Obletnica ustanovitve Slovenske karitas

Foto: Družina Foto: Družina

Slovenski škofje so na pobudo tedanjega nadškofa msgr. dr. Alojzija Šuštarja 1. maja 1990 ustanovili Slovensko karitas. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri škofijske karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske karitas.

Po drugi svetovni vojni je bila organizirana karitativna dejavnost v cerkvi prepovedana, kljub temu dobrodelnost v župnijah ni nikoli zamrla. V začetku devetdesetih let ob demokratizaciji Slovenije in ob prihodu številnih beguncev iz republik nekdanje Jugoslavije so nastale prve organizirane župnijske karitas, ki so se množično razširile po župnijah. Danes v mreži karitas deluje 459 organizacij, v katerih preko 11.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.

Pomembni podatki Slovenske karitas:

 • V letu 2022 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 143.175 oseb, od tega več kot 26.733 otrok in 35.104 starejših.
 • Karitas s hrano, plačilom položnic, rabljenimi oblačili in drugimi oblikami materialne pomoči vsako leto pomaga več kot 40.000 gospodinjstvom oziroma več kot 99.408 socialno ogroženim ljudem.
 • Karitas je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 35 milijonov kilogramov hrane, v letu 2022 pa 3490 ton. Prostovoljci Karitas so ljudem v stiski v zadnjih desetih letih poklonili več kot 6 milijonov ur prostovoljnega dela, samo v letu 2022 so opravili 553.342 prostovoljnih ur.
 • V letu 2002 je Karitas soustanovila prvo ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani; v letu 2005 je bila ustanovljena v Mariboru. V letu 2010 je nastala prva ljudska kuhinja v Mariboru in nato še v Murski Soboti.
 • Danes v socialnovarstvenih programih za zasvojene, oskrbo žensk v stiski, večinoma v sklopu Zavoda Pelikan Karitas in Karitas Samarijan ter v Škofijski karitas Murska Sobota in Maribor, deluje več kot 50 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem s področja sociale. Programe večinsko sofinancira MDDSZ.
 • Razvija se YoungCaritas Slovenija, ki je v sklopu programa v letu 2022 izvajala lastne projekte in se pridružila projektom Slovenske karitas. Potekalo je sodelovanje z YoungCaritas v okviru škofijskih karitas. V mreži Karitas sodeluje več kot 2500 mladih prostovoljcev. Predstavnik YoungCaritas Slovenije je vključen v delovno skupino Caritas Evropa.
 • Na vsakega zaposlenega v mreži Karitas je na terenu 80 prostovoljcev.
 • Slovenska karitas sodeluje z misijonarji v Afriki. V zadnjih 16 letih smo podprli gradnjo, obnovo in opremljanje osmih šol in vrtca, sedmih zdravstvenih centrov, centra za fizioterapijo in šest porodnišnic ter gradnjo več kot 30 večjih vodnjakov. Z nakupi hrane smo pomagali tisoče podhranjenim otrokom, pri čemer so bila rešena mnoga življenja. Dosedanja pomoč iz Slovenije lajša življenje več kot 250.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. V Afriki pomaga tudi v okviru akcij »Z delom do dostojnega življenja« in »Kupim kozo«, ki najrevnejšim omogočata zaslužek in trajnostno preživetje.
 • Slovenska karitas se z lastnimi dobrodelnimi akcijami vključuje tudi na mednarodno humanitarno področje. Z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije je v letu 2021 podpisala sporazum o strateškem partnerstvu na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki ga bo izvajala do oktobra 2023. V sklopu tega partnerstva se Karitas s projekti hitro odziva na aktualne humanitarne potrebe (v letu 2022: pomoč beguncem na Poljskem in v Moldaviji; v Ukrajini; ob krizi v Etiopiji).
 • Hkrati skupaj s platformo SLOGA krepi delovanje slovenskih nevladnih organizacij na humanitarnem področju.
 • Slovenska karitas je v letu 2022 izvedla tudi največjo humanitarno akcijo v svoji zgodovini, saj je za pomoč prizadetim z vojno v Ukrajini v letu 2022 zbrala 3.390.066 EUR: v finančni obliki je bilo darovanih 2.422.147 EUR; v materialni obliki pa pomoč v vrednosti 673.981 EUR s strani številnih posameznikov in 235 podjetij; 293.939 EUR je prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. S pomočjo te velike solidarnosti Slovencev in Slovenije je Slovenska karitas v enem letu v sodelovanju s Karitas Spes Ukrajina v Ukrajino odposlala 29 humanitarnih pošiljk s 416 tonami materialne pomoči (predvsem hrano, vodo, higienske potrebščine, sanitetni in medicinski material ter zdravila). Ostala zbrana sredstva so bila nakazana za izvedbo humanitarnih projektov Karitas v Ukrajini.
 • Del poslanstva Karitas je tudi pomoč beguncem, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi. Slovenska karitas kot nadaljevanje triletnega evropskega projekta ozaveščanja javnosti o migracijah in razvoju MIND nadaljuje programe, s katerimi mlade v slovenskih šolah seznanja s to tematiko. V šolah potekajo tudi preventivne delavnice ozaveščanja o trgovini z ljudmi.
 • Karitas izvaja tudi pomoč pri celoviti integraciji oseb s priznanim statusom repatriirane osebe iz Venezuele.
 • Karitas se z različnimi preventivnimi programi zavzema za zmanjšanje porabe alkohola v Sloveniji, spremembo družbenih navad in preprečevanje čezmernega pitja, ki vodi v zasvojenost in trpljenje številnih družin. Izvaja brezplačna preventivna predavanja za mlade v pripravi na zakon, starše in delavnice za otroke, mladostnike. 

Odhodki mreže Karitas v letih 2011–2022 (v EUR)[1]

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Splošni dobrodelni programi

4.533.199,00

6.419.769,14

6.172.997,38

5.910.701,65

 

5.601.667,01

 

6.160.573,89

Posebni socialni programi

1.942.605,00

1.773.411,60

1.930.992,79

1.893.588,07

 

2.319.898,28

 

2.247.560,19

Drugi stroški (naravne nesreče, pomoč tujini ...)

2.626.874,00

1.524.873,64

1.604.530,00

2.198.259,71

 

 

849.665,75

 

 

1.562.611,91

Skupaj vsi odhodki

9.102.678,00

9.718.054,38

9.708.520,17

10.002.549,43

8.771.231,04

9.970.745,99

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Splošni dobrodelni programi

6.161.756,08

6.397.519,76

6.594.877,70

6.397.575,91

 

6.581.368,51

 

7.816.479,53

Posebni socialni programi

2.320.893,72

2.238.193,94

2.265.150,06

2.431.926,31

 

2.611.918,32

 

3.306.608,75

Drugi stroški (naravne nesreče, pomoč tujini ...)

1.648.249,99

 

1.830.761,94

1.951.916,48

2.012.520,45

 

 

2.585.834,99

 

 

5.746.351,07*

Skupaj vsi odhodki

10.130.899,80

10.466.475,64

10.811.944,24

10.842.022,67

 11.779.121,82

 

 

16.869.439,35

 

* Pomoč tujini (predvsem Afriki in območju Balkana ter Ukrajini) je presegla 4,4 mio EUR. Izjemen dodaten del pomoči tujini v višini 3,3 mio EUR je bil namenjen humanitarni pomoči prizadetim v vojni v Ukrajini. Od tega je bilo v finančni obliki darovanih 2.422.147 EUR, v materialni obliki pa pomoč v vrednosti 673.981 EUR s strani številnih posameznikov in 235 podjetij. 293.939 EUR je prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v okviru humanitarnega strateškega partnerstva.

 

 

Mreža Karitas v letu 2022[2]

V letu 2022 so v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovali krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 445 župnijskih in območnih karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialnovarstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. V Karitas je v letu 2022 delovalo več kot 9700 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 553.342 ur prostovoljnega dela. V letu 2022 so z zbranimi sredstvi pomagali več kot 143.175 ljudem v stiski po vseh slovenskih krajih, med njimi tudi 35.104 starejšim in 26.733 otrokom.Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 99.408 oseb.

Materialno pomoč je v rednih programih pomoči prejelo:

Prejemniki materialne pomoči v rednih programih (2017–2022)

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

Družinski člani in posamezniki

77.367

82

76.248

7

75.432

77

77.396

84,98

68.399

76,21

69.816

70,23

Starejši

11.829

12

14.093

15

16.163

16

12.965

14,23

15.030

16,74

17.648

17,75

Migranti

4249

4

4395

5

5451

6

n. p.

0,00

5701

6,35

11.215

11,28*

Brezdomci

1439

2

1240

1

1221

1

719

0,79

624

0,70

729

0,73

Skupaj:

94.884

100

95.976

100

98.267

100

91.080

100

89.754

100

99.408

100

* V letošnjem letu se je pomoč migrantom povečala predvsem zaradi prihoda beguncev iz Ukrajine.

Karitas je glavnino materialne pomoči družinam, otrokom in starejšim razdelila v hrani, obleki, higienskih pripomočkih, v obliki plačila najnujnejših položnic in v obliki šolskih potrebščin. V sklopu materialne pomoči je bilo v letu 2022:

 • razdeljenih 3.490 ton hrane;
 • v projekt donirane hrane je bilo vključenih 2.361 oseb, razdeljenih pa je bilo 247 ton hitro pokvarljive hrane iz trgovskih centrov;
 • 13.854 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic;
 • 1.187 oseb je ob večjih stiskah in drugih naravnih nesrečah prejelo dodatno pomoč;
 • 12.350 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke;
 • 1.727 osnovnošolcev in dijakov je bilo deležnih pomoči pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti;
 • 13.468 otrok je bilo vključenih v botrstvo in posvojitev na razdaljo, otroci pa so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči;
 • 585 oseb je bilo vključenih v letovanja družin, otrok in starejših v Portorožu in Soči;
 • strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci v škofijskih in župnijskih karitas so izvedli več kot 22.833individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih več kot 9.700 gospodinjstev;
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 7.660 starejših;
 • prostovoljci so z več kot 62.515 obiski razveselili več kot 29.288 starejših;
 • 2.300 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja;
 • več kot 12.222 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, 5.077 v delavnice in 387 v centre za mlade in otroke.

Poleg splošnih dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialnovarstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 210 žensk in otrok, v sprejemne in terapevtske centre ter v komune je bilo vključenih 129 odvisnikov, v zavetiščih za brezdomce ter v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 77 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 1.363 oseb. Prav tako je Karitas pomagala žrtvam trgovine z ljudmi.

 

Državna sredstva za mrežo Karitas

Kot pravna oseba zasebnega prava se Cerkev lahko poteguje tudi za sredstva iz državnega proračuna, na primer za dobrodelnost in izvedbo programov na socialnem področju. Organizirana dobrodelnost se je v Cerkvi v Sloveniji začela z demokratičnimi spremembami leta 1990, ko je bila ustanovljena Slovenska karitas. 

 

Viri za realizacijo odhodkov v letu 2022[3]

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2022 predstavljali donatorji s 53,3 % (41 % donacije in sponzorstva; 11,2 % podarjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi …) z 18 %, hrana iz sklada EU s 15 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij z 8,7 %, občine s 4,8 %. Preostala sredstva v višini 0,2 % so prispevali drugi manjši financerji.

 

Zaposleni v Karitas[4]

V škofijskih karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2022 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju redno zaposlenih 40 oseb in 11 oseb v okviru javnih del. Stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialnovarstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, katerih stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 57 redno zaposlenih in devet v okviru javnih del.

Trije zaposleni in en zaposlen s polovičnim delovnim časom so delovali na področju preventive, izobraževanja, razvoja in mentorstva prostovoljstva; eden na področju dobrodelnih akcij; eden na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja.

30 let dela Slovenske karitas

Karitas je v Sloveniji zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih petnajstih letih razdelila več kot 41 mio kg hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih petnajstih letih dosegla 80 mio EUR. Če je v prvih letih delovanja pomoč Karitas dosegla nekaj tisoč družin, je samo lani Karitas z materialno pomočjo pomagala več kot 98.000 družinskim članom, posameznikom in starejšim. Poleg te pomoči prostovoljci v župnijskih Karitas vsako leto na družabnih dogodkih razveselijo in redno obiščejo približno 54.000 starejših. V pomoč in druge različne programe za otroke; delavnice, dogodke, tabore za otroke je bilo lani vključenih več kot 29.000 otrok. Večino sredstev za materialno pomoč Karitas zbere z donacijami posameznikov in podjetij, velik del pa prispeva tudi MDDSZEM v obliki hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim ter Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Nepogrešljiva pa je tudi podpora občin. 

Karitas je svoje poslanstvo gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje nastanitev in celovito oskrbo. Danes v tovrstnih programih deluje preko 50 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem iz področja sociale. Iz prvih 25 namestitev v dveh programih za odvisnike in ženske v stiski, je danes, v različnih programih s celodnevno oskrbo, vključenih preko 350 oseb. Iz enega materinskega doma jih je nastalo osem in ena varna hiša. Iz ene komune so nastali novi programi. Danes delujejo tri terapevtske skupnosti, sprejemni center in center za pomoč zasvojenim s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju. Iz potreb ljudi iz roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Pri tem se je Karitas povezovala in sodelovala v mreži tudi z drugimi nevladnimi in vladnimi ustanovami. Skupna vrednost socialno varstvenih programov Karitas, ki jih večinsko financira MDDSZEM, je v zadnjih petnajstih letih presegla 22 mio EUR.

Pomoč Karitas se je po nekaj letih delovanja začela usmerjati tudi v tujino. Najprej je pomoč sledila vračanju beguncev na Balkan in bila namenjena pomoči ob naravnih nesrečah po svetu. V zadnjih štirinajstih letih je Slovenska karitas v Afriki podprla tudi razvojne projekte, in sicer gradnjo in/ali obnovo 7 šol in vrtca, 6 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnic in 13 večjih vodnjakov ter pomoč pri obnovi in nakupih s hrano v 3 centrih za podhranjene otroke. Vse to danes dnevno lajša življenje več kot 250.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Preko akcije Z delom do dostojnega življenja pa omogočamo redno delo in preživetje preko 350 revnim družinam v Afriki, Albaniji in na Šrilanki.  Na območju Zahodnega Balkana se poleg humanitarne pomoči zadnjih 7 let usmerjamo v razvojne projekte, ki so namenjeni predvsem zaposlovanju in opolnomočenju ranljivih skupin žensk. Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu, ki jih sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS, je v zadnjih 15 letih presegla 8 mio EUR.

Podrobnosti in kronologija dogodkov v mreži Karitas je na voljo na www.karitas.si.

 


[1] Vir: Letna poročila slovenskih škofij in Slovenska karitas, https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo/, pridobljeno 20. oktobra 2023.
[2] Vir: Letna poročila Slovenske karitas, https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo/, pridobljeno 7. oktobra 2022.
[3] Vir: Letna poročila Slovenske karitas.
[4] Vir: Letna poročila Slovenske karitas.