Vprašanja in odgovori ob vzpostavitvi javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19

4.5.2020 COVID19, SŠK

Stanje: 16. maj 2020

Sveta maša

1.        Od 4. maja bodo v cerkvah znova dovoljene svete maše ob navzočnosti vernikov, vendar pod določenimi pogoji. Katerimi? 
Škofje so ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, sklenili, da se od ponedeljka, 4. maja, svetih maš lahko udeležujejo zdravi verniki. Ti morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo samo na roke.

2.        Zakaj se ne organizirajo maše zunaj. Tam bi ne bilo treba nositi mask in vse bi bilo enostavneje. Družine bi poskrbele, da smo dovolj daleč vstran drug od drugih.
Župnik ima pravico, da se odloči in organizira sveto mašo zunaj s tem, da se mora upoštevati medosebna razdalja 1,5 metra.

3.        Na javnih površinah je dovoljeno zbiranje le do 5 oseb. Cerkvene površine okrog cerkve ali župnišča so zasebna površina. Ali so na zasebnih cerkveni površini "na prostem" dovoljene svete maše? 
Verski obredi v cerkvah in na zasebnih površinah ob cerkvah se lahko izvajajo, ker:

  • odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji z dne 29. 4. 2020 v 11. alineji prvega odstavka 3. člena izrecno dovoljuje dostop do verskih objektov;
  • se pri izvajanju verskih obredov upoštevajo javno veljavni predpisi in priporočila s področja varovanja zdravja (npr. medosebna fizična distanca, razkuževanje rok, uporaba maske);
  • verski obred predstavlja izvrševanje človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi, ki jo Ustava RS varuje z 41. členom, v povezavi s svojim 16. členom (prepoved začasne razveljavitve in omejitve) in 7. členom (ločitev države in verskih skupnosti).

4.        Ali ne bi bilo morda sploh smiselno, da se župnije že zdaj tako organizirajo, da se verniki razporedijo čez teden, zlasti kjer so bile prej cerkve ob nedeljah polne?
V primeru, da bodo duhovniki ocenili, da so cerkve premajhne za ustrezno obhajanje sv. maš, potem bodo lahko uvedli dodatne svete maše oz. vernike povabili k udeležbi med tednom. Odločitev o tem je v rokah župnikov oz. duhovnikov. Na SŠK sicer ocenjujemo, da vsaj na začetku takšnih problemov ne bo veliko.

Zakramenti

5.        Kako bo zdaj s spovedjo, krsti, prvim obhajilom, birmo, bolniškim maziljenjem in pogrebi?
Škofje so sklenili, da spovedovanje v spovednicah ni dovoljeno. Lahko pa se spoveduje v cerkvi, oz. zunaj cerkve pod pogojem, da nosita vernik in duhovnik maske in da je zagotovljena tajnost in anonimnost vernika.

Glede krsta velja, da je to dovoljeno obhajati pod pogojem, da je navzočih največ 15 vernikov in da nosijo maske.

Prva sveta obhajila bodo lahko samo v skupinah do 5 ustrezno pripravljenih otrok in njihovih družin. To pomeni, da bodo lahko prva obhajila v več skupinah pri mašah ob nedeljah oz. čez teden.

Glede birm so škofje odločili, da so preložene na kasnejši čas oz. ko bodo škofje določili nove termine.

Bolniško maziljenje in cerkvene pogrebe pa bodo duhovniki lahko izvajali v skladu z obstoječimi navodili oz. predpisi pristojnih državnih ustanov.

6.   Ali je lahko pri poroki več kot 15 vernikov? 

Glede na trenutne razmere velja, da pri podeljevanju zakramenta poroke veljajo enaka določila kot za sveto mašo (Navodila, poglavje I. Sveta maša), torej brez omejitve prisotnosti do 15 oseb. To pomeni, da morajo verniki ohraniti 1,5 metra razdalje, razkuževati roke in nositi maske (SŠK je glede sklenitve porok, posodobila navodilo 16. maja 2020).

Bogoslužni sodelavci

7.        Kakšna pravila bodo veljala za pevce, ministrante in druge sodelavce?
Za vse bogoslužne sodelavce kot so to ministranti in bralci velja, da morajo imeti maske in da si morajo razkužiti roke. Škofje so z namenom varnosti do nadaljnjega sklenili, da lahko pri sveti maši sodelujejo organist, solist oz. osebe oz. družina, ki živi v skupnem gospodinjstvu; samo ti lahko pojejo na koru. Sodelovanje pevskega zbora do nadaljnjega ni dovoljeno.

Darovi vernikov

8.        Mislim, da bi bilo dobro poudariti, da se denar prinese v kuverti ali vrečki, da se vernik ne dotika denarja, zatem pa na roke prejme sveto obhajilo, ali pa, da se darovi poberejo na koncu sv. maše.
Možnosti pobiranja darov je veliko, končno odločitev oz. prilagoditev o tem kako se bodo pobirali prostovoljni prispevki, bodo sprejeli župniki v dogovoru z njihovim škofom ordinarijem.

Razlaga navodil škofov

9.         Navodila ne predvidevajo, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do kršenja teh priporočil in navodil, ki so vsekakor dobra. Do kršenja lahko pride tudi zaradi tega, ker bo k sv. maši prišlo »preveč« ljudi, ali ker bo nekoga sredi sv. maše popadel kašelj, ker določeni verniki za navodila niso slišali in jih prebrali in ne bodo upoštevali varnostne razdalje, ne bodo imeli s seboj maske….
Pri tem velja pravilo subsidiarnosti. Vsaka župnija, dekanija, škofija lahko znotraj razglašenih določil in pravil (od države in SŠK) uredi stvari avtonomno, nato pa to deli z drugimi kot dobro (ali slabo) prakso.

10. Ali je navodilo, objavljeno na strani Slovenske škofovske konference, neveljavno, ker ni skladno z nekaterimi prej objavljenimi dokumenti?
Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19 so škofje sprejeli kot ordinariji v svojih (nad)škofijah. Vsak škof ordinarij je v svoji škofiji glavni in edini zakonodajalec, saj ima redno, lastno in neposredno oblast (prim. kan. 381 § 1 ZCP). Ukrepe so škofje sprejeli glede na ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se odločili za postopno vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah pod posebnimi pogoji. Škofje ordinariji so sprejeli navodila skladno z Zakonikom cerkvenega prava (kan. 455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) ter v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov.

11. Kaj pomeni izraz »redno razkuževanje«, če je sveta maša v cerkvi vsak dan? Kako pogosto naj se razkužuje? S kakšnimi razkužilnimi sredstvi in na kakšen tehnični način naj se razkužuje kljuke vrat, klopi in tla? Na kaj je potrebno biti pozoren pri razkuževanju cerkve?
Površine s katerimi prihajajo verniki v stik, naj se razkužijo po vsaki sv. maši. Pri čiščenju in razkuževanju prostorov so vam lahko v pomoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na naslednji spletni povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

Razkužilna in druga čistilna sredstva je potrebno uporabljati previdno ter le-ta ne smejo priti v stik z umetninami ali občutljivimi materiali (marmor, pozlata, olje na platnu, lak na klopeh itd.). Alkoholna in druga razkužilna sredstva ne smejo priti v stik s slikami, kipi, pozlačenimi oltarji in drugo opremo, ki je narejena oziroma ustvarjena iz občutljivih materialov, da se ne poškoduje ali celo uniči. Razkužilna sredstva vsebujejo različne agresivne snovi in vodo, ki lahko delujejo kot topila in lahko povzročijo trajne poškodbe. Vsi oskrbniki sakralnih prostorov (mežnarji, ključarji, vzdrževalci...) in verniki morajo pri razkuževanju paziti na umetnine, da nikakor ne pridejo v kontakt z razkužili.

12. Kako boste pomagali župnikom, da boste uspeli zagotoviti pogoje, glede na to, da so tu prazniki – mislim na čistila, potem pa tudi na to, kdo bo zagotavljal, da bo v cerkvi samo toliko ljudi, kolikor jih je lahko. Jih bodo odslovili na vratih?
Duhovniki, verniki in javnost so bili že nekaj dni prej seznanjeni z odločitvijo škofov in so se lahko pravočasno pripravili na začetek svetih maš z verniki. V kolikor imajo pri tem težave, naj se obrnejo za pomoč k civilni zaščiti oz. na škofijske ekonome.

Glede števila vernikov v cerkvah velja pravilo, da morajo biti verniki oddaljeni 1,5 metra.

To ne velja za člane družin in vernikov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Ti bodo lahko sedeli skupaj. Na SŠK pričakujemo, da bodo duhovniki označili klopi tako, da bodo verniki sedeli samo v vsaki drugi vrsti.

Glede na to, da je veliko vernikih še zelo previdnih, vsaj v prvih dneh ne pričakujemo, da bo v cerkvah preveč vernikov. V kolikor pa bo prišlo do povečanega obiska vernikov potem je prav, da župnik pravočasno uvede dodatne sv. maše oz. vernike povabi k udeležbi čez teden. Škofje so tudi odločili, da obisk svete maše čez teden velja za obisk nedeljske svete maše. 

13. Od otrok do 12. leta naj se ne bi pričakovalo, da nosijo karkoli na ustih (maske, šale). Znano je, da s tem še ne znajo rokovati in zato bi uporaba lahko prinesla več škode kot koristi. Za mašo pa se predvideva, da bi morali biti pokriti vsi.
Udeležba maš pa je še vedno dopustna in veljavna preko radia, televizije in spleta. V kolikor se družina odloči, da gre k maši v cerkev mora upoštevati vsa navodila.

14. Najstniki nočejo slišati o tem, da bi morala nositi maske. Povedeo, da k maši ne gredo, če morajo iti z masko. Če je veljalo do sedaj, da so bili pri maši ob medijih, bo moralo pač veljati še naprej, dokler se stvari ne noramalizirajo. Gre sicer za najstnike, ki k maši redno hodijo in s tem nimajo težav. Res pa je, da jim sicer še ni bilo treba za nikamor nadeti maske. V trgovine ne hodijo, raje kot z dvigalom , kjer bi morali imeti masko, hodijo tudi v najvišja nadstropja peš. Kaj naj naredimo starši? Gremo k maši sami, njih pa pustimo doma ali naj skupaj z njimi tudi mi spremljamo mašo ob medijih še naprej? Koliko vztrajati?
V takem primeru naj družina spremlja mašo po radiu, televiziji ali spletu, saj je pri udeležbi maše v cerkvi potrebno upoštevati vsa navodila.

15. Kaj priporočate rizični skupini, torej starejšim in kroničnim bolnikom?
V navodilih so škofje zapisali, da naj starejši kronični bolniki do nadaljnjega ostanejo doma in spremljajo svete maše preko radia, televizije oz. spleta. Na ta način bo najbolje poskrbljeno za njihovo zdravje in za zdravje drugih vernikov in duhovnikov.

16. Mnogi verniki imajo pomisleke. Zakaj se je Cerkev odločila odpreti cerkve v tem trenutku, kaj so bili razlogi za takšno odločitev, glede na to, da nobena številčnejša skupina še ni vzpostavljena, na primer šole, vrtci?
Škofje se zavedajo, da epidemija še vedno obstaja in da moramo biti pri druženju previdni. So pa škofje ocenili, da so se razmere trenutno uredile do takšne mere, da se ponovno začne z obhajanjem svetih maš z verniki ob posebnih pogojih. Na to kažejo odločitev vlade, ki je včeraj v posebnem odloku dovolila dostop do verskih in številnih drugih objektov oz. dejavnosti.

Dejstvo je, da je bila Cerkev ena prvih ustanov, ki je zaprla svoje prostore; prav tako so bili verniki že skoraj dva meseca brez maš in zakramentov. Zato se je škofom zdelo primerno, da vsaj začasno odprejo cerkve za bogoslužje. Velja pa, da bodo v primeru poslabšanja razmer škofje izdali nova navodila, s katerimi bodo versko dejavnost lahko ponovno omejili. 

17. Krepost preudarnosti (prudentia) nam narekuje pravi red ciljev in sredstev za njih dosego. S tem nam narekuje, da moramo telesne dobrine uporabljati le kot sredstva za dosego nadnaravnih dobrin. Vi ste pa z Vašimi navodili podredili nadnaravne dobrine (zakramentalno milost) telesnim dobrinam (zemeljskemu zdravju in življenju). Ali se Vam torej ne zdi, da so Vaša navodila v nasprotju z omenjeno krepostjo?
Ne. Najvišja krepost ljubezni narekuje ljubezen do najbolj ogroženih in bolnih. Ukrepi škofov so namenjeni izključno varovanju zdravja najbolj šibkih.

Kateheza in župnijski uradi

18. Dokler se ne bo začela šola, verjetno tudi verouka ne bo. Kaj pa bo letos s poletnimi oratoriji, skavtskimi tabori in župnijskimi slovesnostmi?
Verouk je do nadaljnjega odpovedan oz. se lahko izvaja preko spleta. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice bodo lahko potekale ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

19. Kako pa bodo zdaj odprti župnijski uradi?
Škofje so odločili, da so župnijski uradi lahko odprti za obiskovalce le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali preko spleta. V tem primeru je lahko na enkrat v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni odprti za javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.