Protestna izjava ob obisku ministra Žmavca v Rimu

24.11.2017 Rim, Italija; Slovenija Izobraževanje , Katoliška šola, Mladina, Država
Foto: Družina Foto: Družina

Izjava skupine slovenskih študentov v Rimu ob obisku ministra Gorazda Žmavca iz Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ob obisku ministra Gorazda Žmavca iz Urada vlade RS za Slovence po svetu skupina slovenskih študentov v Rimu izraža zaskrbljenost in presenečenje ob predlogu slovenske vladne koalicije, s katerim želi zaobiti ustavno odločbo tako, da bo spremenila Ustavo RS in omejila financiranje zasebnega katoliškega šolstva.

Slovenski študentje v Rimu se zavzemamo za ohranitev 57. člena ustave Republike Slovenije, ki govori o tem, da je izobraževanje svobodno in da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, financira pa se iz javnih sredstev.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z ugotovitveno odločbo št.U-I-269/12-24 z dne 4. 12. 2014 odločilo, da dosedanja zakonska določba omejuje pravico učencev (in staršev) do brezplačnega šolanja in je zato v nasprotju z ustavo. Ustavno sodišče je odločilo, da mora biti obvezen in razširjeni program izobraževanja financiran 100% in tudi, da je 86. člen ZOFVI v delu, ki se nanaša na obvezne javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja v neskladju z drugim odstavkom 57. člena Ustave.

Slovenski študentje v Rimu se zavzemamo za spoštovanje meddržavnega sporazuma med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih, ki je bil podpisan 14. decembra 2001 in ratificiran 28. januarja 2004 (UL RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004). Ta v 10. členu določa, da bo status učencev in dijakov v zasebnih katoliških šolah izenačen s tistim v javnih šolah. Status učencev v zasebnih šolah niti po ratifikaciji ni bil povsem izenačen s statusom učencev v javnih, saj je zgolj 85% financiranje posegalo v to pravico, koraki vlade pa gredo v smer še večje neenakosti in izključevanja zasebnega šolstva iz pravnih okvirjev in celo iz ustavno določenih norm, prav tako pa k enostranskemu posegu v že omenjenem sporazumu doseženih dogovorov. Takšno ravnanje bo Slovenijo v mednarodni skupnosti postavilo v zelo nezavidljiv položaj neresnega partnerja.

Odločno nasprotujemo postopku za spremembo 57. člena Ustave Republike Slovenije z namenom izigravanja odločitve Ustavnega sodišča, za katero se je, mimogrede, ob obisku OŠ Alojzija Šuštarja, 19. aprila 2016 v Ljubljani zavzel predsednik vlade in ustavni pravnik dr. Miro Cerar, ko je dejal: “Kot pravnik in predsednik vlade sem nesrečen, ker zamujamo z izvršitvijo ustavne odločbe. Prizadevam si, da bi jo čim prej izvršili”. Njegova nedavna ravnanja ga prikazujejo v drugačni luči. Za zagotovitev enakih pogojev delovanja javnega in zasebnega šolstva se je v sporočilu za javnost zavzela tudi Varuhinja človekovih pravic.

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da spoštuje obveze, ki izhajajo iz meddržavnega sporazuma med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo in so pravno obvezujoče za obe strani. Enostransko poseganje v dosežen sporazum je grob poseg v potrjene dogovore in zaveze, posledice kršitev dogovorov pa so na mednarodni ravni nepopravljive.

Slovenski študentje v Rimu nasprotujemo politiki, ki je usmerjena predvsem proti katoliškim šolam, kar moremo razbrati s strani slovenskih političnih strank. Učenci in dijaki sicer peščice katoliških šol v Republiki Sloveniji dosegajo vrhunske rezultate tako v domačem kot v mednarodnem izobraževalnem prostoru, odprta so jim vrata v svet mednarodnega izobraževanja, prav tako pa s svojimi dosežki s ponosom predstavljajo Slovenijo zunaj njenih meja. Vse to je dokaz, da učitelji in profesorji na katoliških šolah v ničemer ne zaostajajo za učitelji in profesorji na javnih šolah. Mnogokrat jih s svojim znanjem in strokovno izpopolnjenostjo celo presegajo.

Končno nasprotujemo tudi kulturnemu in ideološkemu boju proti Katoliški cerkvi in slovenskim kristjanom, ki ga je začela slovenska vlada. Ta boj bije na plečih najbolj ranljivih - otrok in njihovih staršev. Slovenska vlada s svojimi ravnanji dokazuje, da otroci in njihovi starši v katoliških šolah niso finančno enako obravnavani ter, da je njihovo izobraževanja nezaželeno in za državo neprimerno. Takšni pristopi so v posmeh pravni državi in demokratičnim standardom in pomenijo vrnitev v totalitarni sistem vladanja, ki smo se ga pred 25. leti s plebiscitarno večino otresli.

V imenu skupine slovenskih študentov v Rimu,
mag. Sebastijan Valentan

Vir: Radio Vatikan.