Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor »Več luči več upanja«

18.12.2019 Maribor Akcija, Karitas, Škofija Maribor

Preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor je v letu 2019 pomagali 1.751 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje, donirane hrane in učne pomoči. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 4.908 otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja smo zbrali 1.809,30 €. Žal smo s tem zbrali premalo sredstev, da bi lahko pomagali vsem, ki so zaprosili za pomoč. Trenutno redno mesečno pomagamo 30 otrokom s plačilom šolske prehrane in vključili smo 20 otrokv pomoč s plačilom šole v naravi oz. ostalih šolskih ter obšolskih dejavnosti. 

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanjain vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili redno pomoč v plačilu prehrane, šole v naravi oz. druge šolske ter obšolske dejavnosti vsaj 70 otrokom

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Mariborvključenih kar 67 otrok. Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja. K solidarnosti vabimo PODJETJA, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in DOBRE LJUDI, da pomislijo ob letošnjih praznikih tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomanjkanju in velikem strahu. Akcija traja od 1.12.2019 do 2.2.2020

Program učne pomoči osnovnošolcem in dijakom NŠKM 
V 30. obletnico delovanja Nadškofijske karitas Maribor vstopamo z novim programom pomoči: Učna pomoč (UP), katere osnovni namen je zagotoviti varen in odprt prostor, kjer bi učenci z učnimi težavami skupaj s starši razvili takšne odnose, ki bi spodbujali in stimulirali otrokovo vedoželjnost in željo po pridobivanju novih znanj ter zagotoviti prostovoljcem možnost udejstvovanja in uresničitve poslanstva pomoči drugemu skozi podajanje in utrjevanje znanja. 

V program učne pomoči NŠKM so vključeni otroci iz družin, ki so prejemnice pomoči NŠKM oz. mreže Župnijskih karitas v Mariboru. 

Glavni cilji programa UP je: 1 x tedensko s prostovoljci iz vrst mladih, učiteljev, upokojencev nuditi 1,5 ure do 20 učencem, dijakom z učnimi težavami kakovostno, strukturirano ter individualizirano učno pomoč. 

Tako smo letos zabeležili že 38 unikatnih uporabnikov, osnovnošolcev in srednješolcev. Učno pomoč smo izvajali vsak teden od meseca februarja naprej. Skupaj smo izvedli 26 srečanj – učnih pomoči. Za pomoč otrokom in mladostnikom se je skupaj odločilo 21 prostovoljcev. Večina od njih je študentov, mladih zaposlenih ali mlajših upokojencev. Prostovoljci pa so skupaj opravili 390 ur prostovoljnega dela v programu učne pomoči.

Po opravljenih evalvacijskih pogovorih ob koncu šolskega leta (2018/19) lahko rečemo, da so bili otroci in starši zelo zadovoljni in v letošnjem šolskem letu nadaljujejo z rednimi tedenskimi učnimi pomočmi. 

Velika zahvala gre s. Tini Gajčer, šolski sestri, ki je prevzela vlogo koordinatorke med otroki in prostovoljci. Zahvala gre tudi študentom in študentkam iz Študentskega doma sv. Elizabete, in ostalim prostovoljcem, ki s svojim znanjem, talentom in podarjenim časom pomagajo otrokom z učnimi težavami. Zanje lahko rečemo, da s svojim optimizmom in veseljem vlivajo upanje za boljšo prihodnost tem otrokom in mladim, ki so pogosto porinjeni na rob družbe. 

Znotraj UP smo izvedli tudi dva dogodka izobraževalne narave. Ogled dobre prakse UP smo izvedli na primorskem, natančneje na Mirenskem gradu, kjer UP izvajajo že dolgo in uspešno odgovarjajo na potrebe otrok in mladostnikov iz njihove okolice. 

Drugi dogodek pa je bilo predavanje g. Marka Juhanta, specialnega pedagoga, ki ima dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja in otrok z najrazličnejšimi primanjkljaji. Veliko koristnega in oprijemljivega nam je povedal, kar bomo tudi v prihodnje z veseljem »pretopili« v dejanja.

Program učne pomoči vodi strokovna delavka ga. Urška Mumelj, dipl.soc.del.

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim 
Kakor pred Tednom Karitas moramo ponovno izpostaviti, da so največje stiske v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. 

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače). 

V tekočem letu 2019 je bilo samo preko humanitarnih programov Nadškofijske karitas Maribor realiziranih preko 3.709pomoči, katera je dosegla 8.316oseb v hudi socialni stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. 

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas dnevno nudimo prenočišče do 24 osebam, v dnevni oskrbi in strokovni pomoči tudi do 40 oseb, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 50-55 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo 25 družinam oz. posameznikom … 

Delo Nadškofijske karitas Maribor v naslednjem obdobju
Skrb za redno delovanje humanitarnih in socialnih programov NŠKM:

  • Dežurni telefon (0590 80 350) – vsak delovni dan od 15. do 22. ure, sobota, nedelja ter prazniki med 9. in 12. uro,
  • Sprejemno-informacijska in svetovalna pisarna: dnevna pomoč v hrani, oblačilih ter s plačilom položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine, svetovalno delo, napotitve, …
  • Humanitarno skladišče NŠKM– sprejem, sortiranje donacij ter predaja materialne pomoči,
  • Ljudska kuhinja Betlehem– topel obrok – vsak dan med 12. in 13. uro,
  • 24.12.2019 – božično kosilo v Ljudski kuhinji Betlehem– vizitacija msgr. Alojzij Cvikl, nadškof metropolit,
  • Zavetišče za brezdomne – sv. Martin– nočna oskrba brezdomnih oseb – Božična (24.12.) in novoletna večerja (31.12.),
  • Ambulanta Karitas za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
  • Pomoč odvisnikom– dežurni telefon 041 634 682,
  • Materinski dom Mozirje in Žalec– pomoč materam in otrokom.

Voščilo in zahvala
Navedena pomoč je samo del dejavnosti, ki jo sodelavci in prostovoljci v mreži Karitas nudijo ljudem v resnično težkih socialnih pa tudi psihosocialnih stiskah. Vso to delo ne bi bilo mogoče brez podpore in solidarnosti mnogih skritih dobrih ljudi, ki darujejo po svojih močeh (mnogi so se odločili in namenili donacijo dohodnine prav Karitas in s tem omogočili to pomoč) in sofinancerjev (MOM – Mestna občina Maribor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MZ – Ministrstvo za zdravje, FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, EU – Evropska unija – operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim (EU-hrana) …) ter donatorjev. 

Vsem in vsakemu posebej se želimo danes zahvaliti za zgled solidarnosti, družbeno odgovornost ter želimo doživet adventni čas in blagoslovljen Božič ter vse dobro v prihajajočem letu. 

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 7. marca 2020.

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si