Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab - Izjava predsednika SŠK

27.10.2023 Ljubljana, Novo mesto Izjava, SŠK

Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab

Izjava predsednika Slovenske škofovske konference

V javnosti v teh dneh odmeva novica o inkardinaciji nekdanjega jezuita Marka Ivana Rupnika v Škofijo Koper. Številni posamezniki in skupine sprašujejo za stališče Slovensko škofovsko konferenco (SŠK).

V procesu Rupnikove inkardinacije v Škofijo Koper SŠK ni sodelovala. Vsak škof je glede tega avtonomen in samostojen, zato tudi ni dolžan o tem obveščati SŠK. Sicer pa je znano, da je SŠK potem, ko so jezuitski predstojniki potrdili verodostojnost raznovrstnih zlorab, glede primera Rupnik sprejela stališče že 21. decembra 2022.

V Pismu Božjemu ljudstvu XVI. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode z dne 25. oktobra 2023 so škofje, zbrani z vsega sveta, skupaj s papežem Frančiškom zapisali: »Predvsem pa je Cerkev našega časa dolžna v duhu spreobrnjenja prisluhniti tistim, ki so bili žrtve zlorab s strani članov cerkvenega telesa, in se konkretno in strukturno zavezati, da se to ne bo ponovilo.« V tem duhu še naprej velja zavezanost Cerkve za večjo transparentnost in ničelno toleranco do fizičnega, spolnega, psihičnega in duhovnega nasilja.

V letošnjem letu je bil Marko Ivan Rupnik odslovljen iz jezuitskega reda. Takšen skrajen ukrep v cerkvenopravnem smislu ne more biti razumljen drugače kot kazenska sankcija za huda, nedopustna dejanja. Papež Frančišek je 27. oktobra 2023 Dikasterij za nauk vere tudi zaprosil, naj primer pregleda, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo.

Škofje smo na strani žrtev, da bodo slišane in da pridejo do pravice. Odgovorni v Cerkvi bomo spremljali dogajanje v naših cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete s strani oseb, ki imajo v Cerkvi kakršno koli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. V tem smislu so v teku priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo. Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo Cerkve.

Ljubljana, Novo mesto, 27. 10. 2023

Msgr. dr. Andrej Saje,
novomeški škof in predsednik SŠK

 


Null Toleranz gegenüber jedem Missbrauch

Erklärung des Vorsitzenden der slowenischen Bischofskonferenz

Die Nachricht von der Inkardination des ehemaligen Jesuiten Marko Ivan Rupnik in die Diözese Koper schlägt in der Öffentlichkeit in diesen Tagen hohe Wellen. Viele Einzelpersonen und Gruppen fragen die Slowenische Bischofskonferenz (SBK) nach ihrer Position.

Die SBK war an dem Prozess der Inkardination Rupniks in die Diözese Koper nicht beteiligt. Jeder Bischof ist in dieser Angelegenheit autonom und unabhängig und daher nicht verpflichtet, die SSK zu informieren. Im Übrigen ist bekannt, dass die SBK bereits am 21. Dezember 2022 zum Fall Rupnik Stellung genommen hat, nachdem die Jesuitenoberen die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Missbrauchsfälle bestätigt hatten.

Im Geiste des Briefes an das Volk Gottes der XVI. ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode vom 25. Oktober gilt die Verpflichtung der Kirche zu mehr Transparenz und Nulltoleranz gegenüber körperlicher, sexueller, psychologischer und geistlicher Gewalt: „Vor allem hat die Kirche unserer Zeit die Pflicht, im Geist der Umkehr denjenigen zuzuhören, die Opfer von Missbrauch durch Mitglieder der kirchlichen Körperschaft geworden sind, und sich konkret und strukturell dafür einzusetzen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Zu Beginn dieses Jahres wurde Marko Ivan Rupnik aus dem Jesuitenorden entlassen. Eine solche extreme Maßnahme kann kirchenrechtlich nicht anders als strafrechtliche Sanktion für schwerwiegende, nicht tolerierbare Handlungen verstanden werden. Außerdem hat Papst Franziskus am 27. Oktober 2023 das Dikasterium für die Glaubenslehre gebeten, den Fall zu prüfen. Hierbei wurde beschlossen, dass auf die Verjährung zugunsten der Aufnahme eines Prozesses verzichtet wurde.

Wir Bischöfe stellen uns auf die Seite der Opfer, damit sie Gehör finden und Gerechtigkeit geübt werden kann. Die Verantwortlichen in der Kirche werden beobachten, was in unseren kirchlichen Gemeinschaften geschieht, damit es in Zukunft keinen Missbrauch von Autorität durch leitendes Personal gibt. In diesem Zusammenhang sind Vorbereitungen im Gange, um eine neue Struktur zur Unterstützung und Prävention einzurichten. Das Wissen um die sehr schmerzhaften Entdeckungen von Missbrauch sollte eine Gelegenheit zur Läuterung und Erneuerung der Kirche sein.

Ljubljana, Novo mesto, 27. Oktober 2023

Msgr. dr. Andrej Saje,
Bischof von Novo mesto und Präsident der SBK
 

Tolleranza zero nei confronti di qualsiasi abuso

Dichiarazione del Presidente della Conferenza episcopale slovena

La notizia dell'incardinazione dell'ex gesuita Marko Ivan Rupnik nella diocesi di Capodistria sta risuonando in questi giorni nell'opinione pubblica. Molti individui e gruppi chiedono alla Conferenza Episcopale Slovena (CES) la sua posizione.

La CES non ha partecipato al processo di incardinazione di Rupnik nella diocesi di Capodistria. Ogni vescovo è autonomo e indipendente in questa materia e non è quindi obbligato a informare la CES. Per inciso, è noto che dopo che i superiori dei gesuiti hanno confermato l'attendibilità dei vari abusi, il CSC ha preso posizione sul caso Rupnik già il 21 dicembre 2022.

Nello spirito della Lettera al Popolo di Dio della XVI Sessione Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 25 ottobre “Soprattutto, la Chiesa del nostro tempo ha il dovere di ascoltare, in spirito di conversione, coloro che sono stati vittime di abusi commessi da membri del corpo ecclesiale, e di impegnarsi concretamente e strutturalmente affinché ciò non accada più”, l'impegno della Chiesa per una maggiore trasparenza e una tolleranza zero nei confronti della violenza fisica, sessuale, psicologica e spirituale continua ad essere valido.

All'inizio di quest'anno, Marko Ivan Rupnik è stato dismesso dall'Ordine dei Gesuiti. Una misura così estrema non può essere intesa in termini ecclesiastico-giuridici come una sanzione penale per atti gravi e intollerabili. Inoltre, il Santo Padre il 27 ottobre 2023 ha chiesto di esaminare il caso al Dicastero per la Dottrina della Fede e ha deciso di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo.

Noi vescovi siamo dalla parte delle vittime, perché esse siano ascoltate e perché sia fatta giustizia.  Vigileremo su quanto accade nelle nostre comunità ecclesiali, affinché in futuro non si verifichino più abusi di autorità da parte di coloro che hanno un ruolo di leadership nella Chiesa. In questo contesto, sono in corso i preparativi per la creazione di una nuova struttura di assistenza e prevenzione. La conoscenza delle dolorosissime scoperte dovrebbe essere un'opportunità per la purificazione e il rinnovamento della Chiesa.

Lubiana, Novo mesto, 27 ottobre 2023

Dr. Andrej Saje,
Vescovo di Novo mesto e presidente della CES