Izjava za javnost: Katoliška Cerkev in zaščita otrok

Katoliška Cerkev je svetovna verska skupnost, ki je na področju zaščite otrok v globalnem in lokalnem vidiku storila največ. Katoliška Cerkev je svetovna verska skupnost, ki je na področju zaščite otrok v globalnem in lokalnem vidiku storila največ.

V Katoliški Cerkvi velja ničelna stopnja tolerance do vsakega primera spolnega nasilja. Zato nas vsak primer močno prizadene. Zaradi ravnanja nekaterih posameznikov je popačena podoba celotne Cerkve. Omenjena dejanja obsojamo in jih obžalujemo. Obenem pa smo hvaležni veliki večini duhovnikov, ki požrtvovalno, pošteno in zavzeto delajo z mladimi.

Katoliška Cerkev je svetovna verska skupnost, ki je na področju zaščite otrok v globalnem in lokalnem vidiku storila največ. To dokazujejo sprejeti ukrepi, dosledno ravnanje v zadnjih desetletjih in zavzetost zadnjih papežev.

Poniževanje ali zloraba otrok za kristjana ni samo kaznivo dejanje, ampak je – kakor je dejal papež Frančišek – profanacija, bogoskrunstvo tistega, kar je sveto; je zloraba Božje prisotnosti, ki je v vsakem človeku. Napor Katoliške Cerkve na področju preprečevanja tovrstnih dejanj je potreben in se mora nadaljevati, saj družba proti temu pojavu na splošno še ni v zadostni meri spoznala in razvila učinkovitih ukrepov.

Sveti sedežje že od leta 2001 na področju zaščite otrok uvedel za celotno Cerkev niz zavezujočih norm, ki so prispevale k večji zaščiti otrok in bistvenemu zmanjšanju primerov s strani duhovnikov, redovnikov ali drugih pastoralnih delavcev. Ljudi je treba osveščati, da pedofilija in drugo spolno nasilje obstajata in da gre v obeh primerih za kazniva dejanja. Na eni strani lahko ustvarjamo okolje, v katerem žrtve lahko spregovorijo in se storilci odkrijejo, ter tako delujemo kurativno. Na drugi strani je preventiva, med katero sodita zlasti izobraževanje in večanje občutljivosti za spolno nasilje. Pomembno je, da se eventualne žrtve tovrstnih kaznivih dejanj pravočasno odkrije in se jim pomaga.

Osrednji cilj delovanja Katoliške Cerkve in njenih dokumentov na področju spolnih zlorab je zaščititi otroke, mladostnike, ranljive odrasle in vse, ki delujejo v cerkvenih ustanovah, da se tovrstna dejanja ne bi zgodila. 

Kronološki pregled ukrepov Katoliške Cerkve v Sloveniji:

7. marec 2006: Slovenska škofovska konferenca (SŠK) na svoji 28. redni seji sprejme Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom postavi pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogoči hitrejše postopanje do osumljenih storilcev. 

28. september 2009: Slovenski škofje na 50. redni seji SŠK potrdijo pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem ter formalno ustanovijo stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.

2012: Glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje se slovenski škofje odločijo, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. 

2013: Za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Stran je dostopna na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.

10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli na 78. redni seji SŠK, ki je potekala 10. marca 2014 v Ljubljani, in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere12. maja 2014. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Statuti/301%20-%20Dopolnjene%20Smernice%20za%20ravnanje%20v%20primeru%20spolnih%20zlorab%20Koncno%20-%20podpisano.pdf

16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka, s katerim javnosti predstavi slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.

5. oktober 2018: Slovenski škofje so na 108. redni seji SŠK, ki je potekala 24. septembra 2018, sprejeli Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugim vrstam kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah. https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20prepovedi%20opravljanja%20verske%20dejavnosti%20z%20eno%20mladoletno%20osebo.pdf


Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri SŠK

Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri SŠK(v nadaljevanju Ekspertna skupina) za dvoletni mandat imenuje predsednik SŠK in jo sestavljajo trije člani, ki so po formalni izobrazbi cerkveni in civilni pravnik ter psihoterapevt. Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Žrtve in njihovi svojci pri članih Ekspertne skupineizvejo, da imajo možnost prijave storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja na policiji ali državnem tožilstvu, ter dobijo ustrezno psihološko pomoč.

Žrtve ali njihovi svojci, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, če je storilec redovnik. Ekspertna skupinabo žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka.

Statistični podatki o primerih, ki jih je obravnavala Ekspertna skupina pri SŠK

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Katehisti/nje

612

595

463

584

568

626

673

612

649

Redovnice

572

561

547

524

509

519

498

495

482

Diakoni

18

27

28

31

31

29

30

30

30

Duhovniki

1066

1067

1050

1087

1069

1066

1046

1045

1018

Škofje

10

11

11

11

9

11

14

14

14

Skupaj

2278

2261

2099

2237

2186

2251

2261

2196

2193

                 

 

Obravnavni primeri zlorab

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

0

2

1

0

2

% primerov zlorab na št. sodelavcev v Cerkvi

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

0,00

0,09

0,04

0,00

0,09

 

E-naslov: [email protected]

Na spletni strani Slovenske škofovske konference deluje posebna podstran s pomembnimi informacijami o zaščiti otrok, zakonski podlagi ter odgovori na pogosta vprašanja.