Financiranje neverskih dejavnosti Katoliške Cerkve – odgovori na novinarska vprašanja

13.6.2013 Slovenija Finance

Spoštovani, pripravljam članek o financiranju neverskih dejavnosti verskih skupnosti iz javnih sredstev. Torej o financiranju dejavnosti, kot so na primer vzgojna, izobraževalna, karitativna, kulturna, socialna, obnova kulturne dediščine in druge podobne dejavnosti, katerih izvajalec so verske skupnosti (ali organizacije znotraj verskih skupnosti), sredstva pa so javna, pa naj ta izvirajo iz kateregakoli javnega vira - države, lokalnih skupnosti itn.

V tej zvezi me zanima višina javnih sredstev, ki jih je KC prejela v vsakem od zadnjih petih let v obdobju 2008–2012, torej v letih 2008, 2009, 2010, 2011, in 2013. Če zbirnih podatkov za celotno slovensko KC morebiti nimate, vas prosim za podatke za vsako od (nad)škofij posebej in (zbirno ali po kategorijah) za pravne osebe znotraj vsake od (nad)škofij, če je le mogoče razvrščene po namenskosti nakazanih sredstev.

Zanimajo me tudi razlogi, zaradi katerih slovenske (nad)škofije od leta 2009 ne objavljajo več letnih poročil o svojem finančnem poslovanju.

Zanima me tudi, koliko katoliških vrtcev je trenutno v Sloveniji, koliko katoliških osnovnih in srednjih šol, osnovnih in srednjih katoliških glasbenih šol, koliko katoliških dijaških domov, katoliških domov za starejše osebe in katoliških fakultet. Zanima me tudi, katere od omenjenih ustanov država oz. lokalne skupnosti financirajo 100-odstotno.


Katoliška Cerkev v Sloveniji je prisotna v več kot 800 pravnih osebah, ki se pretežno financirajo z darovi, donacijami in prostovoljnimi prispevki vernikov. Javna sredstva cerkvene pravne osebe pridobijo s kandidiranjem na javnih razpisih. Javna sredstva zato ne predstavljajo neposrednega financiranja Katoliške Cerkve, ampak državni prispevek njeni splošno koristni dejavnosti. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) ne vodi evidence prejetih javnih sredstev vseh pravnih subjektov Katoliške Cerkve. Za posredovanje omenjenih podatkov so odgovorne same pravne osebe, s podatki pa razpolagata tudi Komisija za preprečevanje korupcije ter Računsko sodišče RS, ki izvajata redno kontrolo nad porabo namenskih sredstev cerkvenih pravnih oseb. V sklopu Cerkve na Slovenskem in preko njenih pravnih oseb (škofije, župnije, redovne skupnosti ipd.) deluje:

  • 1 visokošolski zavod – Katoliški inštitut (Od države ne prejemajo sredstev, financirajo se z donacijami, Fakulteta za poslovne vede, ki deluje v okviru KI, se poleg tega financira tudi s šolninami.)
  • 10 študentskih domov (Imajo možnost uveljavljanja subvencije, ki je nižja, kakor za državne domove. Letos bo subvencijo koristilo 6 domov.)
  • 4 dijaški domovi (So delno subvencionirani s strani države – podobno kot zasebniki.)
  • 4 katoliške gimnazije.
  • 1 katoliška osnovna šola.
  • 10 glasbenih šol.
  • 19 vrtcev (Večina se jih financira s koncesijami, tisti, ki imajo posebne programe, pa se financirajo s pogodbami z občinami).

Z informacijami, katere pravne osebe so deležne 100 % financiranja iz javnih sredstev, na SŠK ne razpolagamo. Predlagamo vam, da se obrnete neposredno na ustanove, ki vas zanimajo.