Božična poslanica koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka

25.12.2016 Božič, Škofija Koper

SVETE SKRIVNOSTI

Dragi bratje in sestre! Govorimo o skrivnostih narave in vesolja, o skrivnostih življenja in smrti, o skrivnostih zla in hudobije, o poklicnih in poslovnih skrivnostih, o vojaških in kuharskih skrivnostih; z vseh strani smo obdani s skrivnostmi. Poznamo tudi verske skrivnosti, med katere spada tudi božična skrivnost.

Skrivnost nikoli ni nekaj, o čemer bi se popolnoma nič ne vedelo, temveč je vedno nekaj, o čemer sicer ne vemo vsega, vendar zagotovo nekaj vemo. Tudi za verske skrivnosti lahko vedno rečemo, da nekaj vemo, da nekako poznamo morda celo polovico, ali pa eno stran, druga stran in druga polovica resnice pa nam je zakrita. V čem je torej božična skrivnost?

V tem, da imamo pred seboj novorojenca, ki ni samo človek, temveč je hkrati tudi Bog: vidimo človeka, verujemo pa, da ni navaden človek, temveč Bog! To nam pove že ime Božič, ki pomeni majhen Bog, Bogek. Po mnogih hišah imamo Bogkov kot, iz katerega Bogek z večno lučjo obvladuje celoten prostor.

Takšen Bogkov kot je postala tudi betlehemska votlina, ko se je Bogek v njej rodil. Prižgala se je lučka, ki razsvetljuje ves svet, betlehemska lučka miru in veselja. Imamo pregovor, ki pravi: »Gospodu je v čast, če kaj prikriva, kraljem pa je v čast, če kaj odkrijejo« (Prg 25,2). Kralji, ki lahko kaj odkrijejo, smo mi, ki v resnici marsikaj odkrijemo, če le imamo smisel za skrivnost!

Bratje in sestre! Tako v svečanih dneh, ki so pred nami, kakor tudi v prihajajočem novem letu vsem želim in voščim, naj vam betlehemska lučka pomaga prodirati vedno globlje v vse skrivnosti, ki vas obdajajo in se z njimi vsak dan srečujete. Milost vam in mir!

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof


I SACRI MISTERI

Carissimi fratelli e sorelle! Parliamo dei misteri della natura e del cosmo, dei misteri della vita e della morte, dei misteri dell’iniquità e della malizia, dei misteri professionali ed ufficiali, dei misteri militari e culinari; siamo circondati dai misteri da tutte le parti. Conosciamo anche i misteri della fede, tra cui c’e anche il mistero Natale.

Il mistero mai e' una cosa, su cui non si sa nulla, ma e' sempre una cosa su cui certamente qualcosa si sa. Anche riguardo ai misteri della Fede sempre si può dire che sappiamo qualcosa, forse perfino una metà, oppure un lato, mentre l’altro lato e l’altra metà ci e' nascosta. In che cosa dunque consiste il mistero Natale?

Esiste nel fatto che abbiamo davanti a noi un neonato, che non e' soltanto un uomo, ma e' nello stesso tempo anche Dio: vediamo un uomo e crediamo che non sia un solito uomo, invece e' un Dio! Questo ci dice già il nome "Božič" che vuole dire un piccolo Dio. In molte nostre case abbiamo un angolo di Dio, dal quale Dio con una luce eterna sorveglia tutto lo spazio.

Un tale angolo diventò anche la grotta di Betlemme, quando Dio nacque in essa. Si accese una luce che illumina tutto il mondo, la luce della pace e della gioia di Betlemme. Abbiamo un proverbio che dice: “Ai re fa onore, se scoprono qualcosa, al Signore fa onore, se nasconde qualcosa” (Prov 25,2).  I re che possono scoprire qualcosa siamo noi, che veramente possiamo scoprire tante cose se abbiamo il senso per il mistero.

Fratelli e sorelle! Sia nei giorni festivi che ci stanno davanti, sia nell’anno nuovo che si sta avvicinando a tutti, desidero ed auguro, perche' la luce di Betlemme vi aiuti a penetrare sempre più in profondo dei misteri che vi circondano e vi occupano ogni giorno. Grazia a voi e pace!

mons. Jurij Bizjak, Vescovo di Capodistria