1700 let milanskega edikta

15.6.2013 Vesoljna Cerkev Zgodovina
Cesar Konstantin - vir - splet Cesar Konstantin - vir - splet

Dioklecijanovo preganjanje kristjanov (303–311/313), ki je bolj prizadelo vzhodni del rimskega cesarstva, je 30. aprila 311 končal tolerančni edikt vzhodnorimskega cesarja Galerija (cesar 305–311), s katerim je šest dni pred smrtjo kristjanom dovolil svobodno izpovedovanje njihove vere. Svoj odlok je utemeljil z neučinkovitostjo prepovedi. Galerijev tolerančni edikt sta priznala tako Konstantin, ki so ga leta 306 v Yorku oklicali za cesarja in Maksencij, ki se je dal istega leta oklicati za cesarja rimskemu senatu. Cesarska konferenca v Canuntumu je leta 308 cesarski naslov na zahodu priznala Liciniju, na vzhodu pa si ga je po Galerijevi smrti leta 311 prisvojil Maksimin Daja, ki je kmalu obnovil preganjanje kristjanov.

Po zmagi nad Maksencijem (bitka pri Milvijskem mostu 313) je Konstantin postal cesar zahodnega dela rimskega cesarstva in Licinij po zmagi nad Maksiminom Daja istega leta (bitka pri Adrianopolu) cesar v vzhodnem delu rimskega cesarstva. Ob priložnosti Licinijeve poroke s Konstantinovo sestro v Milanu, sta oba cesarja 15. junija 313 sklenila dogovor (t. i. »milanski edikt«), s katerim sta vsem prebivalcem obeh delov cesarstva zagotovila svobodno izpovedovanje njihovih veroizpovedi, ter kristjanom vrnitev cerkva in zaseženega premoženja. S tem je bila tudi krščanska Cerkev formalno priznana kot enakopravna in v svojem delovanju svobodna ustanova v cesarstvu. V starorimskem prepričanju, da pomeni preziranje religije nevarnost za državo, njeno vzdrževanje pa veliko srečo, se je Konstantinova politična religioznost vedno bolj nagibala h krščanstvu, ki se je s cesarjevo naklonjenostjo notranje organiziralo in vedno bolj uveljavljalo v javnosti. Leta 321 je Konstantin celo določil nedeljo kot dela prost dan.

V slovenskem prevodu je besedilo »Milanskega edikta« – pravilneje milanskega sporazuma – objavljeno v: 2000 let krščanstva, Ljubljana 1991, 162–164.

Besedilo je pripravil dr. France M. Dolinar.


Od milanskega edikta do vprašanja o verski svobodi danes
1700-letnica milanskega edikta v Nišu
Praznovanje 1700-letnice milanskega edikta v koprski škofiji