Redovništvo v Katoliški cerkvi v Sloveniji

2.2.2021 Katoliška cerkev Cerkev v Sloveniji, Redovništvo
Foto: Družina Foto: Družina

V Sloveniji deluje 12 moških[1] in 15 ženskih redovnih skupnosti ter 7 svetnih ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja.

Redovne skupnosti so v svojem delovanju samostojne, sodelujejo pa v Konferenci redovnih ustanov Slovenije(KORUS). Korus je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Člani so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki delujejo v Sloveniji. Glavna naloga Korusa je zagotavljanje skupnega predstavništva redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih oblasteh.

Metodološko pojasnilo
Zbrani podatki se nanašajo na pridobljena poročila posameznih redov, ki jih je posredovalo tajništvo Konference redovnih ustanov Slovenije(KORUS), in odražajo stanje na dan 31. december. Tri redovne skupnosti oziroma nove oblike Bogu posvečenega življenja niso posredovale podatkov.

Izraza »redovnica« in »redovnik« se v besedilu uporabljata enakovredno za vse člane skupnosti (slovesne, večne ali začasne zaobljube, kandidati, postulanti, novinci, ponovinci itd.). 

Splošno o redovnih skupnostih

V šestih škofijah Katoliške cerkve v Sloveniji deluje 34 redovnih skupnosti ali ustanov z novo obliko Bogu posvečenega življenja. V letu 2019 je bilo v Sloveniji 756 redovnic in redovnikov. Nekateri pripadajo drugim provincam ali pa slovenske province vključujejo osebe na ozemlju drugih držav.

Najstarejša redovna skupnost na slovenskem ozemlju so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo kartuzijani (1160), frančiškani (1229), minoriti (1239), klarise (1300), karmeličanke (1650) in uršulinke (1702).

Osebe

Najštevilčnejša redovna skupnost so sestre usmiljenke (HKL) z 82 članicami, sledijo don Boskovi salezijanci (SDB) s 77 člani, šolske sestre (ŠSFKK) z 71 članicami, bratje frančiškani (OFM) s 64 člani ter Marijine sestre čudodelne svetinje (MS) z 52 članicami. Po članstvu najmanjši skupnosti z dvema članoma sta redovni skupnosti benediktincev (OSB) in klaretincev (CMF).

Leta 2009 je bilo v Cerkvi na Slovenskem 915 redovnic in redovnikov, leta 2019 pa 756 (649 z večnimi zaobljubami). V podatkih, ki so jih posredovale redovne skupnosti, smo analizirali tudi gibanje novih članov. Leta 2009 je bilo v Sloveniji 98 mladih redovnic in redovnikov, leta 2019 pa 40. Gibanje redovnega podmladka v analiziranem obdobju lahko razdelimo na dva dela, pri čemer opazimo, da je bilo prelomno leto 2009. Do tedaj je namreč število mladih redovnic in redovnikov stalno naraščalo do števila 98, nato je sledil padec, ki traja še danes. Izjema je leto 2015, ko lahko zaznamo manjše povečanje glede na trend prejšnjih let. Tudi k tem vrednostim bi bilo treba prišteti tiste kandidate za redovništvo, ki niso zajeti v posredovani statistiki. Posebej izstopa podatek o novih članih redov za leti 2018 in 2019, saj se je prvič zgodilo, da je vrednost 0.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kandidati

12

7

8

6

6

4

9

8

4

6

3

Postulanti

16

13

7

5

13

11

8

8

6

2

3

Novinci

20

19

18

15

12

13

13

15

9

16

6

Ponovinci

38

42

37

38

33

32

33

32

29

38

28

Novi člani

12

7

9

10

10

10

11

10

4

0

0

Skupaj

98

88

79

74

74

70

74

73

52

62

40

 

V slovenskih redovnih skupnostih je vse več zaposlenih laikov; število zaposlenih zunanjih sodelavcev laikov v samostanih se je namreč povečalo s 139 leta 2007 na 293 v letu 2017. Število redovnic in redovnikov, ki so zaposleni v službah za nedoločen čas, se je s 124 leta 2007 znižalo na 94 v letu 2017. S tem je povezano tudi vprašanje gmotnega položaja redovnih družin, saj nove zunanje zaposlitve pomenijo višje izdatke, odsotnost zaposlitve članov reda pa niža prihodke samostana. Za leti 2018 in 2019 nimamo podatkov o številu zaposlenih redovnikov in redovnic, zunanjih laiških sodelavcih ter o izstopih iz reda.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Št. zaposlenih redovnic/redovnikov skupnosti v rednih službah (zaposlitev za nedoločen čas)

68

67

75

95

69

62

61

60

78

54

46

Št. zaposlenih redovnic/redovnikov v rednih službah (honorarno)

56

53

61

56

58

55

60

53

63

57

48

Št. zunanjih laiških sodelavcev, ki sodelujejo z redovno skupnostjo (zaposleni ali honorarno)

139

156

185

208

211

213

153

227

245

266

293

Št. umrlih članov red. skupnosti

25

22

24

24

29

30

23

23

24

18

23

Št. izstopov iz reda

5

7

6

3

5

8

7

8

3

3

5

 

V obdobju 2007–2017 je slovenske redovne družine zapustilo 326 članov: 266 je pokojnih, 60 jih je izstopilo iz reda. Največ izstopov lahko opazimo med letoma 2007 in 2009 ter med 2011 in 2014. Največ umrlih članov reda je bilo pri sestrah usmiljenkah (75), šolskih sestrah (62) ter Marijinih sestrah (31).

Zmanjševanje števila redovnic je evropski pojav, ki je zajel večino držav stare celine. V letih 2008–2018 se je zmanjšalo število članic ženskih redov tudi v sosednjih državah: v Avstriji –20,8 %, Italiji –21,5 %, Madžarski –38 %, Hrvaški –15 %, Nemčiji –33 %, na Češkem –36,7 %, Slovaškem –21,9 % ter na Poljskem –15 %. V Sloveniji se je v letih 2008–2018 število redovnic zmanjšalo za 32,6 %. V naštetih državah zaznavamo torej povprečen desetletni upad števila redovnic za 26,2 %.

Člani reda

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OSB

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ocist

13

13

14

14

14

14

14

14

14

13

10

OP

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

DJ

37

38

39

36

39

39

36

38

40

38

36

OFM

86

84

82

80

78

75

71

68

69

71

64

OFMCap

/

/

/

/

/

/

/

34

33

33

29

Ochart

13

11

9

9

9

9

10

9

9

11

8

CMF

/

/

/

/

/

/

/

/

2

2

2

KR

/

/

/

/

/

/

/

/

 

4

4

CM

50

48

45

43

42

40

40

38

37

37

37

OFMConv

47

47

47

47

46

47

48

47

45

43

37

SDB

88

85

83

83

76

77

77

79

78

95

77

OP - ž

/

/

/

/

/

/

/

/

4

4

3

FBS

29

28

27

25

23

22

21

20

19

18

18

HKL

119

133

110

102

99

93

94

90

88

86

82

FMA

42

42

41

40

39

38

36

36

38

37

37

FMM

n.p.

12

11

11

11

11

10

10

12

10

3

Sveta Gora

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

OCD

15

15

15

15

17

17

18

18

26

24

25

OSC

22

21

21

22

23

23

26

27

 

27

27

MS

82

78

76

72

70

69

54

56

53

50

52

MC

/

/

/

/

/

/

/

4

4

4

4

SKR

7

7

7

6

5

5

4

4

3

3

3

SSK

22

22

19

18

17

15

15

15

11

11

10

SL

14

13

14

12

13

13

12

13

14

14

13

ND

43

43

43

41

41

41

39

39

36

36

33

ŠSFKK

102

100

92

93

90

86

79

76

74

72

71

DKO

18

17

16

15

12

12

13

12

11

11

11

OSU

55

54

57

57

58

55

55

53

51

51

49

FSO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MFD

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Skupaj

915

922

879

852

833

812

784

812

782

816

756

Indeks rasti

-17

7

-43

-27

-19

-21

-28

28

-30

34

-60

-1,82

0,77

-4,66

-3,07

-2,23

-2,52

-3,45

3,57

-3,69

4,35

-7,35

Stavbe

Z zmanjševanjem števila redovnic in redovnikov se zmanjšuje tudi število samostanov, ki jih potrebujejo za bivanje in delovanje. V obdobju 2009–2019 se je število stavb v lasti slovenskih redovnih družin znižalo s 117 na 110.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Št. samostanov/redovnih hiš v Sloveniji

117

115

115

114

115

111

105

104

94

111

110

Št. vzgojnih ustanov v Sloveniji (vrtci, šole, glasbene šole ...)

12

12

12

12

12

12

12

13

9

13

12

Št. drugih ustanov (domovi za ostarele ipd.)

7

7

7

8

8

8

8

8

7

7

7

Št. domov za duhovne vaje

23

24

24

24

25

25

25

25

21

25

24

Št. ležč v domovih za duhovne vaje (vsa razpoložljiva kapaciteta)

1246

1277

1277

1287

1287

1287

1235

1201

1171

1351

1315

Št. udeležencev duhovnih vaj

10475

13171

12336

12371

12605

13115

17499

17710

17980

0

0

 

Kulturna dediščina

Po dostopnih podatkih imajo slovenski redovi v lasti 81 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani (35), sledijo minoriti (24), uršulinke (4), benediktinci (3) in jezuiti (3). Večinoma gre za samostane ali cerkve, najdemo pa tudi muzeje in knjižnice. Iz odgovorov, ki smo jih prejeli na vprašalnik za zbiranje podatkov, je razvidno, da imajo samo štirje redovi osebo, ki se posebej ukvarja s kulturno dediščino, kot je npr. arhivar, knjižničar ali kustos.

Kontaktni podatki redovnih skupnosti

Konferenca redovnih ustanov Slovenije
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/433-53-23
Spletna stran: www.korus.rkc.si
E-pošta: [email protected]

 

Ženske redovne skupnosti

Hčere Marije Pomočnice
Rakovniška ulica 21
1000 Ljubljana

Marijine sestre 
Hrenova ulica 10
1000 Ljubljana 

Skupnost Loyola
Apnenik 6
8310 Šentjernej

Sestre svetega Križa
Mala Loka 8
1230 Domžale

Klarise
Samostanska pot 51
3331 Nazarje

Karmeličanke
Sora 20
1215 Medvode

Frančiškanke Brezmadežnega spočetja
Ulica Pohorskega bataljona 32
2310 Slovenska Bistrica

Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke 
Pod bregom 22, Šentjakob
1000 Ljubljana Črnuče

Marijine sestre
Mekinčeva ulica 12
1000 Ljubljana

Šolske sestre de Notre Dame
Šišenska cesta 56
1000 Ljubljana

Sestre križniškega reda
Trg Jakoba Babiča 3
9240 Ljutomer

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Strmi pot 4
1000 Ljubljana

Uršulinke
Pustovrhova ulica 11
1000 Ljubljana

Zagrebške usmiljenke
Šutna 16
1241 Kamnik

Mala Frančiškova družina
Černetova ulica 17
1000 Ljubljana

Družina Kristusa Odrešenika
Šmartinska cesta 6
1000 Ljubljana

Inštitut frančiškank Marijinih misijonark
Mirje 7
1000 Ljubljana 

Misijonarke ljubezni
Kališnikov trg 7
1131 Ljubljana

Don Boskove prostovoljke
Dragonijeva ulica 6
2000 Maribor

Karmeličanke
Sora 20
1215 Medvode

Karmeličanke
Rogovila 1
8216 Mirna Peč

Inštitut manjših sester Marije Brezmadežne 
Sveta gora 2
5250 Solkan

Dominikanke sv. Katarine Sienske 
Petrovče 211
3301 Petrovče

Moške redovne skupnosti

Dominikanci
Savinjska cesta 9
3310 Žalec

Družba Jezusova – jezuiti
Vodnikova 279
1117 Ljubljana

Kapucini
Mekinčeva ulica 3
1000 Ljubljana

Misijonska družba – lazaristi
Maistrova ulica 2
1000 Ljubljana

Minoriti
Minoritski trg 1
2250 Ptuj

Kartuzijani
Drča 1
8310 Šentjernej

Križniški red
Velika Nedelja 14
2274 Velika Nedelja 

Salezijanci
Rakovniška ulica 6
1000 Ljubljana

Klaretinci 
Frankolovo 6
3213 Frankolovo

Frančiškani
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Cistercijani
Stična 17
1295 Ivančna Gorica 

Benediktinci 
Lackova cesta 264
2341   Limbuš

Svetne ustanove in nove oblike Bogu posvečenega življenja

Don Boskove prostovoljke
Rakovniška 6
1000 Ljubljana

Družina Kristusa Odrešenika
Šmartinska 6
1000 Ljubljana

Duhovna družina »Delo«
Kotna pot 8, Voglje
4208 Šenčur

Sestre Corpus Christi
Čateška ul. 12
8250 Brežice

Skupnost Emanuel
Ul. stare pravde 11
1000 Ljubljana

Frančiškov svetni red (FSR)
Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana


[1] V seštevek ni naveden član redovne skupnosti maristov, Slovenec, ki živi in deluje v Argentini.

[2] Prim. Jugoslovanska škofovska konferenca, Opći šematizam Katoličke Crkve u Jugoslaviji 1974, 559, 607, 637.

 

Vir podatkov: LETNO POROČILO KATOLIŠKE CERKVE V SLOVENIJI 2020