Obdavčitev nepremičnin Katoliške Cerkve v Sloveniji – odgovor na novinarska vprašanja

10.6.2013 Slovenija Zakonodaja

Prosimo za odziv Slovenske škofovske konference na napovedano uvedbo novega davka na nepremičnine. Poleg tega prosimo za naslednje informacije:

 • Koliko nepremičnin ima v lasti Katoliška Cerkev na Slovenskem (skupaj z vsemi pravnimi osebami – škofijami, župnijami, samostani, društvi, strankami ...)?

Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) s tem podatkom ne razpolagamo.

 • Koliko od tega je sakralnih objektov, koliko stavb, koliko zemljišč in koliko gozdov?

V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel ter znamenj. Po stanju registra Ministrstva za kulturo o vpisani sakralni kulturni dediščini iz januarja 2009 je v Sloveniji 6.157 sakralnih enot (tukaj so poleg cerkva in kapel šteta še različna zidana znamenja in križi). To predstavlja približno 80 % celotne kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.

 • Kolikšna je ocenjena vrednost vseh teh nepremičnin?

S tem podatkom ne razpolagamo, ocene vrednosti posameznih nepremičnin so na voljo na spletni strani Geodetske uprave RS. Za sakralne objekte in nepremičnine kulturnega pomena vrednosti ne moremo oceniti, saj teh enot na trgu nepremičnin ni mogoče prosto tržiti.

 • Kako so bile nepremičnine v lasti Cerkve obdavčene do zdaj? Katere cerkvene pravne osebe so bile davka do zdaj oproščene in katerih davkov konkretno?

Vse nepremičnine v lasti Katoliške Cerkve v Sloveniji so (bile) obdavčene po veljavni zakonodaji, kar pomeni, da so obdavčene vse, razen objektov za bogoslužno rabo. Cerkvene ustanove kot pravne osebe zasebnega prava plačujejo naslednje davke in prispevke:

 1. Davek od vseh stavbnih zemljišč, razen za cerkve
 2. Davek od dohodkov pravnih oseb za pridobitne prihodke (prodaje, najemnine, obresti…). Izvzeti so darovi in drugi nepridobitni prihodki.
 3. Davek ob prodaji nepremičnin
 4. Prispevek za vzdrževanje gozdnih cest (lastniki gozdov)
 5. Obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (lastniki zemljišč)
 6. 20 % DDV pri nakupih opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva, itd. Ker cerkvene ustanove niso zavezanke za DDV, plačanega DDV-ja ne dobijo povrnjenega.
 7. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN)

Po Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN) je Katoliška Cerkev zavezanka za davek na promet nepremičnin, še več, zavezanka je celo, če razpolaga z nepremičninami, ki imajo status kulturnega spomenika, ob pogoju, da le-ta javnosti ni dostopen. Zakon na ta način varuje javni interes, ki se kaže v dostopnosti kulturnega spomenika.

Še vedno veljavne določbe šestega poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 določajo, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za stavbe verskih skupnosti, ki jih le-te uporabljajo za versko dejavnost. Verske skupnosti so torej oproščene plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vendar samo za tista zemljišča, ki jih uporabljajo za versko dejavnost. Nadomestila se ne plačuje tudi za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, pa tudi ne za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje.

 • Kakšno je vaše stališče do napovedane možnosti, da bi novi, enotni nepremičninski davek obdavčil vse nepremičnine v lasti Cerkve, razen sakralnih objektov?

Na SŠK predlog ministrstva še preučujemo.