Mednarodni simpozij »Državljani in demokracija v post socialističnih/komunističnih državah«

Program

Mednarodni simpozij bo potekal v četrtek, 6. oktobra 2016, v Državnem svetu RS v Ljubljani in je eden izmed dogodkov ob praznovanju 25 let samostojnosti Slovenije. Namen simpozija je prispevati h krepitvi vloge državljanov in civilne družbe v Sloveniji, njegov cilj pa krepiti razumevanje stanja demokracije in državljanske udeležbe (participacije) po 25-tih letih demokracije v post-socialističnih/komunističnih državah.

Na podlagi rezultatov simpozija želimo začrtati potrebne aktivnosti za večjo in odgovornejšo družbeno participacijo državljanov v civilni družbi in pri ključnih državnih odločitvah. Simpozij je nadgradnja petih tematsko obarvanih dogodkov v okviru Socialnega tedna 2016. Pričakujemo okoli 50 povabljenih udeležencev iz Slovenije in tujine. Dogodek bo medijsko podprt tako v slovenskem kakor tudi v mednarodnem prostoru.

Izhodišče simpozija
V letu 2016 v Sloveniji praznujemo 25 let samostojnosti in s tem vrhunca demokratičnih sprememb. Družbeno dogajanje, ki je konec 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja zajelo velik del Evrope, z njim pa tudi Slovenijo, je v dotlej avtoritarne družbe prineslo nove ustave in ključne zakone.

Zgolj strukturne spremembe pa s seboj še ne prinašajo nujno tudi sprememb v razmišljanju in ravnanju državljanov. Celotnega družbenega sistema ni mogoče spremeniti kar v trenutku, še počasneje pa se spreminja demokratična in državljanska kultura. Za polno izkoriščenost potencialov demokratičnih družb je potrebno v procese vključevati državljane. Ti morajo zato posedovati pester nabor znanj, veščin in prepričanj. Mednje gotovo sodijo zmožnost demokratičnega pritiska, kritičnega razmišljanja, razumevanja zakulisja družbenih dogajanj, načinov aktivne družbene participacije in podobne. Da se angažirajo, je potrebna tudi velika mera zaupanja v institucije, medije in ljudi na vodilnih položajih.

Ali smo državljani Slovenije in državljani drugih postsocialističnih družb v zadnjih 25 letih dovolj kakovostno in načrtno pristopali h gradnji državljanskih kompetenc državljanov? Kako smo v tem času na državljansko in demokratično kulturo vplivali s šolskim sistemom, mediji, civilno družbo, kako smo gradili zaupanje v institucije?

Kakšen je profil državljana Slovenije po 25 letih življenja v demokratični družbi? Kje se skrivajo dodatne zmožnosti za njegovo večjo in odgovornejšo družbeno participacijo? Kako nadgraditi šolski sistem, volilni sistem, medijsko srenjo, neformalno izobraževanje in kanale družbene participacije, da bodo imeli državljani več volje, vpliva in moči za njihov prispevek k slupnemu dobremu?

Cilji simpozija
1. Pregledati kazalnike stanja demokracije v posameznih državah ter identificirati močne in šibke točke sistema v posamezni državi.
2. Orisati profil državljana v postkomunističnih družbah danes in njegove zmožnosti (kompetence) za polno in aktivno participacijo v demokratičnih procesih.
3. Opredeliti podsisteme, ki naj bi posamezniku pomagali pri razvijanju državljanskih kompetenc ter ovrednotiti njihov pozitivni ali negativni prispevek v zadnjih 25 letih (šolski sistem, mediji, mladinsko delo, institucije ...)
4. Zbrati ukrepe za krepitev demokratične kulture v Sloveniji in postkomunističnih družbah.
5. Na tržnici prikazati primere dobrih praks formacije državljanov za demokratično državljanstvo.


Prosimo vas, da nam v primeru, da se boste simpozija udeležili, potrdite svojo udeležbo na: [email protected] in nam zaradi poenostavitve varnostnih ukrepov ob vstopu v Državni svet sporočite:
- ime in priimek
- naslov bivališča, kot je naveden v osebnem dokumentu, s katerim se boste identificirali
- številko osebnega dokumenta

Dodatne informacije dobite na tel. 041-685-914.

 

dr. Drago Rudel
član Organizacijskega odbora