Status in financiranje teoloških fakultet v Sloveniji in Evropski uniji - Primerjalni pregled

Foto: Družina Foto: Družina

Po podatkih raziskave Državnega zbora RS[1] večina 28 držav članic Evropske unije (EU) financira teološke fakultete z javnimi sredstvi. Le v osmih državah članicah teološke fakultete ne prejemajo javnih sredstev.

Iz raziskave izhaja, da v EU deluje 286 teološki fakultet, od katerih 122 (42,6 %) prejema javna sredstva bodisi v sklopu javne univerze bodisi kot fakultete univerze, ki sicer niso javne. 112 (39,2 %) teoloških fakultet ni vključenih v univerze in niso javno financirane, 31 (10,4) % je takih, ki so vključene v druge univerze, ki niso javno financirane in 21 fakultet (7,3 %) ni vključenih v univerzo in ni javno financiranih.

Največ teoloških fakultet v EU ima Nemčija (74), sledijo Italija s 26, Romunija s 25 ter Združeno kraljestvo in Madžarska z 22 fakultetami s teološkim študijem. Po eno teološko fakulteto imajo Danska, Luksemburg, Malta in Slovenija. V omenjenih štirih državah, po podatkih raziskave Državnega zbora, razen v Luksemburgu, teološka fakulteta prejema javna sredstva.

V Sloveniji od leta 1919 deluje Univerza v Ljubljani, ki jo je poleg drugih štirih članic ustanovila Teološka fakulteta (TEOF). Po izključitvi iz Univerze leta 1949, je maja 1991 TEOF znova dobila status državne ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno vključena v Univerzo.

V raziskavi DZ je opredeljeno, da Univerza v Ljubljani je javna univerza, torej javni visokošolski zavod v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (ZVis). Njen statut glede financiranja dejavnosti v 28. členu določa, da Univerza pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru nacionalnih programov iz proračuna Republike Slovenije, iz evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov. Dejavnost univerze se financira tudi iz šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za opravljene storitve, dotacij, donacij, dediščin in daril ter drugih virov. Skupne naloge univerze se financirajo iz proračunskih sredstev Republike Slovenije za študijsko dejavnost in iz nadomestila članic (povzeto po Statutu Univerze v Ljubljani).

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani ima financiranje opredeljeno v členih 125–128 Pravil Teološke fakultete. Med drugim Pravila določajo, da se dejavnost fakultete, ki se nanaša na izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstvenoraziskovalnega programa, financira iz proračuna Republike Slovenije. Druge dejavnosti fakultete se financirajo iz drugih virov, in sicer šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za opravljene storitve, dotacij, dediščin, daril in drugih virov (povzeto po Pravilih Teološke fakultete).[2]

Država

Število teoloških fakultet

Število  prebivalcev[3]

Število prebivalcev na eno teološko fakulteto

Avstrija

8

8.600.000

1.075.000

Belgija

4

11.200.000

2.800.000

Bolgarija

3

7.200.000

2.400.000

Ciper

2

800.000

400.000

Češka

5

10.500.000

2.100.000

Danska

1

5.600.000

5.600.000

Estonija

2

1.300.000

650.000

Finska

2

5.400.000

2.700.000

Francija

15

66.500.000

4.433.000

Grčija

7

10.800.000

1.542.000

Hrvaška

4

4.200.000

1.050.000

Irska

3

4.600.000

1.533.000

Italija

26

60.800.000

2.338.000

Latvija

3

1.990.000

633.333

Litva

2

2.900.000

1.450.000

Luksemburg

1

560.000

560.000

Madžarska

22

9.800.000

445.454

Malta

1

429.000

429.000

Nemčija

74

81.200.000

1.097.000

Nizozemska

7

16.900.000

2.414.000

Poljska

18

38.000.000

2.111.000

Portugalska

3

10.300.000

3.433.000

Romunija

25

19.800.000

792.000

Slovaška

8

5.400.000

675.000

Slovenija

1

2.000.000

2.000.000

Španija

9

46.500.000

5.166.000

Švedska

8

9.700.000

1.212.000

Združeno k.

22

64.800.000

2.909.000

Skupaj

286

508.450.000

1.777.797


 

Država

Število teoloških fakultet

Vključene v javne - državne univerze in so javno financirane

Vključene v druge univerze in so javno financirane

Vključene v druge univerze, ki niso javno financirane

Niso vključene v univerze in niso javno financirane

Niso vključene v univerze in niso javno financirane

Avstrija

8

5

 

1

 

2

Belgija

4

 

 

2

 

2

Bolgarija

3

2

 

 

 

1

Ciper

2

 

 

1

 

1

Češka

5

5

 

 

 

 

Danska

1

1

 

 

 

 

Estonija

2

 

 

 

 

2

Finska

2

2

 

 

 

 

Francija

15

2

 

3

 

10

Grčija

7

2

 

 

4

1

Hrvaška

4

3

 

1

 

 

Irska

3

 

 

 

 

3

Italija

26

 

 

7

 

19

Latvija

3

1

 

 

1

1

Litva

2

1

 

1

 

 

Luksemburg

1

 

 

 

1

 

Madžarska

22

 

1

3

10

8

Malta

1

1

 

 

 

 

Nemčija

74

36

1

 

 

37

Nizozemska

7

4

 

3

 

 

Poljska

18

7

2

 

5

4

Portugalska

3

 

 

3

 

 

Romunija

25

18

 

1

 

6

Slovaška

8

8

 

 

 

 

Slovenija

1

1

 

 

 

 

Španija

9

 

 

5

 

4

Švedska

8

2

 

 

 

6

Združeno k.

22

17

 

 

 

5

Skupaj

286

118

4

31

21

112

 

V tabeli so tiste teološke fakultete oz. primerljive šole, ki so po izrecnih določbah konkordatov oz. drugih sporazumov s Svetim sedežem pretežno ali v celoti financirane s strani države, prikazane v posebnih stolpcih tudi v primerih, če so vključene v druge univerze kot javne/državne ali če sploh niso vključene v takšne ali drugačne univerze. Enako velja tudi v primerih, kadar so take visokošolske ustanove bodisi jasno opredeljene kot javne/državne ali pa glede na dostopne podatke tega vsaj ni mogoče z gotovostjo izključiti.[4]

Dodatni viri:

  • Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, v: http://www.teof.uni-lj.si (pridobljeno 17. september 2017).
  • Secretaria status, Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015, Libreria Editrice Vaticana, 2017.

[2] Državni zbor RS, n.d., 3-4.

[3] Vir: Evropska unija, v: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_sl (pridboljeno 2. oktobra 2017).

[4] Prim. Državni zbor RS, n.d., 20.