Občni zbor Škofijske Karitas Novo mesto 2012

10.3.2012 Novo mesto Karitas, Občni zbor , Škofija Novo mesto
Škofijska Karitas Novo mesto - ovitek zbornika Škofijska Karitas Novo mesto - ovitek zbornika

Škofijske Karitas Novo mesto v soboto, 10. marca 2012, v Zavodu F. I. Baraga v Novem mestu pripravlja občni zbor.

Besedilo zbornika Škofijske Karitas Novo mesto.


I. Delovanje in poslanstvo Škofijske Karitas Novo mesto v letu 2011

Leto 2011 je minilo v znamenju znatnega zmanjšanja sredstev, ki jih država namenja za delovanje humanitarnih organizacij oziroma programov, ki jih izvajamo. V največji meri smo se tako zanesli na hrano iz EU skupnosti prek Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ter sredstev FIHO. Nadvse dobrodošla pa je bila pomoč Mestne občine Novo mesto, ki je tudi v letu 2011 sofinancirala del naših programov.

Zaradi skromnejših sredstev pomoči nismo mogli odobriti dobre četrtine prošenj predvsem tistih uporabnikov, ki so v preteklosti že prejeli pomoč ŠKNM.

Napovedi za prihodnje mesece in leto niso obetavne, kar pomeni še več dela za humanitarne delavce in prostovoljce, saj je ljudi, ki iščejo tovrstno pomoč, iz dneva v dan več. Veča se tudi število družin delavcev, ki si zaradi minimalnih plač in vse večje ekonomske nestabilnosti in kreditov ne zmorejo več zagotavljati socialne varnosti.

Materialna pomoč

Prostovoljci župnijskih Karitas so v letu 2011 razdelili prek 200 ton hrane. Poleg hrane iz zalog EU, je bilo razdeljenih še 30 ton hrane in higienskega materiala v 3.177 paketih, ki jih je financirala škofijska Karitas. Prejemnikov najrazličnejših oblik prehranskih in higienskih paketov je nekaj več kot 8.000. Brez pomoči Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja takšnemu številu ljudi zagotovo ne bi mogli pomagati, saj ravno ukrep razdeljevanja hrane iz intervencijskih zalog oziroma t. i. »hrane EU« služi kot prva pomoč v stiski in pomeni dodano vrednost programov Karitas. Poglavitni in nepogrešljivi del pri nudenju pomoči zagotovo predstavljajo požrtvovalnost in mnogokrat izredni napori prostovoljcev Karitas.

V maju 2011 smo na Škofijski Karitas Novo mesto prejeli hrano, ki so jo zbrali in dostavili dijaki 4. letnika Gimnazije Novo mesto. Riž, moko, testenine, sladkor, sol in druge prehrambne artikle smo že pričeli deliti ljudem, ki so se znašli v stiski. Veseli smo takšnega odziva dijakov, ki so se odpovedali izražanju veselja ob zaključku šolanja na način, da bi pri tem hrano uporabljali na neprimeren način. Za odgovorno ravnanje in prejeto hrano se jim skupaj z uporabniki pomoči iskreno zahvaljujemo.

Pomoč v obleki

S pomočjo donatorjev trgovine C&A, ki je poklonila večjo količino oblačil za poletno sezono, ter Alpine, ki je darovala obutev, prav tako izločeno iz prodaje. Vrednost tovrstne pomoči v letu 2011 je presegla 24.000,00 EUR.

Svetovalno delo

Sočasno z nudenjem konkretnih oblik pomoči so uporabniki vključeni tudi v svetovanje z namenom bolj konstruktivnega reševanja stisk. Svetovalno delo je potekalo tako v sprejemni pisarni kot tudi na terenu. Glede na trajanje in osebno zaznavanje stisk se na ŠKNM po pomoč obračajo posamezniki in družine, katerih stiske so dolgotrajne ter tisti, ki so se znašli v kratkotrajnih stiskah. Svetovalno delo je v primeru prvih usmerjeno predvsem na prepoznavanje življenjskih opor, individualno načrtovanje, možnost vključevanja v skupino za samopomoč, v primeru drugih pa na usmerjanje in nudenje začasne opore in oblik pomoči.

Spremembe na trgu dela se odražajo tudi na strukturi ljudi, ki so v stiskah in prosijo za pomoč. Opažamo, da med prosilci oziroma uporabniki narašča število tistih, ki so zaposleni, vendar se zaradi nizkih dohodkov in izrednih okoliščin znajdejo v stiskah. Ker ne pridobijo kreditov, s katerimi bi si pomagali premostiti stiske in večje enkratne izdatke, do denarnih socialnih pomoči pa niso upravičeni zaradi preseganja cenzusov, prosijo predvsem za enkratne oblike pomoči v večjih zneskih.

Veča se tudi odstotek prosilcev, ki ne želijo uveljavljati denarnih pomoči v centrih za socialno delo. To so predvsem tisti, ki so ostali brez dela in imajo nekakšno premoženje, denarnih pomoči pa zaradi vračljivosti le-teh ne želijo uveljavljati, kar predvideva novi zakon o socialno varstvenih prejemkih. S prenosom državnih pokojnin na socialnovarstvene prejemke pričakujemo tudi povečano število starejših, ki bodo iskali različne oblike pomoči.

Tekom leta je bilo precejšnje tudi število prosilcev z začasnim delovnim dovoljenjem, ki so ob izgubi dela ostali brez pravice do nadomestila za primer brezposelnosti.

Pomoč pri plačilu položnic

 • nudena 275 družinam v višini 37.000,00 €; marca in aprila 2011 smo v sodelovanju CSD in RK razdelili finančno pomoč 51 delavcem iz Bosne in Hercegovine.
 • zaradi znižanja sredstev in porasta števila prosilcev dobri četrtini prošenj pomoč ni bila odobrena, pri čemer je bila pomoč zavrnjena predvsem tistim, ki so bili pomoči Karitas že deležni (večkratni prejemniki pomoči);
 • pomoč je bila največkrat nudena družinam (dvostarševskim in enostarševskim – v 53 odstotkih), tem sledijo posamezniki in starejši;
 • največ je bilo prošenj za pomoč pri plačilu elektrike, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov najemnine, ogrevanja in šolskih položnic.

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in pri nakupu kurjave

 • šola: pomoč je bila nudena 265 otrokom iz 119 družin v skupnem znesku 17.000,00 €. Najbolj pogosta je bila pomoč v obliki bonov, ki so jih lahko uveljavili v knjigarnah založb DZS, MK in KN.
 • kurjava: pomoč je bila nudena 72 družinam in posameznikom v obliki nakupa kurilnega olja, drv, plina ipd. ter v obliki plačila stroškov ogrevanja.

Letovanja

Maja, julija in avgusta 2011 so v okviru Slovenske Karitas potekala letovanja. Z območja Škofijske Karitas Novo mesto se je letovanja udeležilo 17 starejših, 5 družin (skupaj 20 članov) ter 12 otrok. Strokovno vodena tedenska letovanja so potekala v Karitasovi Sončni hiši v Portorožu, katerih namen je omogočiti počitniški oddih, razbremenitev stisk, medsebojno povezovanje, posredno pa tudi konstruktiven vpliv na reševanje osebnih stisk.

Opažanja 

 • povečuje se število uporabnikov, ki prosijo in se zanimajo za različne oblike pomoči (predvsem brezposelni; socialno ogroženi, ki ne želijo uveljavljati DSP zaradi vračljivosti; tujci z začasnimi delovnimi dovoljenji in brez pravice do socialnih transferjev; družine zaposlenih, ki se znajdejo v stiskah zaradi nerednih izplačil plač, velike kreditne obremenjenosti, oziroma izrednih stroškov ipd.);
 • zneski odobrenih pomoči so nižji kot v letu 2010;
 • povečano je zanimanje za finančne oblike pomoči;
 • beležimo odziv mladih na prostovoljske in humanitarne akcije – npr. zbiranje zvezkov v osnovnih šolah OŠ za otroke iz socialno šibkih družin, zbiranje hrane ipd.
 • največkrat so ljudje v stiskah glede nudenja pomoči Škofijske Karitas Novo mesto informirani s strani župnijskih Karitas, CSD ter RK. Tisti, ki presegajo cenzuse za uveljavljanje denarnih socialnih pomoči (DSP), se poleg usmerjanja CSD za pomoč največkrat zanimajo sami.

Prostovoljstvo in izobraževanje

V dejavnosti ŠKNM je na 24 lokacijah vključenih prek 500 prostovoljcev, ki delujejo v okviru matičnih župnijskih Karitas. Teden Karitas je med 21. in 27. novembrom 2011 potekal pod geslom Srce, ki vidi, evropsko leto prostovoljstva pa pod geslom Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!

V času med 14. in 15. oktobrom 2011 se je 20 prostovoljcev udeležilo seminarja Karitas z naslovom Srce, ki vidi. Tradicionalne četrtkove izobraževalne večere smo izvedli v mesecu decembru 2011 z naslovom Sodobni problem osamljenosti, o čemer je predaval mag. Marko Kovačič, februarja 2012 pa je o pomenu in vlogi sprave v življenju človeka in družbe spregovoril dr. Janez Juhant.

Iskreno hvaležnost izražamo vsem, ki so posebej prepoznali vlogo prostovoljcev Karitas in podprli njihovo in naše delovanje. Prostovoljci so namreč največji in neprecenljiv zaklad dobrodelnosti pri nas in srce – to je tisto srce, ki vidi – onkraj predsodkov, mnogokrat z izkušnjo lastnega trpljenja, bolečine ter krivic. In tako kot srce, tudi prostovoljci delujejo tiho in vendar v nerazdružljivi povezanosti z župnijo, lokalno skupnostjo in njenimi dejavnostmi. Iskrena zahvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki vsake toliko »posodijo« svoje roke, avto ali pa kako drugače prispevajo za boljši jutri ubogih.

Odzivi na poslanstvo in delovanje Škofijske Karitas Novo mesto

 • V mesecu aprilu je revizorska hiša Probitas d.o.o. v okviru Slovenske Karitas izvedla revizijo FIHO sredstev; veseli nas, da je bilo mnenje revizije pozitivno.
 • V primeru hudih stisk ter večjega števila delovnih odpuščanj (v TOM-u, najrazličnejših gradbenih podjetjih, Novolesu in Revozu ipd.) smo tako v skladišču v Drgančevju, kot na župnijskih Karitas nudili pomoč v čim krajšem času od nastanka stiske.
 • Nudenje pomoči čim večjemu številu uporabnikov smo preverjali prek kriterijev dodeljevanja pomoči; usklajevanje pomoči s CSD in drugimi organizacijami;
 • Pozitiven odziv uporabnikov smo prejeli tudi v okviru skupine za samopomoč ter hkrati predloge za nadgradnjo posameznih segmentov pomoči.

Prisotnost Karitas je prepoznavna in je zlasti v času vzpostavitve kriznih razmer v gospodarstvu in na trgu dela postala nepogrešljiva za vse tiste, ki so iz dneva v dan na najbolj krut način prepuščeni na milost in nemilost družbe in njene politike.


Poročilo sta pripravila univ. dipl. soc. del. Andreja Kastelic in generalni tajnik Škofijske Karitas Novo mesto Gregor Vidic.


II. Poročilo o poslovanju Škofijske Karitas Novo mesto v letu 2011

Skladi

Leto 2011 je zaznamovala huda gospodarska kriza, zato se je na Škofijsko Karitas Novo mesto s prošnjami za pomoč obrnilo veliko ljudi v stiski. Karitas je plačala položnice v vrednosti cca 55.000,00 €, razdelila pakete hrane v vrednosti cca 122.000,00 €, pomagala pri nakupu šolskih potrebščin in plačilu šolskih položnic v vrednosti cca 24.700,00 € in brezposelnim z 10.120,00 €. Sredstva postne akcije Ne pozabimo smo namenili sirotišnici v Albaniji.

Če primerjamo prihodke v skladih in razdeljeno pomoč med letoma 2010 in 2011, zaznamo zaskrbljujoč padec prihodkov za 30 % in s tem povezane manjše možnosti za pomoč prosilcem, ki pa jih je vedno več.

Skladi

Vrednost v €

Razdeljena pomoč

Vrednost v €

FIHO pomoč družinam in posameznikom

30.090,33

Paketi hrane

Plačilo položnic

13.082,34

17.007,99

FIHO pomoč socialno ogroženim otrokom

9.788,10

Plačilo šolskih položnic

Šolske potrebščine

9.312,87

475,23

FIHO pomoč in skrb za

starejše in bolne

 5.847,28

Paketi hrane

Plačilo položnic

185,41

5.661,87

FIHO žarek dobrote, zagovorništvo in skrb za dostojanstvo človeka

2.469,92

Izobraževanje prostovoljcev

2.469,92

Postna akcija Ne pozabimo

2.010,00

Pomoč sirotišnici v Albaniji

 2.010,00

Klic dobrote

 

28.620,00

Plačilo položnic

Paketi hrane

Plačilo kurjave

21.354,10

6.073,40

1.192,50

Pomagajmo preživeti

13.500,00

Plačilo položnic

Paketi hrane

7.343,29

6.156,71

Otroci nas potrebujejo

14.937,00

Šolske potrebščine

14.937,00

Za brezposelne

10.120,00

Pomoč brezposelnim

10.120,00

Sklad Zaupanje – porabljeno

Prenos v leto 2012

1.744,97

482,42

Pomoč dvema družinama

 

1.744,97

 

Sredstva MO Novo mesto

13.750,00

Paketi hrane

Plačilo položnic

9.804,75

3.945,25

Poplave – porabljeno

Prenos v leto 2012

17.393,03

5.411,97

Plačilo položnic

Pomoč pri sanaciji hiše: ŠKC

14.893,03

2.500,00

Sklad Karitas

2.695,94

 

Pokrivanje str. delovanja

Izredna pomoč v stiski

1.874,82

821,12

Sklad za razvijanje prostovoljstva

360,95

Stroški izobraževanja prostovoljcev

360,95

Namenski darovi

2.070,00

Namen: operacija, dvigalo

2.070,00

Evropska hrana

86.725,19

Paketi hrane

86.725,19

Skupaj

248.017,10

Skupaj

242.122,71

Prihodki in stroški delovanja Škofijske Karitas Novo mesto

Največ sredstev za delovanje Škofijske Karitas Novo mesto smo v letu 2011 prejeli iz naslova darov in donacij (skupaj 35.140,71 €). Med njimi prevladujejo zbrana sredstva nedelje Karitas, sledijo pa donacije od dohodnine. Zelo pomemben vir prihodkov so tudi FIHO sredstva, namenjena delovanju. Škofijska Karitas ima oblikovana sredstva (rezervacije) za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev. Prejeli smo tudi sredstva za delno pokrivanje administrativnih in transportnih stroškov hrane iz intervencijskih zalog.

Med odhodki največji delež predstavljajo stroški dela zaposlenih (plače, stroški za prevoz in prehrano, regresa, službenih poti ter stroški za prispevke delodajalca). Med stroški materiala največji delež predstavljajo stroški pisarniškega materiala in strokovne literature. Med stroški storitev so največji stroški transporta. Tudi v letu 2011 je imela Karitas na škofijskem nivoju majhen presežek prihodkov nad odhodki v višini 6,73 €.

Če primerjamo poslovanje med leti 2010 in 2011, ugotovimo, da so se prihodki in stroški v letu 2011 povečali samo za 2.000,00 €.

Prihodki

Vrednost v €

Odhodki

Vrednost v €

FIHO za delovanje

22.595,68

Stroški materiala

2.704,52

Škofijska nabirka za Karitas

16.000,00

Stroški energije

2.629,97

Darovi in donacije

8.340,71

Stroški storitev

6.183,43

Donacija 0,5 % dohodnine

10.800,00

Stroški najemnine

785,16

Prihodki od rezervacij

1.031,06

Stroški ban. provizije

791,48

Prispevek vlade za uslužbence

2.394,77

Stroški amortizacije

1.943,60

Prihodki AS in TS

3.342,73

Stroški dela

49.500,83

Prihodki od obresti

40,77

 

 

Skupaj prihodki

64.545,72

Skupaj odhodki

64.538,99

 

Artikli EU

Dobava

Količina (kos)

Količina (kg)

Testenine – polžki

1. dobava

 28.800

 14.400

 

2. dobava

 29.440

 14.720

Testenine – špageti

1. dobava

 28.800

 14.400

 

2. dobava

 29.454

 14.727

Moka

1. dobava

 17.280

 17.280

 

2. dobava

 17.280

 17.280

Brušen riž

1. dobava

 31.080

 31.080

 

2. dobava

 31.080

 31.080

Uvt mleko

1. dobava

 25.200

 25.200

 

2. dobava

 25.200

 25.200

 

3. dobava

 21.600

 21.600

Pšenični zdrob

1. dobava

 5.400

 2.700

Skupaj

 

 290.614

 229.667


Poročilo sta pripravila Tina Gradišar in generalni tajnik Škofijske Karitas Novo mesto. Slednji je na voljo tudi za dodatne informacije GSM: 040/862–303, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitas-nm.si.