Odgovorno soočanje z družbenimi posledicami svetovne finančne krize

 

Ljubljana, 24. november 2008

Izjava Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

 

»Gospodarstvo, posebej tržno gospodarstvo, se ne more razvijati v institucionalni, pravni in politični praznini. Nasprotno, predpostavlja zagotovilo osebne svobode, lastnine kakor tudi stabilno valuto in učinkovite javne službe. Glavna naloga države je, da to varnost zagotavlja« (papež Janez Pavel II. leta 1991 ob stoletnici katoliškega družbenega nauka v Okrožnici Ob stoletnici, 48).

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK je že pred letom opozorila na potrebo po zdravih ekonomskih temeljih, varčevanju in odgovorni porabi.[1] Sedaj želi opozoriti na nevarnosti posledic svetovne finančne krize, ki lahko globoko in dolgoročno prizadenejo prebivalce naše države, podjetja in državo samo, saj se kriza postopoma prenaša tudi v realni sektor gospodarstva in pospešuje gospodarsko recesijo ter tako pomen zdravih financ za družbeno ekonomski razvoj in socialni mir.

Predvsem pa ta finančna kriza potrjuje pomen in nenadomestljivo vlogo etičnih načel poštenja in pravičnosti, odgovornosti in razumnosti v gospodarskih in denarnih poslih, posebej še v poslovnih tveganjih, saj pričujoča kriza razodeva negativne posledice špekulativnega in neodgovornega delovanja na mednarodnih finančnih trgih v preteklih letih. Iz želje po takojšnjem in nerazumno visokem dobičku so finančniki ločevali finančne tokove od realnega gospodarstva in načel zdrave pameti. To je bilo mogoče tudi zaradi politike cenenega denarja, ki so jo vodile centralne banke, in s kreditno ponudbo dodatno omogočale hitro rast premoženja na kapitalskem in nepremičninskem trgu.

Posledice takšnega neodgovornega obnašanja že čutimo. Veliki padci vrednosti delnic in točk vzajemnih skladov so zmanjšali privarčevana sredstva prebivalstva in podjetij, zaradi negotovosti na finančnih trgih se je zmanjšala likvidnost bank, posojila, zlasti dolgoročna, so postala težje dostopna in dražja. Zmanjšana kupna moč vseh porabnikov vpliva na zmanjševanje naročil, zato se v nekaterih panogah že zmanjšuje proizvodnja, delavce pa odpuščajo.

V Komisiji pozdravljamo napore vlad in drugih ustanov, ki skušajo omiliti posledice krize. Še posebej velja ob tem omeniti začasna državna jamstva v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, s katerimi države pripomorejo k stabilizaciji finančnega trga.

Aktualna finančna kriza in z njo povezana gospodarska recesija je priložnost, da se močneje zavemo, kako nepogrešljiva so etična načela poštenja, pravičnosti, odgovornosti in solidarnosti. Hkrati je potrebno okrepiti mehanizme, ki lahko preprečijo slabšanje položaja in zagotavljajo mir in stabilnost v družbi ter solidarnost in okrepitev naših družbenih vezi. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK poziva vse politične, gospodarske in finančne institucije:

  • da za prioriteto svojega delovanja postavijo tiste napore, ki bodo blažili negativne posledice svetovne finančne krize za slovensko gospodarstvo in ohranjajo – kolikor je mogoče – gospodarsko rast in zaposlenost;
  • da aktivno in konstruktivno sodelujejo pri oblikovanju sprememb na evropski in svetovni ravni, ki bodo preprečevale nerazumna tveganja, zlorabe in špekulacije ter uveljavljale kazensko in odškodninsko odgovornost povzročiteljev nereda na finančnih trgih;
  • da s politiko zaposlovanja spodbujajo vključevanje mladih v delo in da zagotavljajo socialno varnost brezposelnih ter jih stimulirajo za dodatno izobraževanje in pridobivanje novega znanja in izkušenj;
  • da z okrepljeno solidarnostjo še posebej skrbijo za ekonomsko najbolj šibke skupine prebivalcev (revni, brezposelni, priseljenci).

V že omenjeni izjavi ob svetovnem dnevu varčevanja je Komisija med drugim tudi zapisala: »Zmerna poraba in varčevanje sta najboljši zagotovili za dolgoročno varnost in za kakovostno življenje.« Pomembno je, da se vsi skupaj zavzemamo za odgovorno porabo, razumno zadolževanje in varčevanje. Ker je Slovenija močno vpeta v globalno družbo in ker je zaradi svoje majhnosti ter strateške lege še posebej ranljiva, je nujno potrebno pristopiti k načrtni krepitvi vseh mehanizmov, ki nam bodo zagotavljali mir, stabilnost in solidarnost tudi v primeru dolgotrajnejših napetosti ali nestabilnosti mednarodnih razsežnosti.

 

msgr. dr. Anton Stres

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK


[1] Prim. izjavo Komisije Pravičnost in mir pri SŠK ob svetovnem dnevu varčevanja z dne 26. oktobra 2007 na http://pravicnost-mir.rkc.si/?id=5&fmod=2.