Nadškofijska karitas Maribor 25 let - predstavitev dela, nalog in vizije

12.10.2015 Maribor Karitas, Škofija Maribor

CELOTNO GRADIVO

Pred 25 leti, 12.10.1990, je takrat mariborski škof, danes nadškof metropolit v pokoju dr. Franc Kramberger podpisal naslednji ustanovitveni akt: »Po večkratnem pogovoru s člani dosedanje komisije za diakonijo v mariborski škofiji, na pisni predlog dr. Vinka Potočnika in po posvetovanju s člani zbora svetovalcev s tem odlokom  u s t a n a v l j a m  Škofijsko KARITAS Maribor, … Naj delo ŠKMB spremlja obilje Božjega blagoslova.«

Ob srebrnem jubileju naše Karitas si najprej želimo priklicati v spomin besede sv. papeža Janeza Pavla II. (CD 37): »Z veliko mero potrpežljivosti in razumevanja Cerkev vodi življenjski pogovor z osebami ob robu in iskalci ter jim prihaja naproti s konkretno, njim prilagojeno obliko pomoči. Cerkev želi biti blizu ljudem v življenjskih okoliščinah, ki so drugačne, kot so bile v preteklosti. Nove nastajajoče stiske ljudi je dolžna z vso občutljivostjo zaznavati in prepoznavati ter nuditi konkreten ogovor pomoči…«

Sodelavci Karitas smo živa Cerkev, naša vera se mora izpovedovati v dejanjih, ki naj bodo vodena z Božjo previdnostjo.

Dejavnost Nadškofijske karitas Maribor je v 25 letih obsegala: delo s sodelavci, prostovoljci ter ustanavljanje mreže Župnijskih karitas, pomoč po katastrofalnih novembrskih poplavah leta 1990, delovanje svetovalnic Karitas, pomoč beguncem iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ustanovitev zavoda, vzpostavitev socialnih programov, delo s sofinancerji, donatorji ter darovalci, pridobitev koncesij, pridobitev statusa humanitarne organizacije, nove škofije in sestrske škofijske karitas, vzpostavitev dela v Dom sv. Lenarta, pomoč po neurju s točo na širšem ptujskem področju, pomoč prizadetim v novembrskih poplavah v Podravju 2012, organiziranje različnih izobraževanj ter izpopolnjevanj za sodelavce in prostovoljce Karitas, … ter še mnogo drugih aktivnosti.

Danes KARITAS v Nadškofiji Maribor združuje 92 Župnijskih Karitas, kjer deluje 1.325 sodelavcev in prostovoljcev, ki so v letu 2014 opravili 82.830 ur prostovoljnega dela in z različnimi oblikami humanitarne in socialne pomoči pomagali cca 25.000 ljudem v socialni stiski.

Stalne naloge mariborske KARITAS:
-        spremljanje, spodbujanje in poživljanje dela mreže 92 Župnijskih karitas,
-        ustanavljanje novih župnijskih karitas – pokritje ne pokritih področij, mlada karitas,
-        izobraževanje in oblikovanje obstoječih in novih sodelavcev in prostovoljcev Karitas,
-        skrb za nemoteno izvajanje obstoječih programov pomoči Karitas:

o   humanitarno socialni programi (pomoč družinam in posameznikom (sprejemno inf. in svetovalna pisarna, humanitarno skladišče), otrokom, dijakom in študentom, starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim, Romom, migrantom, …)
o   socialno varstveni programi (Sprejemališče za brezdomce (vsak dan se v sprejemališču umije, preobleče, dobi zajtrk in popoldansko malico 40 uporabnikov), Terapevtsko pripravljalni center,  Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico (letos je 40 zdravnikov prostovoljcev sprejelo in pomagalo že 327 pacientov brez obveznega zdravstvenega zavarovanja), Zavetišče za brezdomce – odprti tip (vsak večer pri nas prespi 25 – 28 uporabnikov), Materinski dom Mozirje in Žalec (danes biva v materinskih domovih skupaj 8 mamic in 9 otrok), Ljudska kuhinja »Betlehem« (vsak dan pomagamo 50 uporabnikom s toplim kosilom),

-        Senzibilizacija širšega družbenega okolja in širjenje dobrodelnosti in medsebojne pomoči ter solidarnosti,
-        pomoč v lokalnem okolju in krepitev družbene solidarnosti znotraj lokalnega okolja,
-        transparentnost porabe sredstev - informiranje, ustrezno ravnanje z darovanimi sredstvi,
-        možnost osebne rasti in razvoja posameznika, ki se prostovoljno udejstvuje, druženje, koriščenje virov, ki jih posamezniki še imajo in jih želijo podariti družbi v kateri živijo,
-        razvoj  raznovrstnih dopolnilnih in eksperimentalnih programov pomoči glede na raznovrstne stiske, ki se pojavljajo v širšem družbenem ali lokalnem okolju.

Načrt aktivnosti:
-        skozi celotno leto skrbeti za nemoteno izvajanje programov Botrstvo, Zlati dobrotnik, Živa karitas,
-        skrb za pravočasno prijavo programov pomoči sofinancerjem (ministrstva, občine, ZRSZ, FIHO…)
-        Foundreising: novi dobrotniki in sofinancerji, dohodnina, …
-        kakovostna  dopolnilna pomoč ponudbi javne mreže – pokritje nepokritih stisk,
-        pomoč različnim kategorijam prebivalstva (različne rizične in starostne kategorije),
-        širša družbena podpora dobrodelni, humanitarni dejavnosti ter vzgoja in osveščanje splošne javnosti o aktualnih in obetajočih se socialnih stiskah,
-        mrežno sodelovanje  - znotraj mreže Karitas in sodelovanje z drugimi organizacijami nevladnega sektorja ter organizacijami javnega sektorja,
-        Upoštevanje Etičnih načel Karitas in kodeksa etičnih načel v soc. varstvu v vsem delovanju Karitas,
-        skrb za nemoteno izvajanje socialno varstvene dejavnosti v ustanovah Karitas:

Zavod Čebela Karitas
o   Dom sv. Eme Št. Janž pri Dravogradu – 21 oskrbovancev v najmanjšem domu za starejše na slovenskem,
o   Dom Čebelice Slovenske Konjice – 8 varovancev v dnevnem varstvu in 9 varovancev v bivalni skupnosti,            
o   Dom Murenčki Starše – 8 varovancev v varstveno delovnem centru,
o   Dom Danijela Halasa Velika Polana – 66 oskrbovancev v institucionalnem varstvu starejših,

Dom sv. Lenarta
o   165 varovancev v institucionalnem varstvu starejših in 40 oskrbovanih stanovanj