Pravica do spoštljive svobode izražanja

V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK odločno obsojamo teroristični napad na francoski satirični časopis Charlie Hebdo in na številne ljudi, ki so bile v teh dneh žrtve nerazumljivega nasilja. Odzivi ki so sledili omenjenemu napadu, so v središče razprav postavili pravico do svobode izražanja in položaj muslimanov v Evropi. V Komisiji zato odločno pozivamo vse ljudi k miru in spoštljivemu dialogu med različnimi verskimi in svetovnonazorskimi skupnostmi. Prav tako pa odločno nasprotujemo vsaki obliki verbalnega in simbolnega poniževanja, žaljenja in sramotenja, ki se v nekaterih medijih pogostokrat skriva za domnevno svobodo izražanja in satiro. Takšne zlorabe svobode govora je vedno mogoče vključiti med tiste skrajne ideologije, ki so v popolnem nasprotju s človekovimi pravicami in demokracijo. Politika, mediji, verske skupnosti in vsi ljudje imamo dolžnost storiti vse, kar je mogoče, da se nobenega človeka in družbene skupine ne žali in ponižuje zaradi idejnega, narodnega ali pa verskega prepričanja. Ali kot je dejal papež Frančišek na poti na Filipine: »Nihče ne sme žaliti in se norčevati iz vere drugega. Tako kot nihče nima pravice ubijati v imenu Boga.«[1] Člani Komisije zato pozivamo državne institucije, medije in druge pristojne ustanove v Sloveniji, da zaščitijo pravico do spoštljive svobode izražanja, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic ter kulturnih in verskih prepričanj vsakega državljana oz. skupnosti. Samo tako bomo lahko kot družba živeli v miru in medsebojnem spoštovanju.

Ljubljana, 20. januar 2015

dr. Tadej Strehovec
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK


Per una rispettosa libertà di espressione

La Commissione Giustizia e Pace presso la Conferenza Episcopale Slovena condanna l’attacco terroristico al giornale satirico francese Charlie Hebdo e alle numerose persone coinvolte che in questi giorni sono state vittime di una violenza inaudita. Le reazioni che sono seguite all’attacco, hanno rimesso al centro dei dibattiti il diritto alla libertà di espressione e lo status dei musulmani in Europa. Per questo motivo la Commissione lancia un appello per la pace e per un dialogo rispettoso tra le differenti religioni o filosofie. Altresì esprimiamo il nostro fermo disappunto a ogni forma di umiliazione verbale e simbolica, denigrazione e offesa, che si cela in alcuni mass media sotto forma di una presunta libertà di espressione e satira. Gli abusi della libertà di espressione di questo tipo si possono sempre annoverare tra quelle ideologie estremiste che sono completamente contrarie ai diritti umani e alla democrazia. La politica, i mass media, le comunità religiose e tutte le persone abbiamo il dovere di agire, affinché nessuna persona o gruppo venga umiliato a causa della propria convinzione, nazionalità o appartenenza religiosa. Nel suo viaggio verso le Filippine papa Francesco ha dichiarato che “nessuno può offendere o schernire la fede degli altri. Tanto meno nessuno ha il diritto di uccidere in nome di Dio” (viaggio verso Manila, 15 gennaio 2015). I membri della Commissione giustizia e Pace per questo motivo lanciamo ai vertici dello Stato, ai mass media ed alle altre istituzioni un accorato appello, affinché si esprimano per la tutela per una rispettosa libertà di espressione basata sul rispetto, sulla difesa dei diritti umani nonché delle convinzioni culturali e religiose di ogni cittadino o comunità. Solo così si potrà vivere in una società fondata sulla pace e sul rispetto reciproco.

Ljubljana, 20 gennaio 2015

 

Tadej Strehovec
Presidente della Commissione Giustizia e Pace
presso la Conferenza Episcopale Slovena