Poročilo o programih pomoči Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas v letu 2012

11.4.2013 Trbovlje Karitas
Sodelujoči na novinarski konferenci v Trbovljah Sodelujoči na novinarski konferenci v Trbovljah

V prostorih Župnijske karitas Sv. Martin – Trbovlje v Trbovljah je v četrtek, 11. aprila 2013, potekala novinarska konferenca Slovenske karitas, na kateri so predstavili poročilo mreže Karitas za leto 2012. Na njej so sodelovali generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic, Peter Tomažič, Franci Pavli in Renata Žirovnik.

V letu 2012 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 444 župnijskih Karitas in dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. V Karitas je v letu 2012 delovalo 9.413 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 481.726 ur prostovoljnega dela.

V letu 2012 so z zbranimi sredstvi z materialno pomočjo skupaj pomagali 126.440 ljudem v stiski po vseh slovenskih krajih. Materialno pomoč je tako v rednih programih prejelo:
– 114.723 družin in družinskih članov,
– 9.736 starejših,
– 931 migrantov in
– 1050 brezdomcev.

Dodatno je materialno pomoč ob lanskoletnih poplavah prejelo še 4.171 oseb. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo vključenih več kot 50.110 starejših.

Karitas je glavnino materialne pomoči družinam, otrokom in starejšim razdelila v hrani, obleki, higienskih pripomočkih, v obliki plačila najnujnejših položnic in v obliki šolskih potrebščin. V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.317 ton hrane, 17.261 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic in 11.283 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bona za delovne zvezke. Otroci so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči. V letovanja družin, otrok in starejših v Portorožu je bilo vključenih 813 oseb.

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v materinskih domovih v lanskem letu bivalo 176 žensk in otrok, v sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 179 odvisnikov, ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pa je obiskalo 1.050 oseb. Karitas je pomagala tudi žrtvam trgovine z ljudmi.

Odhodki 2012

I. Splošni dobrodelni programi

EUR

Pomoč družinam in posameznikom

3.238.456,04

Pomoč otrokom

798.650,43

Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…

593.646,64

Pomoč ob večjih naravnih nesrečah

593.803,20

Poklonjena hrana in material - od podjetij

1.013.719,61

Drugi manjši programi

181.493,22

Skupaj (splošni)

6.419.769,14

 

 

II. Specifični socialni programi

 

Pomoč zasvojenim

751.620,26

Pomoč ženskam v stiski

478.595,75

Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi

195.749,98

Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta

347.445,61

Skupaj (specifični)

1.773.411,60

 

 

Skupaj programi pomoči (I. + II.)

8.193.180,74

 

 

III. Pomoč tujini

232.313,20

IV. Zagovorniške kampanje, izobraževanje, osveščanje

390.258,50

V. Delovanje

708.146,49

VI. Stroški dobrodelnih akcij

194.155,45

Skupaj odhodki (I., II., III., IV,V.,VI.)

9.718.054,38

 

 

 

V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 9.718.054 EUR odhodkov in sicer 91 % za programe, 7 % za delovanje in 2 % za stroške akcij.

V skladu z metodologijo, ki jo uporablja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), med stroške programov štejejo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejejo stroške administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vse stroške, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2012 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 20 oseb in 17 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo FIHO in zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja. Na področju socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 49 redno zaposlenih in 15 preko javnih del. Trije zaposleni, večinsko financirani iz mednarodnih sredstev, so delovali na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči Slovenske karitas ter v sklopu projektov globalnega učenja, ki jih financira EU.

Viri za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2012
Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2012 predstavljali donatorji z 31 %, sledijo državna sredstva (razpisi, dohodnina ...) z 18 %, FIHO s 14 %, za njim pa hrana iz intervencijskih zalog EU v višini 13 % ter v 10 % podjetja s podarjeno hrano. Preostala sredstva so prispevali drugi manjši financerji.

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2012.


Poročilo so pripravili sodelavci Slovenske karitas. Dodatne informacije dobite pri Maticu Podržaju po tel. št. 01/300–59–60 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].