Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

21.5.2021 Slovenija COVID19
Foto: Družina Foto: Družina

Stanje: 2. avgust 2021

Navodila slovenskih škofov

1)        Svete maše

1.1 Koliko oseb oz. članov istega gospodinjstva je lahko pri bogoslužju v cerkvi?
Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

1.2 Pod kakšnimi pogoji je dovoljeno obhajati svete maše z udeležbo ljudstva?
Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

 • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
 • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
 • Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
 • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
 • Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 • Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. Duhovniku pri branju evangelija in pri pridigi ter bralcem med branjem Božje besede ni potrebno nositi maske, v kolikor ohranjajo medosebno razdaljo vsaj 3 metrov.
 • Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom dovoljeno ljudsko in zborovsko petje, vključno s petjem mašnika.
 • Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
 • Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
 • Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
 • Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

1.3 Ali je dovoljeno zborovsko petje?
Cerkveno ljudsko in zborovsko petje je dovoljeno pod pogojem, da imajo vsi pevci maske in ohranjajo razdaljo 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva.

1.4 Ali morajo nositi masko v cerkvi tudi otroci?
Skladno z veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zaščitnih mask niso dolžni nositi otroci do dopolnjenega šestega leta starosti.

1.5 Ali lahko verniki spremljajo sveto mašo na prostem, npr. pred cerkvijo?
Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

1.6 Ali lahko darujem sveto mašo z verniki v cerkvi ali kapeli, ki ima manj kot 10 m2 površine?
V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje petdesetih (50) udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ petdeset (50), če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). Če je površina verskega objekta manjša od 10 m2, je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina).

1.7 Ali je sedaj dovoljeno imeti sv. maše v domovih za ostarele (DSO)?
Za obhajanje sv.maše v domovih za ostarele se je potrebno konkretno dogovoriti z domom oz. ustanovo, kjer bi imeli bogoslužje (primernost glede na razmere, pogoji, konkretna navodila...).

1.8 Ali lahko duhovniki prenašajo svete maše in obrede po spletu?
Prenašanje svetih maš preko spleta oz. socialnih omrežij ni dovoljeno.

1.9 Kako naj verniki nadomestijo odsotnost od nedeljskih svetih maš in prazničnega bogoslužja?
Verniki, ki se med prazniki in ob nedeljah ne bodo udeležili svetih maš ter drugih bogoslužnih opravil, naj spremljajo po radiu ali televiziji ter prejmejo duhovno obhajilo. Doma oz. v družini naj posvetijo čas molitvi, prebiranju Božje besede in naj darujejo za potrebe domače župnije (prim. ZCP, kann. 1245 in 1248 § 2). Prenosi svetih maš, ki jih darujejo škofje, so na Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

1.10 Ali lahko potekajo procesije na prostem?
V skladu v vladnimi odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, priporočili NIJZ in navodili slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 se lahko odvijajo verske procesije na prostem. Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti ves čas trajanja procesije najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Če med udeleženci ni mogoče zagotoviti 1,5 metra razdalje, morajo med procesijo nositi zaščitne maske.

 

2)        Zakramenti

2.1 Ali lahko verniki prejmejo zakrament svete spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno ob spoštovanju naslednjih navodil: v spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu ali po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je samo osebna spoved.

2.2 Ali so dovoljeni sveti krsti in poroke?
Podeljevanje zakramentov sv. krsta in krščanskega zakona je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju določil za sv. maše.

2.3 Ali lahko bolniki, ostareli in umirajoči prejmejo sveto bolniško maziljenje? Ali lahko duhovnik obišče bolnika v bolnišnici oz. domu za ostarele?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

 

3)        Individualna duhovna osrkba vernikov

3.1 Ali lahko verniki prejmejo sveto obhajilo izven maše?
Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto oz. poleg svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je potrebno upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Duhovniki naj določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure, ko bodo vernikom individualno podelili sveto obhajilo izven svete maše. Med termini naj bo dovolj časa, da ne pride do združevanja.

3.2 Ali lahko v cerkvi poteka molitev vernikov?
V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

3.3 Ali so dovoljeni cerkveni pogrebi?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo in v krščanskem spoštovanju do teles pokojnih, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

 

4)        Kateheza in pastoralna dejavnost

4.1 Ali lahko poteka župnijska kateheza (verouk) in druga izobraževanja?
Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranja so oproščeni tudi posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji[1]).

4.2 Ali lahko izvajajo župnijsko katehezo (verouk) in druga izobraževanja tudi osebe, ki ne opravijo testa na COVID-19?
Osebam, ki izvajajo versko oz. duhovno vzgojo in izobraževanje, testiranja ni treba opraviti, če imajo ustrezna dokazila in so bile v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljene z enim od po aktualnem odloku predpisanih odmerkov cepiva, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja. Ustrezna dokazila so: dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19.

4.3 Ali morajo otroci, ki obiskujejo verouk, obvezno nositi maske?
Vsi udeleženci župnijske kateheze (verouka) in ostalih oblik duhovnega oz. pastoralnega izobraževanja morajo ves čas zadrževanja v cerkvenih prostorih nositi zaščitne maske ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pri verouku prihajajo v stik otroci iz različnih razredov ali šol, zato je za vse obvezna nošnja zaščitne maske.

4.4 Ali morajo katehisti in katehistinje nositi zaščitno masko?
Da, katehisti in katehistinje ter vsi, ki izvajajo versko izobraževanje morajo nositi zaščitno masko. Nošnja maske je potrebna ves čas zadrževanja v zaprtih prostorih.

 

5) Izvajanje duhovnih vaj in drugih dogodkov s prenočevanjem

5.1 Katera navodila mora upoštevati rganizator duhovnih vaj oziroma odgovorna oseba doma duhovnosti, kjer udeleženci programa tudi prenočijo?
Izvajanje duhovnih vaj združuje gostinsko in turistično dejavnost kot tudi kolektivno uresničevanje verske svobode z izobraževanjem. Zato mora organizator oziroma odgovorna oseba spoštovati vsa navodila za naštete dejavnosti. Več je objavljeno na spletni strani SŠK ter na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

5.2 Pod katerimi pogoji lahko obratujejo domovi duhovnosti in drugi nastanitveni objekti?
Domovi duhovnosti oziroma drugi nastanitveni objekti lahko obratujejo le, če bodo dosledno izpolnjevali vse veljavne predpise v RS kot tudi priporočila, ki jih objavlja NIJZ na podlagi veljavnih odlokov. Odgovorna oseba mora pri organizaciji dela upoštevati veljavne odloke:
a.         Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS;
b.        Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v RS;
c.          NIJZ redno izdeluje in posodablja smernice za posamezne dejavnosti na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Na povezavi so v razdelku »gostinstvo in turizem« navedene smernice glede turistične dejavnosti, ki veljajo tudi za nastanitvene objekte v lasti Katoliške cerkve (domovi duhovnosti, samostani in drugi objekti, ki so namenjeni prenočevanju gostov).

 

6)        Župnijska pisarna

6.1 Ali so lahko odprte župnijske pisarne, cerkveni arhivi in drugi cerkveni uradi?
Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

 

7)        Cerkvene karitativne ustanove

7.1 Kako naj delujejo cerkvene karitativne ustanove v času epidemije?
Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

8)        Splošna priporočila

8.1 Ali je priporočljiva uporaba aplikacije #Ostanizdrav?
Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

8.2 Kam se lahko obrne župnik oz. rektor ali druga odgovorna oseba v primeru inšpekcijskega postopka? 
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba (gvardijan, rektor, direktor). V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: [email protected].

8.3 Kako lahko verniki podprejo svojega duhovnika in domačo župnijo?
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo za svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. 

8.4 Kje so objavljene dodatne informacije o verskem življenju v času epidemije?
Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije. Slovenskim katoličanom ponujamo nekaj duhovnih spodbud za okrepitev vere v času epidemije COVID-19 na posebni spletni strani Katoliške cerkve. Za dodatne informacije lahko posredujejo sporočilo na: [email protected]

8.5 Kdaj bodo omiljeni ukrepi in bo dovoljeno večje število ljudi pri svetih mašah?
Škofje bodo navodila prilagajali glede na tedenske odločitve vlade. 

Slovenski škofje pozivajo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Omejitve našega verskega življenja so neizogiben napor, da lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje pred okužbo.

 

Tajništvo SŠK