Poskrbimo za vse brate in sestre

V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se zavedamo, da so številni begunci in migranti, ki v Evropo prihajajo iz Severne Afrike in z Bližnjega Vzhoda velik izziv za vse članice Evropske unije. Vse države in vsi državljani smo pred testom solidarnosti z vsemi, ki so bili zaradi vojn in nasilja pregnani iz svoje domovine in bodo v upanju, da bodo našli boljšo prihodnost, potrkali na naša vrata.

Gostoljubje in sprejemanje tujcev sta že od davnih časov znamenje ljubezni in spoštovanja dostojanstva vsakega človeka. Zato si želimo, da bi bilo v primeru številnejših migracij v našo državo za vse begunce (in njihove družine) tako tiste, ki bodo zaprosili azil kot tiste, ki bodo odšli v druge države, primerno poskrbljeno vključno z versko oskrbo. Ob tem izražamo podporo vsem državnim ustanovam, civilni zaščiti, humanitarnim organizacijam in prostovoljcem, ki se pripravljajo na morebitni sprejem beguncev in migrantov.

V primeru večjega števila beguncev lahko njihova namestitev v naši državi prebudi številna mnenja, odzive in stališča. Menimo, da je potrebno na vsa vprašanja, tudi na vprašanja o naši lastni varnosti, odgovarjati objektivno, odkrito in pošteno. Z besedami papeža Frančiška »Ne smemo se utruditi v naših prizadevanjih za obsežnejši odgovor na evropski in mednarodni ravni« (18. 4. 2015), vlado pozivamo, da prispeva svoj delež k skupnemu in celovitejšemu evropskemu reševanju vzrokov za begunsko tragedijo in solidarnost na področju financiranja humanitarnih akcij. Sprejemanje beguncev nujno kliče k premisleku o tem, kako lahko Evropska unija in NATO pripomoreta k vzpostavitvi miru in ureditvi razmer v tamkajšnjih državah in s tem k zmanjšanju begunskih migracij v Evropo, saj možnosti niso neomejene. Begunska kriza je tudi za našo državo priložnost, da premislimo tragične posledice trgovine z orožjem, premalo premišljenih vojaških posegov zahodnih držav, nepravičnih ekonomskih politik, revščine in korupcije, ki v ozadju poganjajo vojaške spopade in državljanske vojne. Obenem pa je to priložnost, da izrazimo zahtevo po bolj odločnem ukrepanju proti vsem, ki kujejo dobiček na račun beguncev in jih na poti v Evropo pogostokrat izpostavljajo izkoriščanju, življenjski nevarnosti in smrti.

Pri tem pa ne moremo mimo dejstva, da so na Bližnjem vzhodu, v Egiptu in v mnogih drugih državah kristjani posebna tarča verskega fanatizma in nestrpnosti in da gre za poskuse odkritega iztrebljanja krščanske navzočnosti na teh območjih, torej za nedvomen genocid. V Komisiji Pravičnost in mir se zavzemamo za to, da nudimo pomoč vsem beguncem, v prvi vrsti pa tistim, ki so žrtve verske, kulturne in etnične nestrpnosti.

 

msgr. Stanislav Zore
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK


Prendiamoci cura di tutti i fratelli e sorelle
Dichiarazione della commissione Giustizia e Pace presso la CES

 

Nella Commissione Giustizia e Pace presso la Conferenza Episcopale Slovena (CES) ci rendiamo conto che l’alto numero di profughi e dei migranti che vengono in Europa dall’Africa settentrionale e dal Medio Oriente è una grande sfida per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. Tutti gli Stati e tutti i cittadini siamo di fronte alla prova di solidarietà con coloro, che a causa delle guerre e della violenza sono stati cacciati dalla propria patria e, sperando in un futuro migliore, bussano alle nostre porte.

L’ospitalità e l’accoglienza degli stranieri sono già dall’antichità segno dell’amore e del rispetto per la dignità di ogni persona. Per questo motivo desideriamo – che nei casi di molteplici migrazioni nel nostro Paese – sia provveduto adeguatamente anche dal punto di vista religioso per tutti i profughi (e per le loro famiglie) come anche per coloro che faranno domanda d’asilo o partiranno verso altri Paesi. In questa sede esprimiamo il nostro appoggio a tutte le istituzioni statali, alla Protezione civile, alle organizzazioni umanitarie ed ai volontari che si stanno preparando all’accoglienza di una possibile ondata di profughi e migranti.

Nel caso di un maggiore numero di profughi, la loro sistemazione nel nostro Paese potrebbe suscitare molteplici pareri, risposte e posizioni. Crediamo che a tutte le questioni, anche a quelle circa la nostra sicurezza, dobbiamo rispondere oggettivamente, apertamente e con onestà. Con le parole del Santo padre Francesco: “Non dobbiamo smettere di sforzarci per un accordo europeo e mondiale più ampio” (18 aprile 2015). Per questo motivo rivolgiamo al Governo un appello, affinché contribuisca la propria parte alla risposta comune a livello europeo per risolvere le cause della tragedia dei profughi con azioni di solidarietà, finanziando le organizzazioni umanitarie. L’accoglienza dei profughi con urgenza chiama anche alla riflessione, come l’Unione Europea e la NATO possano contribuire all’instaurazione della pace e alla normalizzazione delle condizioni nei Paesi, da dove provengono i profughi, affinché si abbia una diminuzione dei flussi migratori in Europa, poiché le possibilità non sono infinite. La crisi dei profughi rappresenta anche per il nostro Paese una possibilità per riflettere sulle tragiche conseguenze che provocano il mercato delle armi, gli interventi militari dei Paesi occidentali mal studiati, le politiche economiche ingiuste, la povertà e la corruzione che in segreto alimenta i conflitti militari e le guerre civili. Allo stesso tempo questa è anche un’occasione per esprimere la nostra richiesta, affinché si agisca con maggiore determinazione contro chi sfrutta i profughi per lauti guadagni e durante la via verso l’Europa gli espone spesso allo sfruttamento, mette e repentaglio la loro vita o addirittura li porta verso la morte.

Non possiamo nemmeno andare oltre il fatto che nel Vicino Oriente, in Egitto e in molti altri Paesi i cristiani sono vittime del fanatismo religioso e delle persecuzioni. Si tratta di clamorosi tentativi per l’eliminazione della presenza cristiana nei territori menzionati e quindi di genocidio. Nella Commissione Giustizia e Pace presso la CES ci impegniamo ad accogliere tutti i profughi, in primis coloro che sono vittime dell’intolleranza religiosa, culturale ed etnica.

Ljubljana, 31 agosto 2015

 

Mons. Stanislav Zore
Presidente della Commissione Giustizia e Pace presso la CES