Letni občni zbor Škofijske karitas Novo mesto

22.3.2014 Novo mesto

 


POROČILO O POMOČI ŠKOFIJSKE KARITAS NOVO MESTO V LETU 2013

a) MATERIALNA POMOČ

- Redni paketi: poleg 3.609 rednih, smo nabavili še 408 izrednih paketov, skupaj 31.296 kg hrane in pralnega praška.  Navedene pakete, ki jih financiramo iz lastnih sredstev ter sredstev sofinancerjev, smo dopolnili z artikli iz nabora hrane, ki smo jih dobili iz EU zalog.

- Hrana iz EU zalog: iz dobave v letu 2013 smo v vrednosti 110.855 EUR prejeli nekaj več kot 191 ton hrane, ki je zajemala testenine, riž, moko, pšenični zdrob, olje in mleko. Z letom 2013 se je ukrep EU za pomoč ogroženim zaključil. V letu 2014 med predstavniki Slovenske karitas  in pristojnimi ministrstvi potekajo aktivna pogajanja za nadaljevanje tovrstne oblike pomoči, ki se je v preteklih letih izkazala za nepogrešljivo. V letu 2013 je tovrstna pomoč dosegla 8.705 prejemnikov.

- Obdarovanje starejših, ki so ga Župnijske karitas izvedle ob božičnih praznikih, je Škofijska karitas sofinancirala dodatnih 950 paketov.

- Pomoč z oblačili in s poklonjenim materialom.

- Izredna pomoč pri nakupu nujnih življenjskih pripomočkov oziroma naprav (štedilnik, pralni stroj ipd.).

b) FINANČNE OBLIKE POMOČI

V letu 2013 je komisija za obravnavo prošenj prejela 870 vlog, od tega je bilo odobrenih 729 vlog. V okviru pomoči je bilo namenenjenih:

- 54.000 eur za plačilo položnic,

- 19.360 eur za pomoč pri nakupu šol. potrebščin in
 

- dodatno 5.200 eur za pomoč pri nakupu kurjave.

c) NEMATERIALNE POMOČI

Svetovanje

V okviru svetovalnega dela, katerega velik del v laični obliki opravijo prostovoljci, uporabnike usmerjamo v pravočasno reševanje stisk in odzivnost. Tako pri nudenju pomoči kot tudi sicer opažamo pomen poudarjanja pozitivnih vidikov, primerov, ki stiske uspejo preobraziti v dobro – opustijo kajenje ali katero drugo škodljivo navado, iščejo možnosti za stvari, ki jih zanimajo ali pa možnosti za izobraževanja, več časa namenijo svojim otrokom ipd. Vzporedno z materialnimi oziroma finančnimi stiskami pogostokrat opažamo prisotnost funkcionalne nepismenosti (velikokrat uporabniki ne znajo napisati prošnje za pomoč, težko se izrazijo in v teh primerih se jim z usmerjanjem pomaga pri pisanju) in usmerjenost v kratkoročno reševanje stisk (npr. pristajajo na pomanjkljivo sklepanje najemnih pogodb ali pa sklepajo le ustne dogovore; se dogovorijo za obročna odplačila dolgov, ki so za njih nerealna in jih tudi kasneje ne zmorejo plačevati ipd.).

V osebnih stiskah se velikokrat k nam zatekajo tudi ljudje, ki bolj kot po materialni pomoči izražajo potrebo po zaupnem osebnem pogovoru, za katere v birokratskih postopkih največkrat ni prav veliko priložnosti. Izvaja pa se tudi sočasno z nudenjem materialnih pomoči.

Glede na kompleksnost in raznolikost stisk se razlikujejo tudi nematerialne oblike pomoči. Npr. za tistega, ki ne izraža svojih doživljanj, je pomoč to, da jih zmore izraziti in zaupati; za tistega, ki se vedno znova znajde v stiski iz enakih razlogov, da prepozna svoj del odgovornosti; da tisti, ki vedno pričakuje pomoč drugih prepozna, kakšne so njegove zmožnosti za konstruktivnejše soočenje s stisko; da tisti, ki živi osamljeno in izolirano, pridobi izkušnjo vključenosti; da tisti, ki je vajen samostojnega reševanja stisk in težko sprejema pomoč drugih, zmore zaprositi in sprejeti pomoč; da tisti, ki vidi le svojo stisko in jo ves čas poudarja, zmore prisluhniti tudi drugim ipd.

Letovanja

Tudi v letu 2013 so se letovanja udeležile tri skupine – družine, starejši in otroci. Med 1. in 6. julijem se je letovanja udeležilo 5 družin, letovanja otrok in mladostnikov pa 14. Med 2. in 6. septembrom je letovalo 17 starejših.

Kljub skromnim prostorom in omejenim virom smo zelo veseli, da lahko z velikim trudom naših strokovnih delavcev in prostovoljcev vsako leto polepšamo življenje številnih otrok, staršev, starejših in oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

DONACIJE

Na stiske se z donatorstvom odzovejo tako posamezniki kot podjetja, za kar smo neizmerno hvaležni. Donacije pa obsegajo tako finančna kot tudi materialna sredstva. V letošnjem letu znaša samo vrednost poklonjene hrane in nerabljenih oblačil 25.000 eur.

Dobrodelno so se v okviru akcije Pokloni zvezek odzvali tudi otroci, ki so darovali zvezke in drugih šolskih potrebščin, s katerimi smo pomagali družinam v stiskah.

OPAŽANJA

- povečalo se je zanimanje za materialne oblike pomoči (za hrano, za darovane pohištvene kose, oblačila);

- pri plačilu položnic, prevladujejo plačila elektrike ter zdr. zavarovanja - v teh primerih tudi posledice neplačil uporabniki občutijo najhitreje;

– pri uveljavljanju denarne socialne pomoči (DSP) je upoštevano preteklo finančno stanje družin in posameznikov, ki pa se pogosto razlikuje od trenutnih razmer, ko uporabniki zaprosijo za pomoč – zgodi se, da iz omenjenih razlogov ostanejo brez DSP po več mesecev ali pa prejemajo izjemno nizko pomoč; podobno je tudi v primeru študentskega dela otrok, ki se upošteva pri izračunu DSP; zaradi upoštevanih dohodkov otrok, ki se osamosvajajo in imajo stalno prebivališče še na naslovu staršev, sicer pa so se že odselili, starši izpadejo pri uveljavljanju DSP, subvenciji najemnin ipd.;

- povečani stroški priklopov in odklopov distributerjev uporabnike sicer silijo v pravočasno plačevanje, ne pripomore pa k zniževanju stroškov porabe, ki so velikokrat povezani z neodpravljenimi napakami, visokimi porabniki ipd., ki jih zaradi postopkovnih ovir oziroma dodatnih finančnih stroškov ljudje ne zmorejo odpraviti;

- velikokrat tudi že pravne osebe, ki so upniki terjatev, usmerjajo ljudi, da se obrnejo na Škofijsko karitas.    

PROSTOVOLJCI

Bistven del pomoči pa je tisti, ki se nanaša na pomoč prostovoljcev Župnijskih karitas, ki delujejo aktivno na območju 26 župnij Škofije Novo mesto. Iz poročil o delu ŽK v letu 2013 je razvidno, da je pri raznih akcijah in oblikah pomoči v lanskem letu sodelovalo 605 rednih in občasnih prostovoljcev. Ti so namreč prvi, ki prepoznajo stiske ljudi v njihovem okolju in se nanje tudi odzovejo. Pomoč, ki jo nudijo je raznovrstna, in sicer:

 • razdeljevanje hrane in nudenja pomoči z oblačili;
 • pomoč pri plačilu najnujnejših položnic;
 • organiziranje družabnih srečanj za starejše in bolne; obiskovanje teh na domovih, bolnišnicah in domovih za ostarele; obdarovanje starejših jubilantov ter praznično obdarovanje starejših;
 • izobraževalne dejavnosti za oskrbo in nego starejših na domu;
 • pomoč pri izposoji invalidskih ter ortopedskih pripomočkov,
 • pomoč pri izvedbi oratorijev za otroke;
 • učna pomoč za otroke in mladostnike;
 • ustvarjalne delavnice, v katerih sodelujejo tako starejši kot tudi mlajši – z izdelki obdarujejo starejše oziroma s prostovoljnimi prispevki od »prodaje« teh pomagajo pomoči potrebnim;
 • organizacija dobrodelnih koncertov z namenom osveščanja, spodbujanja medsebojne solidarnosti ter zbiranja sredstev za konkretne stiske ljudi;
 • pomoč pri reševanju stisk – prek svetovanja, usmerjanja na primerne ustanove/organizacije, prek zagovorništva ipd.
 • vključevanje uporabnikov v obstoječe programe nudenja pomoči z namenom opolnomočenja;

Ob številnih urah prostovoljskega dela (v letu 2013 so opravili 27.563 prostovoljnih ur dela ter prek 32.000 prevoženih kilometrov) in pripravljenosti prisluhniti pomoči potrebnim, pa so prostovoljci včasih izpostavljeni tudi negodovanju ljudi, ki si želijo stiske reševati le preko prejemanja materialne pomoči. Zato skupaj s prostovoljci prepoznavamo, da so nematerialne oblike pomoči v smislu usmerjanja in svetovalnega dela ter pozitivnih izkustvenih delavnic nepogrešljiv sestavni del procesa nudenja pomoči. Da prostovoljci pridobivajo potrebno znanje pa Škofijska karitas Novo mesto vsako leto organizira izobraževanja z aktualnimi strokovnimi vsebinami. Prostovoljci pa se odzovejo tudi na stiske ljudi, ki prihajajo z okoliških župnij, kjer Župnijske karitas še ne delujejo.

Poleg rednih prostovoljcev pa se nudenju pomoči Škofijski karitas Novo mesto pridružujejo tudi občasni prostovoljci, in sicer tako posamezniki kot skupine in podjetja. V tednu med 15. in 20. aprilom 2013 je potekal Krkin teden humanosti in prostovoljstva; pod geslom »Tudi dobrodelnost je del nas« je povezal vrsto dobrodelnih dejanj Krkašev, med drugim tudi čudovito izkušnjo pripravljanja Karitasovih paketov v skladišču v Drgančevju.

 

Andreja Kastelic, univ. dipl. soc. del.

Gregor Vidic, generalni tajnik