Priporočila duhovnikom za obhajanje bogoslužja velikonočnega tridnevja brez udeležbe vernikov

1.4.2020 COVID19

Priporočila duhovnikom za obhajanje bogoslužja velikonočnega tridnevja brez udeležbe vernikov

Škofje vabijo duhovnike k doslednemu obhajanju maše brez ljudstva, kakor določajo Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19z dne 12. marca 2020. V duhu te obvezujoče odločitve vam pošiljam praktična priporočila, kako naj izgledajo bogoslužja velikonočnega tridnevja.

1.     VEČERNA MAŠA VELIKEGA ČETRTKA ob 18.00 

Þ  Kelih, patena in vrčki naj se pripravijo pred mašo na desni strani oltarja, misal pa naj bo primerno na levi strani oltarja.

Þ  Potem ko duhovnik poljubi oltar, prebere vstopni spev in naredi križ, opusti pa pozdrav »Gospod z vami« in povabilo h kesanju; izmoli kesanje in slavo. Ker nima strežnika, naj že pred mašo izklopi zvonove. Pri glavni prošnji izreče povabilo »Molimo« in po kratki tihoti nadaljuje z glavno prošnjo in doda odgovor »Amen«.

Þ  Vsa berila, psalm in evangelij prebere mašnik sam. Pri branju beril doda uvod »Berilo iz pisma…« in vključi sklep berila »To je Božja beseda«, ki mu sam odgovori »Bogu hvala«.

Þ  Pred evangelijem opusti pozdrav »Gospod z vami«, prebere pa napoved »Iz svetega evangelija…« in na koncu »To je Kristusov evangelij« ter odgovor »Hvala tebi Kristus«. 

Þ  Obred umivanja nog, ki sledi evangeliju, se opusti.

Þ  Prošnje vernikov prebere mašnik sam in doda te, ki jih je SŠK določila za ta čas kužne bolezni:

1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Þ   Po molitvi »Hvaljen Bog, Gospod vesolja…« opusti: odgovor »Bogu čast in hvala vekomaj«,povabilo »Molite bratje in sestre« ter odgovor »Naj sprejme Gospod…«.

Þ   Izberemo hvalospev v čast svetemu Rešnjemu telesu. Dialog molimo v celoti, to je na način, da sami sebi odgovarjamo. Novi RM določa, da nocoj molimo prvo evharistično molitev oz. Rimski kanon s predvidenimi spremembami. Prav tako na povabilo »skrivnost vere« odgovorimo sami sebi z ustreznim odgovorom.

Þ   Preberemo povabilo k očenašu in nato izmolimo očenaš. 

Þ   Opustimo pozdrav miru, zmolimo »Jagnje Božje…«, razlomimo hostijo, spustimo košček hostije v kelih in nadaljujemo »Ta združitev…« in »Uživanje tvojega telesa…«. Nato pokleknemo, vzamemo hostijo in tiho molimo: »Gospod, nisem vreden…« in »Kristusovo telo…« ter se obhajamo pod obema podobama. To pomeni, da opustimo vzklik »Glejte, Jagnje Božje…« in »Blagor povabljenim...«

Þ   Po obhajilu zmolimo obhajilni spev preden purificiramo svete posode. Po kratki tihoti zmolimo skupaj s povabilom »Molimo« prošnjo po obhajilu. Po prošnji po obhajilu ne izpostavimo Najsvetejšega in ga ne prenesemo v stranski oltar, lahko pa je pred zaprtim tabernakljem tiho češčenje Najsvetejšega, molitvena ura ali pasijon po Janezu, saj je večerna maša že začetek velikonočnega tridnevja in s tem skrivnosti Trpečega (petek), Umrlega (sobota) in Vstalega (nedelja).

Þ   Izpustita se tako sklepni blagoslov kot vzklik »Pojdite v miru«. 


2.     BOGOSLUŽJE VELIKEGA PETKA ob 18.00

Þ   Duhovnik gre v rdečih mašnih oblačilih pred oltar, se uleže na tla (ali poklekne) in tiho podoživlja nedoumljivost človekovega početja, da je človek stegnil roko na Božjim Sinom; nato vstane in zmoli glavno prošnjo.

Þ  Duhovnik prebere berila, psalm in evangelij (pasijon) ter prošnje, pri katerih pa, po uvodnem delu, ne povabi vernikov z vzklikom »Pokleknimo« - »Vstanite«. Izbere lahko le nekatere, npr. 1., 2., 3., 7., 8., 9., doda pa naslednje (zaradi iste oblike smo dodali sklep Po Kristusu…):

1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.

2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje. Po Kristusu, našem Gospodu.

3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Þ  Češčenje križa: duhovnik lahko pri oltarju dvigne križ in reče:

Tvoj križ častimo, Gospod, in tvoje sveto vstajenje hvalimo in poveličujemo, zakaj, glej, zaradi križa je prišlo veselje na ves svet.

Þ  Nato počasti križ s poljubom in lahko doda očitanja (RM 125) ali pesem z odpevom (RM 126-127).

Þ  Sledi obhajilni obred in obhajilo ter prošnja po obhajilu.

Þ   Duhovnik opusti prošnjo nad ljudstvom, lahko pa odpre tabernakelj in počasti Najsvetejše v sveti zbranosti, z molitvijo žalostnega dela rožnega venca ali z drugimi molitvami. 


3.     VELIKA SOBOTA

Þ   Ob 15.00 naj bo, podobno kot ob isti uri iz mariborske stolnice, ko se naj verniki preko TV SLO 1 povežejo k skupnemu blagoslovu, tudi v župnijski cerkvi blagoslov velikonočnih jedil za vso župnijo (seveda brez udeležbe ljudstva).


4.     VELIKONOČNA VIGILIJA ob 20.00 

Þ   Opustimo blagoslov ognja, lahko pa prinesemo iz zakristije že prižgano velikonočno svečo (tudi sveče ob oltarju naj bodo prižgane, da jih ne bo treba prižigati pred slavo, saj nimamo strežnika) ali pa jo prižgemo preden pristopimo k ambonu k branju velikonočne hvalnice (Exsultet).

Þ   Po velikonočni hvalnici sledi besedno bogoslužje: lahko si vzamemo čas in preberemo vsa berila; zmolimo slavo in glavno mašno prošnjo; preberemo novozavezno berilo in psalm z alelujo ter evangelij; po evangeliju pa samo obnovitev krstnih obljub.

Þ   Ker pri slavi ni bilo zvonjenja z vsemi zvonovi, lahko glede na krajevne navade, po vigiliji pozvonimo z vsemi zvonovi.


5.     VELIKONOČNA NEDELJA

Þ   Kjer imajo župniki že določen mašni namen, obhajajo prvo mašo za žive in pokojne farane, drugo pa po določenem namenu, drugače pa obhajamo le eno mašo. 

Þ   Za začetek lahko mašnik zapoje pesem: Zveličar naš je vstal iz grobain nadaljuje z mašo kot je opisano za »obhajanje evharistije brez ministranta in ljudstva.

Upoštevamo zgoraj našteta navodila za mašo brez strežnika, h katerim spadajo še naslednja:

Þ    Izpustita se tako sklepni blagoslov kot vzklik »Pojdite v miru«. Sledi poljub oltarja, priklon oltarju ali poklek, če je blizu tabernakelj ter odhod.

Þ    Ni potrebno dodajati znamenja križa, je pa hvalevredno, da duhovnik po maši posveti nekaj trenutkov tihi molitvi zahvale za mašo.

 

Besedilo je pripravil prof. dr. Slavko Krajnc.