Redovništvo v Katoliški cerkvi v Sloveniji

2.2.2021 Katoliška cerkev Cerkev na Slovenskem, Redovništvo
Foto: Družina Foto: Družina

V Sloveniji deluje 12 moških[1] in 17 ženskih redovnih skupnosti ter 6 svetnih ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja. Redovne skupnosti so v svojem delovanju samostojne, sodelujejo pa v Konferenci redovnih ustanov Slovenije (KORUS). Korus je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Člani so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki delujejo v Sloveniji. Glavna naloga Korusa je zagotavljanje skupnega predstavništva redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih oblasteh.

Izraza »redovnica« in »redovnik« se v besedilu uporabljata enakovredno za vse člane skupnosti (večne ali začasne zaobljube, kandidati, postulanti, novinci, ponovinci itd.). 

Splošno o redovnih skupnostih
V šestih škofijah Cerkve na Slovenskem deluje 32 redovnih skupnosti ali ustanov z novo obliko Bogu posvečenega življenja. V letu 2018 je bilo v Sloveniji 461 redovnic in 295 redovnikov (26 redovnih bratov ter 269 redovnikov duhovnikov). Nekateri pripadajo drugim provincam ali slovenske province vključujejo osebe na ozemlju drugih držav.

Najstarejša redovna skupnost na slovenskem ozemlju so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo kartuzijani (1160), frančiškani (1229), minoriti (1239), klarise (1300), karmeličanke (1650) in uršulinke (1702).

Osebe
Najštevilčnejša redovna skupnost so sestre usmiljenke (HKL) z 88 članicami, sledijo don Boskovi salezijanci (SDB) z 78 člani, šolske sestre (ŠSFKK) s 74 članicami, bratje frančiškani (OFM) z 69 člani ter Marijine sestre čudodelne svetinje (MS) s 53 članicami. Po članstvu najmanjši skupnosti s tremi člani sta Duhovna družina Delo (FSO) in Mala Frančiškova družina (MFD).

V podatkih, ki so jih posredovale redovne skupnosti, smo analizirali tudi gibanje novih članov. Leta 2007 je bilo v Sloveniji 96 mladih redovnic in redovnikov, leta 2017 pa 52. Gibanje redovnega podmladka v analiziranem obdobju lahko razdelimo na dva dela, pri čemer opazimo, da je bilo prelomno leto 2009. Do tedaj je namreč število mladih redovnic in redovnikov stalno naraščalo do števila 98, nato je sledil padec, ki traja še danes. Izjema je leto 2015, ko lahko zaznamo manjše povečanje glede na trend prejšnjih let. Tudi k tem vrednostim bi bilo treba prišteti tiste kandidate za redovništvo, ki niso zajeti v posredovani statistiki.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kandidati

11

13

12

7

8

6

6

4

9

7

4

Postulanti

14

13

16

13

7

5

13

11

8

7

6

Novinci

20

23

20

19

18

15

12

13

13

12

9

Ponovinci

39

36

38

42

37

38

33

32

33

31

29

Novi člani

12

9

12

7

9

10

10

10

11

10

4

Skupaj

96

94

98

88

79

74

74

70

74

67

52

 

V slovenskih redovnih skupnostih je vse več zaposlenih laikov; število zaposlenih zunanjih sodelavcev laikov v samostanih se je namreč povečalo s 139 leta 2007 na 293 v letu 2017. Število redovnic in redovnikov, ki so zaposleni v službah za nedoločen čas, se je znižalo s 124 leta 2007 na 94 v letu 2017. S tem je povezano tudi vprašanje gmotnega položaja redovnih družin, saj nove zunanje zaposlitve pomenijo višje izdatke, odsotnost zaposlitve članov reda pa niža prihodke samostana.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Št. zaposlenih redovnic/redovnikov skupnosti v rednih službah (zaposlitev za nedoločen čas)

68

67

75

95

69

62

61

60

78

54

46

Št. zaposlenih redovnic/redovnikov v rednih službah (honorarno)

56

53

61

56

58

55

60

53

63

57

48

Št. zunanjih laiških sodelavcev, ki sodelujejo z redovno skupnostjo (zaposleni ali honorarno)

139

156

185

208

211

213

153

227

245

266

293

Št. umrlih članov red. skupnosti

25

22

24

24

29

30

23

23

24

18

23

Št. izstopov iz reda

5

7

6

3

5

8

7

8

3

3

5

 

V obdobju 2007–2017 je slovenske redovne družine zapustilo 326 članov: 266 je pokojnih, 60 jih je izstopilo iz reda. Največ izstopov lahko opazimo med letoma 2007 in 2009 ter med 2011 in 2014. Največ umrlih članov reda je bilo pri sestrah usmiljenkah (75), šolskih sestrah (62) ter Marijinih sestrah (31).

Največji upad v članstvu redovnih skupnosti zaznavamo pri redovnicah. Leta 2015 se je prvič zgodilo, da je število redovnic v Sloveniji padlo pod 500. Od leta 1974, ko jih je bilo v Sloveniji 984,[2] do leta 2015, ko jih je bilo 498, se je njihovo število prepolovilo. Zmanjševanje števila redovnic je evropski pojav, ki je zajel vse države stare celine, razen Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Estonije, Gruzije, Latvije, Makedonije in San Marina. V letih 2006–2013 se je zmanjšalo število članic ženskih redov tudi v sosednjih državah: v Avstriji -12,5 %, Italiji -14,6 %, Madžarski -27 %, Hrvaški -9 %, Nemčiji -20 % in Češki -27 %.

Člani reda

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OSB

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

n. p.

Ocist

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

OP

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

DJ

37

40

37

38

39

36

39

39

36

38

40

OFM

88

86

86

84

82

80

78

75

71

68

69

OFMCap

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

33

Ochart

15

14

13

11

9

9

9

9

10

9

9

CMF

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

KR

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

CM

51

51

50

48

45

43

42

40

40

38

37

OFMConv

50

50

47

47

47

47

46

47

48

47

45

SDB

86

86

88

85

83

83

76

77

77

79

78

OP - ž

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

FBS

32

30

29

28

27

25

23

22

21

20

19

HKL

123

119

119

133

110

102

99

93

94

90

88

HMP

42

44

42

42

41

40

39

38

36

36

38

Hčere sv. Pavla

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

FMM

n. p.

n. p.

n. p.

12

11

11

11

11

10

10

12

Sveta Gora

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

OCD

18

17

15

15

15

15

17

17

18

18

26

OSC

20

21

22

21

21

22

23

23

26

27

n. p.

MS

88

87

82

78

76

72

70

69

54

56

53

MC

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

SKR

7

7

7

7

7

6

5

5

4

4

n. p.

SSK

23

23

22

22

19

18

17

15

15

15

11

SL

13

13

14

13

14

12

13

13

12

13

14

ND

43

43

43

43

43

41

41

41

39

39

36

ŠSFKK

107

104

102

100

92

93

90

86

79

76

74

DKO

18

18

18

17

16

15

12

12

13

12

11

OSU

61

56

55

54

57

57

58

55

55

53

51

FSO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

n. p.

MFD

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Skupaj

945

932

915

922

879

852

833

812

784

774

764

Indeks rasti

-4

-13

-17

7

-43

-27

-19

-21

-28

-10

-44

-0,42

-1,38

-1,82

0,77

-4,66

-3,07

-2,23

-2,52

-3,45

-1,28

-5,45

 

Stavbe
Z zmanjševanjem števila redovnic in redovnikov se zmanjšuje tudi število samostanov, ki jih potrebujejo za bivanje in delovanje. V obdobju 2007–2017 se je število stavb v lasti slovenskih redovnih družin znižalo s 113 na 99. Prav tako se je povečalo število drugih ustanov (npr. domov za ostarele): v letu 2017 s 3 na 7. Pri tem je zanimivo, da je do največje odtujitve stavb prišlo med letoma 2014 in 2015. V tem obdobju se je prepolovilo tudi število t. i. drugih ustanov, ki je sicer skozi leta nenehno naraščalo.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Št. samostanov/redovnih hiš v Sloveniji

113

111

111

109

110

108

109

105

99

99

96

Št. vzgojnih ustanov v Sloveniji (vrtci, šole, glasbene šole ...)

10

10

12

12

12

12

12

12

12

13

9

Št. drugih ustanov (domovi za ostarele ipd.)

3

6

7

7

7

8

8

8

8

8

7

Št. domov za duhovne vaje

21

21

21

22

22

22

23

23

23

23

21

Št. ležč v domovih za duhovne vaje (vsa razpoložljiva kapaciteta)

1041

1041

1081

1112

1112

1122

1122

1122

1070

1036

1171

Št. udeležencev duhovnih vaj

7695

7578

6840

9471

8216

8801

9355

9865

14299

14910

17980

 

 

Kulturna dediščina
Slovenski redovi imajo v lasti 81 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani (35), sledijo minoriti (24), uršulinke (4), benediktinci (3) in jezuiti (3). Večinoma gre za samostane ali cerkve, najdemo pa tudi muzeje in knjižnice. Iz odgovorov, ki smo jih prejeli na vprašalnik za zbiranje podatkov, je razvidno, da imajo trije redovi osebo, ki se posebej ukvarja s kulturno dediščino, kot so npr. arhivar, knjižničar ali kustos.


Kontaktni podatki redovnih skupnosti

Konferenca redovnih ustanov Slovenije
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/433-53-23
Spletna stran: www.korus.rkc.si
E-pošta: [email protected]

Ženske redovne skupnosti

Hčere Marije Pomočnice
Rakovniška ulica 21
1000 Ljubljana

Marijine sestre 
Hrenova ulica 10
1000 Ljubljana 

Skupnost Loyola
Apnenik 6
8310 Šentjernej

Sestre svetega Križa
Mala Loka 8
1230 Domžale

Klarise
Samostanska pot 51
3331 Nazarje

Karmeličanke
Sora 20
1215 Medvode

Frančiškanke Brezmadežnega spočetja
Ulica Pohorskega bataljona 32
2310 Slovenska Bistrica

Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke 
Pod bregom 22, Šentjakob
1000 Ljubljana Črnuče

Marijine sestre
Mekinčeva ulica 12
1000 Ljubljana

Šolske sestre de Notre Dame
Šišenska cesta 56
1000 Ljubljana

Sestre križniškega reda
Trg Jakoba Babiča 3
9240 Ljutomer

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Strmi pot 4
1000 Ljubljana

Uršulinke
Pustovrhova ulica 11
1000 Ljubljana

Zagrebške usmiljenke
Šutna 16
1241 Kamnik

Mala Frančiškova družina
Černetova ulica 17
1000 Ljubljana

Družina Kristusa Odrešenika
Šmartinska cesta 6
1000 Ljubljana

Inštitut frančiškank Marijinih misijonark
Mirje 7
1000 Ljubljana 

Misijonarke ljubezni
Kališnikov trg 7
1131 Ljubljana

Don Boskove prostovoljke
Dragonijeva ulica 6
2000 Maribor

Karmeličanke
Sora 20
1215 Medvode

Karmeličanke
Rogovila 1
8216 Mirna Peč

Inštitut manjših sester Marije Brezmadežne 
Sveta gora 2
5250 Solkan

Dominikanke sv. Katarine Sienske 
Petrovče 211
3301 Petrovče

 

Moške redovne skupnosti

Dominikanci
Savinjska cesta 9
3310 Žalec

Družba Jezusova – jezuiti
Vodnikova 279
1117 Ljubljana

Kapucini
Mekinčeva ulica 3
1000 Ljubljana

Misijonska družba – lazaristi
Maistrova ulica 2
1000 Ljubljana

Minoriti
Minoritski trg 1
2250 Ptuj

Kartuzijani
Drča 1
8310 Šentjernej

Križniški red
Velika Nedelja 14
2274 Velika Nedelja 

Salezijanci
Rakovniška ulica 6
1000 Ljubljana

Klaretinci 
Frankolovo 6
3213 Frankolovo

Frančiškani
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Cistercijani
Stična 17
1295 Ivančna Gorica 

Benediktinci 
Lackova cesta 264
2341   Limbuš

 

Svetne ustanove in nove oblike Bogu posvečenega življenja

Don Boskove prostovoljke
Rakovniška 6
1000 Ljubljana

Družina Kristusa Odrešenika
Šmartinska 6
1000 Ljubljana

Duhovna družina »Delo«
Kotna pot 8, Voglje
4208 Šenčur

Sestre Corpus Christi
Čateška ul. 12
8250 Brežice

Skupnost Emanuel
Ul. stare pravde 11
1000 Ljubljana

Frančiškov svetni red (FSR)
Prešernov trg 4, 1000 Ljublja

 

 


[1] V seštevek ni naveden član redovne skupnosti maristov, Slovenec, ki živi in deluje v Argentini.

[2] Prim. Jugoslovanska škofovska konferenca, Opći šematizam Katoličke Crkve u Jugoslaviji 1974, 559, 607, 637.