Utemeljitev Tomaževe nagrade za diplomsko delo

5.3.2012 Ljubljana Nagrada, Teološka fakulteta
Teološka fakulteta Teološka fakulteta

Labirint kot metoda v službi edukacije za osebnostno rast avtoric Mete Škedelj, Eve Markovič in Neže Vatovec

Diplomantke Meta Škedelj, Eva Markovič in Neža Vatovec so predložile diplomsko delo za naslovom Labirint kot metoda v službi edukacije za osebnostno rast. Delo je sad njihovega večletnega raziskovanja navedene tematike in ga lahko razumemo kot zelo dober pilotski projekt.

Celotno delo obsega 294 strani besedila in 18 strani prilog. Vsebinsko je razdeljeno na sedem med seboj logično povezanih poglavij. Štiri poglavja predstavljajo rezultat njihovega skupnega dela, ki je potekalo po principih timskega projektnega sodelovanja, tri poglavja pa so sad individualnega raziskovanja.

Eva Markovič se posveti raziskovanju osebnostne rasti v povezavi s preizkušnjami, kjer lik bibličnega Joba aktualizira ter primerja z Eriksonovimi pogledi na psihosocialne krize. Neža Vatovec postavi izzive osebnostne rasti v dinamiko zakonskega, Meta Škedelj pa medgeneracijskega odnosa.

Sklepni poglavji sta zopet sad skupnega dela. Eno je usmerjeno bolj v teoretično obdelavo metodoloških in didaktičnih pristopov, ki jih omogoča delo z labirintom, drugo pa prikaže aplikacije te metode na šestih konkretnih primerih.

Svojevrsten prispevek pomeni empirična raziskava, ki poleg obdelave vprašalnika vsebuje tudi metodo opazovanja in refleksij, ki temeljijo na izkustvenem učenju.

Diplomsko delo odpira povsem nova in doslej neobdelana vprašanja. Čeprav ne želim relativizirati kakovosti diplomskega dela kot takega, predlog za Tomaževo nagrado utemeljujem s kreativnostjo in inovativnostjo, ki ju avtorice prispevajo tako na področju znanosti, zlasti v povezavi z interdisciplinarnostjo, kot na področju aplikativnosti teologije pri rokovanju s ključnimi življenjskimi dilemami sodobnega časa. Avtorice so namreč model labirinta izvedle z več kot desetimi različnimi skupinami, pridobljena spoznanja pa so tako v obliki supervizije kot v obliki dvoplastne evalvacije (neposredno po izvedbi in po daljšem času, ko so udeleženci pedagoški proces predelali in ponotranjili) kritično reflektirale in ovrednotile. Menim, da si diplomsko delo Mete Škedelj, Eve Markovič in Neže Vatovec z naslovom Labirint kot metoda v službi edukacije za osebnostno rast zasluži Tomaževo nagrado Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.


Utemeljitev je pripravil mentor diplomske naloge prof. dr. Stanko Gerjolj s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.