Motu proprio Vos estis lux mundi

9.5.2019 Katoliška Cerkev Papež Frančišek, Zaščita otrok, SŠK
Foto: https://pixabay.com Foto: https://pixabay.com

Novi predpisi za celotno Cerkev proti storilcem spolnih zlorab in tistim, ki jih prikrivajo

Frančiškov motu proprio Vos estis lux mundi določa nove postopke za poročanje o nadlegovanju ali nasilju in za zagotovitev, da bodo škofje in redovni predstojniki odgovarjali za svoje ravnanje. S tem ko je za klerike in redovnike uvedena dolžnost, da poročajo o zlorabah, bo morala vsaka škofija poskrbeti za javnosti lahko dostopen sistem za sprejemanje poročanja.

ANDREA TORNIELLI

„Vos estis lux mundi – Vi ste luč sveta. /.../ Naš Gospod Jezus Kristus poziva vsakega vernika, naj bo svetal zgled kreposti, poštenosti in svetosti.“ Prve besede papeža Frančiška v novem dokumentu motu proprio, posvečenem boju proti spolnim zlorabam, ki so jih zagrešili kleriki ali redovniki, in tudi dejanjem ali opustitvam škofov in redovnih predstojnikov, ki so bila „usmerjena v oviranje ali izogibanje“ preiskavam o zlorabah, so vzete iz Matejevega evangelija. Papež opozarja, da „zločini spolnih zlorab žalijo našega Gospoda, povzročajo telesno, psihično in duhovno škodo žrtvam ter prizadenejo skupnost vernikov“, ter omenja posebno odgovornost, ki jo imajo nasledniki apostolov v preprečevanju teh zločinov. Dokument predstavlja sad srečanja o zaščiti mladoletnih pred spolnimi zlorabami, ki je potekalo v Vatikanu februarja 2019. Postavlja nova proceduralna določila za boj zoper zlorabe in zagotavlja, da bodo škofje ter redovni predstojniki odgovarjali za svoje delovanje. Gre za univerzalna določila, ki se nanašajo na celotno Katoliško Cerkev.

“Okence” za prijave v vsaki škofiji
Med predvidenimi novostmi je obveznost za vse škofije po svetu, da do junija 2020 poskrbijo za „enega ali več stalnih in javnosti lahko dosegljivih sistemov za predstavitev poročanj“ o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili kleriki ali redovniki, o njihovem prikrivanju in uporabi pedopornografskega gradiva.Predpis ne določi podrobno, kakšni naj bodo ti »sistemi«, da bi stem škofijam prepusti operativno odločitev, ki se lahko razlikuje glede na kulturne in krajevne razmere. Namen novosti je, da se žrtve, ki so utrpele zlorabe, lahko zatečejo h krajevni Cerkvi v prepričanju, da bodo dobro sprejete, zaščitene pred povračilnimi ukrepi in da bodo njihova opozorila obravnavana skrajno resno.

Dolžnost poročanja
Druga novost zadeva vse klerike, redovnike in redovnice, da cerkvenim oblastem „pravočasno poročajo“ o vseh vesteh o zlorabah, za katere so izvedeli, kakor tudi o morebitnih opustitvah in prikrivanju v obravnavanju primerov zlorab. Če je do danes ta dolžnost na neki način zadevala samo posameznikovo vest, odslej postaja zakoniti predpis, ki je določen za ves svet. Dolžnost je uzakonjena samo za klerike in redovnike, vendar lahko sistem za naznanitev primerov zlorab in nadlegovanj uporabijo tudi vsi laiki, ki so spodbujeni, da o zlorabah in nadlegovanju opozorijo pristojno cerkveno oblast.

Ne zgolj zlorabe nad mladoletnimi
Dokument vključuje ne le nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi, ampak zadeva tudi spolno nasilje in nadlegovanje kot posledico zlorabe oblasti. Ta obveznost vključuje tudi kakršen koli primer nasilja nad redovnicami s strani klerikov kakor tudi primer nadlegovanja polnoletnih bogoslovcev ali novincev.

„Prikrivanje”
Med pomembnejše prvine dokumenta sodi ugotavljanje posebne kategorije tako imenovanega vedênja prikrivanja, ki ga sestavljajo „dejanja ali opustitve, katerih cilj je vmešavanje v postopke ali izogibanje civilnim ali kanoničnim preiskavam, upravnim ali kazenskim, v odnosu do nekega klerika ali nekega redovnika v zvezi s kaznivimi dejanji« spolne zlorabe. Gre za predstavnike Cerkve, ki so jim zaupani položaji posebne odgovornosti, pa so namesto odkrivanja zlorab, ki so jih zagrešili drugi, te zlorabe prikrivali s ščitenjem domnevnega krivca, namesto da bi varovali žrtve.

Varovanje ranljivih oseb
Vos estis lux mundi poudarja pomen varovanja mladoletnih (oseb, starih manj kot 18 let) in ranljivih oseb. Pojem „ranljiva oseba“ je razširjen in ne vključuje več le oseb, ki imajo težave v duševnem razvoju, temveč tudi osebe s priložnostno ali prehodno nesposobnostjo razuma in volje kakor tudi telesne prizadetosti. V tem novi motu proprio ponavlja nedavni vatikanski zakon o zaščiti mladoletnih in ranljivih oseb (zakon št. CCXCVII, z dne 26. marca 2019).

Spoštovanje državnih zakonov
Obveznost poročanja krajevnemu ordinariju ali redovnemu predstojniku ne spreminja nobene druge obveznosti prijave, ki morebiti obstaja v zakonodaji posameznih držav, in ne posega vanjo. Predpisi se namreč „uporabljajo brez poseganja v pravice in dolžnosti, ki jih na vsakem kraju določajo državni zakoni, zlasti tisti, ki zadevajo obveznost poročanja pristojnim civilnim oblastem“.

Zaščita prijavitelja in žrtev
Pomenljivi so tudi členi, posvečeni zaščiti tistega, ki se izpostavi s poročanjem. Tisti, ki podajo prijavo o zlorabah v skladu s tem, kar predvideva motu proprio, namreč ne smejo biti podvrženi „predsodkom, povračilom ali diskriminaciji“. Pozornost je namenjena tudi žrtvam, ki so bile v preteklosti prisiljene molčati. Ti univerzalni predpisi predvidevajo, da jim „ne more biti naložena nobena obveznost molka v zvezi z vsebino“ poročanja. Jasno je, da spovedna molčečnost ostaja absolutna in nedotakljiva ter je ta določila na noben način ne zadevajo.Vos estis lex mundi poleg tega določa, da je treba žrtve in njihove družine obravnavati dostojanstveno in spoštljivo; dobiti morajo primerno duhovno, zdravniško in psihološko pomoč.

Preiskave proti škofom
Motu proprio ureja tudi preiskave proti škofom, kardinalom, redovnim predstojnikom in tistim, ki pod različnimi naslovi in tudi samo začasno vodijo posamezno škofijo ali drugo krajevno Cerkev. Te uredbe se bodo upoštevale ne le, če bodo te osebe v preiskavi zaradi spolnih zlorab, ki so jih neposredno zagrešile, ampak tudi kadar bodo prijavljene, da so zlorabe, za katere so izvedele, „prikrile“ ali jih niso hotele preganjati oziroma se boriti proti njim.

Vloga metropolita
Pomembna novost je, da se v predhodno preiskavo vključi nadškof metropolit, ki dobi od Svetega sedeža naročilo za preiskavo primera, v katerem je prijavljena oseba škof. Njegova tradicionalna vloga v Cerkvi je okrepljena in potrjuje voljo po ovrednotenju lokalnih virov tudi pri vprašanjih, ki zadevajo preiskave škofov. Kdor je zadolžen za preiskavo, po tridesetih dneh Svetemu sedežu pošlje „informacije o stanju preiskav“, ki „morajo biti končane v devetdesetih dneh“ (možni so odlogi iz „upravičenih razlogov“). To postavlja jasno določen časovni rok ter prvič se zahteva, da pristojni vatikanski dikasteriji pravočasno ukrepajo.

Vključevanje laikov
Ko navajajo kanon Zakonika cerkvenega prava, ki poudarja dragocen prispevek laikov, predpisi dokumenta motu proprio predvidevajo, da metropolit pri vodenju preiskav lahko uporabi pomoč „usposobljenih oseb“ glede na „nujnost zadeve in zlasti ob upoštevanju sodelovanja, ki ga lahko nudijo laiki“. Papež je večkrat izjavil, da so specializacije in poklicne sposobnosti laikov za Cerkev pomemben vir. Predpisi sedaj predvidevajo, da škofovske konference in škofije lahko pripravijo sezname usposobljenih oseb, ki so pripravljene sodelovati, končna odgovornost glede preiskav pa je še naprej zaupana metropolitu.

Domneva nedolžnosti
Poudarjeno je načelo domnevne nedolžnosti preiskovane osebe, ki je o obstoju preiskave obveščena, ko to zahteva pristojni dikasterij. Obtožba mora biti nujno sporočena samo v primeru, da se je začel formalni postopek, in se lahko v predhodni fazi opusti, če se meni, da je to primerno za zagotovitev celovitosti preiskave ali dokazov.

Zaključek preiskave
Motu proprio ne spreminja kazni, ki so predvidene za kazniva dejanja, ampak določa postopek za pripravo poročila in izvedbo predhodne preiskave. Po zaključku preiskave metropolit (ali v določenih primerih škof sufraganske škofije, ki je starejši po imenovanju) posreduje izsledke pristojnemu vatikanskemu dikasteriju, s tem pa njegova naloga preneha. Pristojni dikasterij nato nadaljuje „po predpisih prava v skladu s tem, kar je predvideno v danem primeru“; deluje na osnovi obstoječih kanonskih predpisov. Na osnovi izsledkov predhodne preiskave lahko Sveti sedež preiskovani osebi takoj naloži preventivne in restriktivne ukrepe.

Konkretno zavzemanje
S tem novim pravnim instrumentom na pobudo papeža Frančiška Katoliška Cerkev dela nov in jasen korak v preprečevanju zlorab in boja proti njim, ki poudarja konkretna dejanja. Tako papež na začetku dokumenta zapiše: „Da se ti pojavi v vseh svojih oblikah ne bodo več dogajali, je potrebno stalno in globoko spreobrnjenje src, ki jih potrjujejo konkretna in učinkovita dejanja, ki vključujejo vse v Cerkvi.“


Ukrepi Katoliške Cerkve v Sloveniji za zaščito otrok in ničelno toleranco do primerov spolnih zlorab

Slovenska škofovska konferenca od leta 2006 intenzivno in sistematično spremlja področje zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb, zato je uvedla vrsto ukrepov in določil, ki učinkovito preprečujejo zlorabe. 

Predstavljamo kronoliški pregled ukrepov:

  • 11. april 2019: slovenski škofje so na redni seji Stalnega sveta SŠK posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi sprejeli Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) je dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. Omenjena dolžnost prijave ne velja za primere, s katerimi se duhovnik seznani v okviru podeljevanja zakramenta sprave (prim: tretji odstavek 281. člena Kazenskega zakonika).
  • 5. oktober 2018: slovenski škofje so na 108. redni seji SŠK, ki je potekala 24. septembra 2018, sprejeli Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugimi vrstami kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah.
  • 16. april 2018: Tajništvo SŠK je podalo pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom - Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka s katerim je javnosti predstavilo slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.
  • 10. marec 2014: slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli na 78. redni seji SŠK, ki je potekala 10. marca 2014 v Ljubljani in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere 12. maja 2014. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava.
  • 2013: za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem, Tajništvo SŠK postavi posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Stran je dostopna preko povezave: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem
  • 2012: glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, slovenski škofje se odločijo, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah.
  • 28. september 2009: slovenski škofje na 50. redni seji SŠK potrdijo pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem ter formalno ustnovijo stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.
  • 7. marec 2006Slovenska škofovska konferenca na svoji 28. redni seji sprejme Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom postavi pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogoči hitrejše postopanje do osumljenih storilcev.