Izjava slovenskih škofov ob odkritju zlorab in nasilja p. Marka Ivana Rupnika DJ

22.12.2022 Ljubljana SŠK, Zaščita otrok

Slovenski škofje smo se ob odkritju zlorab s strani jezuita p. Marka Ivana Rupnika 21. decembra 2022 zbrali na izredni seji Slovenske škofovske konference v Ljubljani, kjer smo soglasno sprejeli naslednjo izjavo.

Z veliko žalostjo in prizadetostjo spremljamo razkrivanje raznovrstnih zlorab s strani p. Rupnika, ki so se dogajale daljše obdobje in za katere smo aktualni slovenski škofje izvedeli iz objav v medijih. Po tem, ko so jezuitski predstojniki potrdili verodostojnost dejstev, obsojamo vsa Rupnikova čustvena, spolna in duhovna nasilna dejanja ter hudo zlorabo zakramenta sprave. Podpiramo jih pri njihovem prizadevanju za iskanje resnice in pravičnosti. Žrtve nikoli niso krive! Smo na strani žrtev. Izražamo jim sočutje in bližino ter se zavezujemo, da jim bomo pomagali. Želimo stati ob strani tudi širši skupnosti. 

Obžalujemo, da so nedopustna dejanja ostala prikrita toliko let in da so povzročila trpljenje žrtvam ter njihovim bližnjim. Obžalujemo opustitev dolžnih ravnanj odgovornih in prikrivanje dejstev spolnega in duhovnega nasilja ter zlorabe moči in avtoritete, pa ne le v primeru p. Rupnika, ampak tudi v vseh drugih primerih, ki so se zgodili v Sloveniji ali kjer koli drugje. Žal nam je, da žrtve desetletja niso bile zares slišane. Vsaka zloraba duhovne moči in avtoritete za izvajanje nasilja nad drugimi podrejenimi osebami je nedopustna in je zavržno dejanje. 

Zavzemamo se za večjo transparentnost in ničelno toleranco do fizičnega, spolnega, psihičnega in duhovnega nasilja. Ne glede na to, da so nekatera dejanja s cerkveno-pravnega vidika zastarana, so vedno zavržna in vredna obsodbe. Zavezujemo se, da bomo z večjo pozornostjo spremljali dogajanje v naših cerkvenih skupnostih in da v prihodnje do zlorab avtoritete s strani oseb, ki imajo v Cerkvi kakršno koli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo.

Žrtve p. Rupnika pozivamo, da se obrnejo na javno objavljene naslove (npr. [email protected]), da bo mogoče čim bolj celostno priti do resnice in pravične razsodbe. Obenem prosimo, da se javijo tudi ostale žrtve nasilnih dejanj v cerkvenih skupnostih s strani drugih storilcev. Vse prosimo, da prijavijo kakršne koli oblike zlorab in nasilja. Obenem vas naprošamo za potrpežljivost, da bomo lahko utrdili naše nujno potrebne strukture in opravili vse predpisane postopke ter hkrati poskrbeli za izobraževanje in ozaveščanje o problematiki spolnega in duhovnega nasilja. Samo s skupnimi močmi in s prekinitvijo molka, ki je zaveznik storilcev, lahko zaustavimo nepredstavljivo zlo.

Novica o zlorabah p. Rupnika je šokirala slovensko in tudi svetovno javnost. Žrtev njegovih dejanj je posredno tudi širša skupnost. P. Rupnika smo poznali kot izjemnega umetnika in pronicljivega duhovnega voditelja, ki je zaznamoval številna osebna življenja in skupnosti ter ustvaril veliko umetniških del in duhovne literature. Razumemo, da ste ob tej novici mnogi prizadeti in da se sprašujete, če je potrebno vse to zavreči. Prosimo vas, da ob tem tragičnem spoznanju ločujemo med njegovimi nedopustnimi in obsodbe vrednimi dejanji ter njegovim preostalim izjemnim duhovno-umetniškim opusom, ki je bil ustvarjen v mozaikih in na ostalih področjih. Našteta dejstva so velika preizkušnja naše vere in zaupanja v Boga. 

Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo Cerkve. Vabimo vas, da se povežemo v iskanju resnice in ustvarjanju skupne vizije prihodnosti. Smo pred božičnimi prazniki. Jezus prihaja, da nas odreši in očisti ter pride v naše temine. Prišel je, da bi bil luč ljudem. Ne dopustimo, da zmagujejo sile teme in laži. 

Msgr. dr. Andrej Saje
Novomeški škof in predsednik SŠK

Msgr. dr. Peter Štumpf
Soboški škof in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž
Celjski škof in član stalnega sveta SŠK

Msgr. Stanislav Zore
Ljubljanski nadškof metropolit

Msgr. Alojzij Cvikl
Mariborski nadškof metropolit

Msgr. dr. Jurij Bizjak
Koprski škof

Msgr. dr. Anton Jamnik
Ljubljanski pomožni škof

Msgr. dr. Franc Šuštar
Ljubljanski pomožni škof


Statement of the Slovenian Bishops on the Discovery of Abuse and Violence by Fr. Marko Ivan Rupnik SJ

We the Slovenian bishops, assembled in Ljubljana on 21 December 2022 for an extraordinary session of the Slovenian Bishops' Conference upon the discovery of abuses by the Jesuit Fr. Marko Ivan Rupnik, unanimously make the following statement: 

It is with great sadness and hurt that we are following the disclosure of various abuses by Fr. Rupnik, which took place over a long period of time, but which the current Slovenian bishops have learned about from publications in the media. After the Jesuit superiors confirmed the veracity of the facts, we condemn all of Rupnik's acts of emotional, sexual, and spiritual violence and gross abuse of the sacrament of reconciliation. We support the superiors in their quest for truth and justice. It is never the victims’ fault! We are on their side. We express our sympathy and closeness to them and pledge to help them. We also want to stand by the wider community. 

We regret these unacceptable acts remained hidden for so many years and caused suffering to the victims and their loved ones. We regret the omission of responsible actions and the concealment of the facts of sexual and spiritual violence and the abuse of power and authority, not only in the case of Rupnik, but also in all other cases that have happened in Slovenia or anywhere else. We also regret that the victims have not really been heard for decades. Any misuse of spiritual power and authority to carry out violence against subordinates is an unacceptable and despicable act. 

We stand for greater transparency and zero tolerance towards physical, sexual, psychological and spiritual violence. Regardless of the fact that some actions are legally past the statute of limitations, the latter are always reprehensible and demand condemnation. We commit ourselves to more persistent monitoring of the activities in our Church communities, so that there will no longer be any abuse of authority by persons who have any leadership role in the Church. 

We urge the victims of abuses by Fr. Rupnik to contact the published addresses (e.g. [email protected]) in order that the truth and a fair verdict can be reached as comprehensively as possible. We also ask other victims of violent acts by other perpetrators in our Church communities to come forward as well. We ask everyone to report any abuse and violence in any form whatsoever. In addition, we beg your patience in order for us to strengthen our urgently needed structures, implement the prescribed procedures and provide education and awareness training regarding the issue of sexual and spiritual violence. Only by working together and breaking the silence, which sides with the perpetrators, can we stop this evil. 

The news about the abuses committed by Fr. Rupnik have shocked the Slovenian and global public. The broader community also is indirectly a victim of his actions. We have known Fr. Rupnik as an outstanding artist and insightful spiritual leader who has marked many personal lives and communities and created many works of art and spiritual literature. We understand that many of you are hurt by this news and that you are wondering whether or not it should all be thrown away. We beg you, with this tragic realization in mind, to distinguish his unacceptable and reprehensible actions from his extraordinary spiritual and artistic accomplishments in mosaics and other areas. All of this is a great test of our faith and trust in God.

Let the learning about these painful discoveries be an opportunity for the purification and renewal of the Church. We invite you all to come together in search of the truth and create a common vision of the future. The holy days of Christmas are just before us. Jesus is coming into our darkness to save and cleanse us. He is come to be the Light to all people. Let us not allow the forces of darkness and lies to win.

Msgr. Andrej Saje
Bishop of Novo Mesto and
President of the Slovenian Bishops' Conference (SBC)

Msgr. Peter Štumpf
Bishop of Murska Sobota and
Vice-President of the SBC

Msgr. Maksimilijan Matjaž
Bishop of Celje and
Member of the Permanent Council of the SBC

Msgr. Stanislav Zore
Metropolitan Archbishop of Ljubljana

Msgr.  Alojzij Cvikl
Metropolitan Archbishop of Maribor

Msgr. Jurij Bizjak
Bishop of Koper

Msgr. Anton Jamnik
Auxiliary Bishop of Ljubljana

Msgr. Franc Šuštar
Auxiliary Bishop of Ljubljana


Dichiarazione dei presuli sloveni riguardo agli abusi ed alle violenze di p. Marko Ivan Rupnik S.I.

Noi, vescovi sloveni radunati nella sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Slovena il 21 dicembre 2022, unanimemente facciamo la seguente dichiarazione a proposito degli abusi commessi dalla parte di p. Marko Ivan Rupnik.

Con grande dolore e costernazione seguiamo le scoperte degli abusi di vario genere da parte di p. Rupnik, perpetrati lungo un ampio periodo di tempo e dei quali noi vescovi sloveni attualmente in carica siamo venuti a conoscenza mediante i mezzi di comunicazione. Avendo i superiori della Compagnia di Gesù confermato la veridicità dei fatti, condanniamo tutte le violenze psicologiche, sessuali e spirituali commesse da p. Rupnik, nonché il grave abuso nel Sacramento di Riconciliazione. Sosteniamo i superiori della medesima Compagnia nei loro sforzi nella ricerca della verità e della giustizia. La colpa non è mai delle vittime! Stiamo dalla loro parte. Esprimiamo loro la nostra compassione e vicinanza e ci impegniamo ad aiutarle. Esprimiamo il nostro sostegno anche all’intera comunità ecclesiale.

Proviamo rammarico perché, per tanti anni, questi inammissibili atti sono rimasti ignoti, causando tanta sofferenza alle vittime e ai loro cari. Proviamo rammarico per la mancata messa in atto delle doverose misure da parte dei responsabili e per la dissimulazione degli atti di violenza sessuale e spirituale, nonché per l’abuso di potere e autorità, non solo nel caso del P. Rupnik, ma anche in tutti gli altri casi, sia in Slovenia sia altrove. Siamo rattristati perché per decenni le vittime non sono state ascoltate. Ogni abuso di potere e autorità spirituale per esercitare violenze su persone che si affidano è un atto inammissibile e da condannare.

Ci impegniamo ad una maggiore trasparenza e alla tolleranza zero nei confronti della violenza fisica, sessuale, psichica e spirituale. Nonostante alcuni fatti siano, dal punto di vista giuridico, ormai prescritti, rimangono sempre detestabili e condannabili. Faremo del nostro meglio per seguire con maggiore attenzione ciò che accade nelle nostre comunità ecclesiali, affinché nel futuro non avvengano più gli abusi di autorità dalla parte delle persone aventi incarichi di responsabilità nella Chiesa.

Facciamo appello alle vittime di p. Rupnik di rivolgersi alle autorità competenti (per esempio, all’indirizzo [email protected]), affinché sia possibile arrivare, in maniera quanto più completa, alla verità e al giudizio oggettivo. Allo stesso tempo, chiediamo a tutte le altre vittime di atti di violenza all’interno delle comunità ecclesiali – anche quelli commessi da altri aggressori – di presentarsi. Chiediamo a tutti di denunciare ogni abuso e violenza. Allo stesso tempo, vi chiediamo anche pazienza per poter rafforzare le nostre strutture di prevenzione e di aiuto, realizzare tutti i processi previsti, nonché portare avanti il lavoro di formazione e sensibilizzazione intorno alla problematica delle violenze sessuali e spirituali. È solo con l’impegno comune che possiamo spezzare il muro di silenzio, che nasconde i perpetratori, e fermare questo male.

La notizia sugli abusi dalla parte di p. Rupnik ha sconvolto l’opinione pubblica, non solo quella slovena, ma anche quella mondiale. Pertanto, in un certo senso, anche la società in generale è vittima delle sue azioni. P. Rupnik era conosciuto come un eccezionale artista e una sapiente guida spirituale, che ha segnato la vita di molte persone e comunità, creando numerose opere d’arte e pubblicando molti scritti spirituali. Siamo consapevoli che di fronte a queste notizie molti provano costernazione e si stanno chiedendo, se bisogna rinunciare a tutto questo. Stante questa tragica consapevolezza, vi chiediamo di distinguere tra i suoi atti inammissibili e da condannare, e il suo straordinario lavoro sia nell’ambito dell’arte del mosaico che nell’ambito della riflessione teologica. Senz’altro, tutti questi fatti sono una grande prova della nostra fede e fiducia in Dio. 

Queste dolorose scoperte diventino occasione di purificazione e rinnovo della Chiesa. Vi invitiamo ad unirvi a noi nella ricerca della verità e nel creare una visione del nostro comune futuro. È vicino il Natale del Signore. Gesù viene per salvarci e purificarci; egli viene nelle nostre tenebre. Egli viene per essere luce degli uomini. Non lasciamo che prevalgano le forze delle tenebre e del male. 

Mons. Andrej Saje
Vescovo di Novo Mesto,
Presidente della Conferenza Episcopale Slovena

Mons. Peter Štumpf
Vescovo di Murska Sobota,
Vice-presidente della Conferenza Episcopale Slovena

Mons. Maksimilijan Matjaž
Vescovo di Celje,
membro del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Slovena

Mons. Stanislav Zore
Arcivescovo Metropolita di Lubiana

Mons. Alojzij Cvikl
Arcivescovo Metropolita di Maribor

Mons. Jurij Bizjak
Vescovo di Capodistria

Mons. Anton Jamnik
Vescovo ausiliare di Lubiana

Mons. Franc Šuštar
Vescovo ausiliare di Lubiana