Smernice za delo v pripravi na drugi del sinodalnega zasedanja 2024

12.12.2023 Škofovska sinoda
Logotip sinodalnega procesa 2021-23 Logotip sinodalnega procesa 2021-23

Generalno tajništvo škofovske sinode je v torek, 12. decembra 2023, objavilo smernice za delo v pripravi na drugi del sinodalnega zasedanja, ki bo potekalo oktobra 2024.


Kako biti sinodalna Cerkev v poslanstvu?

Člani rednega sveta škofovske sinode so ob koncu svojega zasedanja 5. decembra lani sprejeli dokument za delo Katoliške cerkve do obhajanja drugega zasedanja XVI. škofovske sinode (oktobra 2024).

Gre za smernice s pravim časovnim načrtom, v katerem poglobitev sinodalnosti v misijonskem ključu in širjenje izkušenj sinodalnosti na lokalni ravni predstavljata dve osi, ob katerih so lokalne cerkvene skupnosti pozvane k razmisleku, izhajajoč iz Sinteznega poročila, ki je bilo sprejeto ob koncu prvega zasedanja XVI. sinode, 28. oktobra 2023. Kot je pri odobritvi teh delovnih smernic spomnil sveti oče, »gre pri sinodi za sinodalnost in ne za to ali ono temo … Pomembno je, kako poteka razmislek, to je, na sinodalni način.«

»Izhajajoč iz izkušnje lanske oktobrske skupščine in še posebej iz Sinteznega poročila, ki so ga potrdili udeleženci, se je Stalni svet odločil za enotno, a diferencirano pot skladu s pristojnostmi in možnostmi posameznih cerkvenih stvarnosti,« pravi kardinal Mario Grech, generalni tajnik sinode, in dodaja: »To je že sinodalni način delovanja v Cerkvi, kjer vsi sodelujejo za dobro vseh, v skladu s svojo poklicanostjo.«

Ob upoštevanju teh dveh osi ali smernic so škofije dejansko zaprošene:

1) glede poglobitve: naj spodbujajo razmišljanje, ki se osredotoča na temo diferencirane soodgovornosti pri poslanstvu vseh članov Božjega ljudstva (prim. Sintezno poročilo, poglavja 8-12, 16 in 18). Krajevne Cerkve so pozvane, naj izvedejo novo posvetovanje, v katerega bodo vključeni posamezniki in skupine (župniki, delovna telesa, sinodalne skupine itd.), ki izražajo različne izkušnje, veščine, karizme in službe v Božjem ljudstvu in katerih stališča so v posebno pomoč pri osredotočanju na to, »kako« rasti kot Cerkev sinodalno. V tem smislu je treba razumeti vključevanje strokovnjakov in akademskih ustanov, tako da bi bil podan tudi prispevek teologije, cerkvenega prava ter ustreznih humanističnih in družbenih ved;

2) glede širitve izkušnje sinodalnosti: nadaljevati ali spodbujati nove pobude za rast kot sinodalna cerkev v poslanstvu, z usposabljanjem in izkušnjami poslušanja ki vključujejo tudi tiste, ki se jih proces doslej ni dotaknil; skupin, ki se nahajajo v revščini in odrinjene na rob družbe, pa tudi kristjane različnih veroizpovedi in pripadnike drugih verstev; zbiranje in posredovanje pričevanj in dobrih praks, ki jih je treba poslati tajništvu sinode prek škofovskih konferenc ali vzhodnih hierarhičnih struktur.

Z namenom, da bi se olajšalo delo lokalnih skupnosti, je generalno tajništvo pripravilo delovno polo, katere  namen je pomagati pri sprejemanju sadov sinodalne skupščine v oktobru in nadaljevanju sinodalnega potovanja spreobrnjenja v krajevnih Cerkvah. Delovni list je na voljo na spletni strani https://www.synod.va/en.html.

Škofovske konference in vzhodne hierarhične strukture pa so naprošene:

  • da spremljajo delo krajevnih Cerkva tako, da jim ponudijo napotke glede načinov in časa dela v krajevnih Cerkvah;
  • da spodbujajo razmislek o diferencirani soodgovornosti za poslanstvo, zlasti na ravni skupin Cerkva (regionalnih, nacionalnih, mednarodnih) in v odnou med Cerkvami in rimskim škofom;
  • da pripravijo povzetek prispevkov, ki jih bodo poslale krajevne Cerkve ali ki bodo nastali na nacionalni ravni, ter jih skupaj s seznamom dobrih praks, ki jih bodo zbrale krajevne Cerkve, do 15. maja pošljejo generalnemu tajništvu sinode.

Hkrati s tem bo Generalno tajništvo sinode spodbujalo in usklajevalo razmislek o nekaterih »zelo poglobljenih« temah iz sinteznega poročila, ki jih je treba obravnavati na ravni celotne Cerkve in v sodelovanju z Dikasteriji rimske kurije. V skladu z načinom delovanja sinodalne skupščine bo seznam tem tem predložen svetemu očetu. Ob temah, ki jih bo papež izbral, bodo k pomoči povabljene skupine strokovnjakov z vseh celin, ob sodelovanju ustreznih dikasterijev rimske kurije. Na drugem zasedanju oktobra 2024 bo predstavljeno poročilo o napredku tega dela.

Pri vsem tem delu bodo člani in vsi od papeža imenovani udeleženci XVI. rednega generalnega zasedanja sinode, imeli pomembno nalogo, da bodo ambasadorji prehojene poti; povabljeni bodo, da postanejo oporna točka za lastne cerkvene stvarnosti.