Madžarska škofovska konferenca o zaščiti mladoletnih

17.9.2019 Budimpešta Zaščita otrok

Madžarska škofovska konferenca (MŠK) je 4. septembra obvestila javnost, da se na Madžarskem povečuje zanimanje za zaščito mladih in otrok na vseh področjih javnega življenja. MŠK je pri tem izjavila, da zanjo velja ničelna toleranca do vseh vrst zlorab mladoletnih. Poleg tega izražajo globoko sočutje z vsemi, ki so kot otroci pretrpeli posledice zlorab. V ta namen prosijo za moč in mir vseh žrtev, za ozdravitev njihovih ran ter prosijo odpuščanja v imenu storilcev zlorab. Madžarski škofje so poudarili, da kdorkoli je kriv teh dejanj, zanj ni prostora med duhovniki in po cerkvenem zakoniku mora biti najstrožje kaznovan.

Papež Frančišek je 7. maja 2019 objavil motu proprio „Vos estis lux mundi“ v katerem obvezuje škofije, da morajo zaščititi mladoletne in vzpostaviti točko prijave. S tem namenom je MŠK vzpostavila enotno službo, ki bo zbirala prijave iz vseh madžarskih škofij ter bo namenjala posebno pozornost otrokom in mladoletnim. Madžarski škofje želijo na tak način obravnavati prijave, da se žrtvam lahko čim prej ponudi ustrezno pomoč.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si je začela načrtno prizadevati za zaščito otrok že leta 2006, leta 2009 pa je ustanovila Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab.

 

Kronološki pregled ukrepov Katoliške Cerkve v Sloveniji:

7. marec 2006: Slovenska škofovska konferenca (SŠK) na svoji 28. redni seji sprejme Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom postavi pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogoči hitrejše postopanje do osumljenih storilcev. 

28. september 2009: Slovenski škofje na 50. redni seji SŠK potrdijo pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem ter formalno ustanovijo stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.

2012: Glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje se slovenski škofje odločijo, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. 

2013: Za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Stran je dostopna na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.

10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli na 78. redni seji SŠK, ki je potekala 10. marca 2014 v Ljubljani, in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere12. maja 2014. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Statuti/301%20-%20Dopolnjene%20Smernice%20za%20ravnanje%20v%20primeru%20spolnih%20zlorab%20Koncno%20-%20podpisano.pdf

16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka, s katerim javnosti predstavi slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.

5. oktober 2018: Slovenski škofje so na 108. redni seji SŠK, ki je potekala 24. septembra 2018, sprejeli Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugim vrstam kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20prepovedi%20opravljanja%20verske%20dejavnosti%20z%20eno%20mladoletno%20osebo.pdf

11. april 2019: Slovenski škofje so se na redni seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi, srečali s člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Sprejeli so Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, kjer so določili, da verski uslužbenec je dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem verske dejavnosti v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času.

23. maj 2019: prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ preko Apostolske nunciature v Sloveniji obvestil predsednika Slovenske škofovske konference (SŠK) msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža.

 

Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri SŠK

Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri SŠK (v nadaljevanju Ekspertna skupina) za dvoletni mandat imenuje predsednik SŠK in jo sestavljajo trije člani, ki so po formalni izobrazbi cerkveni in civilni pravnik ter psihoterapevt. Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Žrtve in njihovi svojci pri članih Ekspertne skupine izvejo, da imajo možnost prijave storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja na policiji ali državnem tožilstvu, ter dobijo ustrezno psihološko pomoč.

Žrtve ali njihovi svojci, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, če je storilec redovnik. Ekspertna skupina bo žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka.