteljami, dnevno varstvo do 20 starejših oseb ter oskrbna stanovanja – 20 enosobnih in 20 dvosobnih oskrbovanih stanovanj, pomeni zaokrožitev strategije razvoja karitativnega dela na področju pomoči starejšim.


Poročilo o delu Nadškofijske Karitas Maribor v letu 2011

V času od 1. 1. 2011 pa do 31. 12. 2011 smo znotraj naših programov pomoči skupaj rešili kar 12.088 vlog družin, ki so se znašle v stiski oz. vlog posameznih prosilcev. Prošenj za denarno pomoč je bilo 1.225, prošenj v obliki informativne pomoči je bilo 788, navezovala se je na napotitev na ustrezne nevladne in vladne organizacije, kot tudi za pomoč pri izpolnjevanju posameznih vlog, zahtevkov in obrazcev. Pomoči v obliki oblačil in obutev je bilo deležnih 1.147 družin oz. posameznikov, prav tako pa je bilo tudi 110 rešenih vlog za pohištvo. Pomoči v hrani je bilo deležnih 8.818 družin oz. posameznikov, tudi ob pomoči hrane iz intervencijskih zalog. Skupaj je bilo razdeljeno 700 t humanitarne pomoči in opravljenih 28.770 km humanitarnih prevozov.

Socialno varstveni del – kratek prerez dela 2011

Zavetišče za brezdomce – odprti tip; skupno 5.676 nočitev – 87 unikatnih uporabnikov; Sprejemališče za brezdomce – 78 unikatnih uporabnikov – dnevno 30, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor – 378 pacientov, TPC – 65 unikatnih uporabnikov, MD – vključenih 16 uporabnic z 21 otroki in Ljudska kuhinja Betlehem – 18.877 razdeljenih kosil med 134 unikatnih uporabnikov – dnevno 50 do 70 obrokov.

Predstavitev in pomoč župnijskih Karitas na območju Nadškofije Maribor v letu 2011

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 1.234 prostovoljcev, od tega je 807 rednih prostovoljcev, 427 občasnih. V letu 2011 se je Karitas pridružilo 65 novih prostovoljcev. V letu 2011 so skupaj opravili cca. 58.999 ur prostovoljnega dela. Pri razdeljevanju EU hrane je sodelovalo 67 župnijskih Karitas. ŽK družinam in posameznikom najpogosteje pomagajo s hrano in higienskimi potrebščinami (10.820) in ozimnico (1.371), sledi pomoč v pogovoru, pomoč ob večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah, pomoč v informiranju, invalidskih pripomočkih.

ŽK otrokom pomagajo s pomočjo družinam, posebej še s šolskimi potrebščinami (1.588), preventivnimi delavnicami, obdarovanji (3.516), plačilom šolske prehrane (51), omogočanjem šole v naravi in letovanja (tabori), s prevozi dijakov oz. plačilom dijaškega doma, s pomočjo ob večjih nesrečah in stiskah, z obiskom bolnih otrok, z učno pomočjo ter z drugimi oblikami pomoči. ŽK so starejšim pomagale s hrano in higienskimi potrebščinami (1.384), plačilom položnic (49), rednimi oz. priložnostnimi obiski (2.350), družabnimi srečanji (2.773), z romanji in izleti za (469), ozimnico (95), pogovorom, svetovanjem in skupinami za starejše (222). Ostala pomoč starejšim se je nanašala na pomoč v obliki invalidskih pripomočkov, na pomoč ob večjih nesrečah in stiskah, pomoč v gospodinjstvu …

Celotno finančno poročilo NŠKM in ŽK je predstavljeno v spodnji tabeli, kjer je posebej ovrednotena materialna pomoč, ki je bila na NŠKM in ŽK razdeljena posameznim kategorijam prosilcev.


Poročilo Karitas na območju mariborske nadškofije za leto 2011

 

Odhodki NŠK in ŽK brez blagovnih rezerv

Skupaj unikatni uporabniki brez tistih, ki so prejemali samo blagovne rezerve

Pomoč družinam in posameznikom

420.919,10 €

22.891 €

Pomoč otrokom

140.300,30 €

6.716 €

Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim

94.420,88 €

7.769 €

Pomoč tujini

34.578,33 €

360 €

Skupaj (splošni)

690.218,61 €

37.736

 

 

 

Pomoč zasvojenim/alkoholikom

88.208,86 €

149 €

 

Pomoč ženskam v stiski

121.987,10 €

162 €

Pomoč brezdomcem,ambulanta

175.811,50 €

 

846 €

Skupaj (posebni)

386.007,46 €

1.157

Skupaj programi

1.076.226,07 €

38.893

 

 

 

Delovanje

67.244,13 €

 

Stroški dobrodelnih akcij

9.796,00 €

 

 

 

 

Skupaj vsi stroški

(programi, delovanje in akcije)

1.153.266,20 €

38.893

 

 

 

 

Število uporabnikov, ki smo jim pomagali samo z blagovnimi rezervami EU

 

22.890 €

Ocena celotne vrednosti ostale pomoči v materialu zbrano + EU hrana

 

546.440,59 €

Skupaj ocena vrednosti pomoči v materialu

 

 

546.440,59 €

Skupaj odhodki z materialno pomočjo

 

1.699.706,79 €

 

Poročilo je pripravil generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun, ki je na voljo tudi za dodatne informacije GSM: 051/634–628, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitasmb.si.