Uvod škofa Glavana

 

Statutom in pravilnikom medškofijskih organizmov v Cerkvi na Slovenskem na pot

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na seji z dne 20. februarja 2003 v Mariboru sprejela sklep o ustanovitvi Statutarne komisije, v katero so bili imenovani tedanji člani tajništva Slovenskega pastoralnega sveta (SPS), pravnik, generalni tajnik SŠK in predstavnik koordinacije škofijskih gospodarskih uprav. Komisija je dobila nalogo, naj v skladu z medškofijskim organigramom, ki ga je SŠK potrdila na seji 26. novembra 2001 v Kopru, pripravi smernice, po katerih naj se preoblikujejo, dopolnijo ali na novo napišejo statuti medškofijskih svetov, komisij in odborov.

Komisija je delovala po načelu dogovora, v primeru nesoglasij pa so člani glasovali in predloge v odločitev predložili SŠK.

Potem ko je SŠK sprejela in potrdila novi medškofijski organigram, je bilo enotno poimenovanje svetov, komisij in odborov vneseno tudi v Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem. Devetnajst svetov SŠK je bilo ukinjenih oz. preimenovanih v komisije in odbore znotraj SPS ali v strokovne komisije, neposredno odgovorne Škofovski konferenci.

Nekateri so se spraševali, ali bodo škofje mogli neposredno spremljali pastoralne dejavnosti, če telesa ne bodo vpeta v SŠK, kot so bili v preteklosti sveti. Komisije in odbori ostajajo tudi odslej povezani s SŠK na ta način, da imajo za predsednika ali vsaj za delegata enega od škofov.

Sprejeto je bilo načelo, da pastoralno delo in načrtovanje v skladu z načrti SPS poteka v komisijah in njihovih odborih. Koordinacija znotraj SPS je potrebna zato, da se po eni strani skrb za določena področja ne bi podvajala, na drugi pa, da nekatera področja ne bi bila nepokrita.

Statutarna komisija je pripravila nekaj osnovnih vodil in načel, ki naj bi praviloma veljala za vse statute (in pravilnike). Te lahko strnemo v sedem točk:

  1. Ustanovitelj medškofijskih svetov, komisij, odborov in strokovnih komisij je SŠK, ki jih imenuje in skladno z možnostmi tudi financira.
  2. Člane komisij in odborov kot predstavnike (nad)škofij imenujejo ordinariji za dobo petih let oz. za čas trajanja mandata SPS.
  3. V kolikor imajo komisije in odbori tudi člane, ki niso določeni s statutom, jih po posvetovanju s tajništvom v imenovanje SŠK predlaga voditelj komisije ali odbora.
  4. Voditelji medškofijskih teles se običajno po določenem vrstnem redu menjavajo na dve leti. Zagotoviti je potrebno, da so pri vodenju in koordinaciji v nekem dveletnem obdobju zastopane vse (nad)škofije.
  5. V vsakem medškofijskem telesu naj bosta vedno tudi predstavnika KORUS-a – redovnica in redovnik.
  6. Komisije in odbori lahko po predhodnem soglasju SŠK ustanovijo društvo ali zavod, kar jim omogoča odprtje transakcijskega računa. Iz tega naslova lahko kandidirajo za sredstva iz državnega ali občinskega proračuna. V tem primeru morajo telesa, ki imajo lasten transakcijski račun, zaradi finančne preglednosti imeti tudi nadzorni odbor.
  7. Komisije in odbori na začetku pastoralnega leta tajništvu SPS v odobritev oddajo finančno poročilo za preteklo leto in program dela ter finančni načrt s predvidenimi odhodki in prihodki.

SŠK je sprejela sklep, naj se statuti in pravilniki izdajo v posebni brošuri. Statutov je bilo od začetka delovanja statutarne komisije vedno več, saj so jih pripravili tudi nekateri odbori in ustanove, ki jih prej niso imeli.

Med tem so bile v Sloveniji 7. aprila 2006 ustanovljene tri nove škofije. Zaradi tega je bilo potrebno vnesti tudi nova določila o sestavi medškofijskih teles. Predvsem je bilo treba zmanjšati število članov iz posameznih (nad)škofij, da bi tajništva ne bila preštevilna in bi delo potekalo bolj tekoče.

Statuti in pravilniki so pripravljeni. Življenje in delo jih bosta dokončno potrdila ali pa zahtevala njihove popravke in prilagoditve. Upam, da objavljena besedila ne bodo ostala mrtve črke, ampak bodo spodbudila delo pastoralnih teles, povečala preglednost in dala nov zagon pastoralni dejavnosti, zlasti novi evangelizaciji.

Spremembe in dopolnitve statutov in pravilnikov tudi v prihodnje sporočajte Tajništvu SŠK.

 

msgr. Andrej Glavan

novomeški škof

predsednik Statutarne komisije pri SŠK